1- نظامنامه و جایگاه سازمانی اداره بررسی منابع در ساختار نظام تأمین کالا و خدمات صنعت گاز  
لطفاً روی متن فوق کلیک نمائید
1394/5/12 دوشنبه
....
2- پرسشنامه های تشخیص و ارزیابی صلاحیت مناقصه گران کالا و خدمات متقاضی راهیابی به بانک اطلاعات مناقصه گران / وندور لیست شرکت ملی گاز ایران 
لطفاً روی متن فوق کلیک نمائید
1394/5/12 دوشنبه
....
3- بانک اطلاعات مناقصه گران / فهرست بلند منابع کالا و خدمات (وندور لیست شرکت ملی گاز ایران VENDORS LIST)  

لطفاً جهت ورود به بانک منابع  اینجا را کلیک نمائید


.

لطفاً جهت ورود به بانک منابع  اینجا را کلیک نمائید


.

1394/5/12 دوشنبه
....
4- فهرست بلند سازندگان کالا و تجهیزات اختصاصی صنعت گاز جهت مناقصات محدود شرکتهای کارفرمایی تابعه 
لطفاً روی متن فوق کلیک نمائید
1394/5/12 دوشنبه
....
5- فهرست بلند شرکتهای پیمانکاری و خدمات اختصاصی صنعت گاز جهت مناقصات محدود شرکتهای کارفرمایی تابعه 
لطفاً روی متن فوق کلیک نمائید
1394/5/12 دوشنبه
....
6- فهرست بلند مناقصه گران صلاحیتدار سازمانهای حرفه ایی 93/09/10 

لطفاٌ جهت مشاهده اینجا را کلیک فرمائید


لطفاٌ جهت مشاهده اینجا را کلیک فرمائید


1394/5/12 دوشنبه
....
7- شرکتهای فاقد صلاحیت (ممنوع المعامله) 
لطفاً روی متن فوق کلیک نمائید
1394/5/12 دوشنبه
....
8- پرسشنامه های خریداران گوگرد و LPG 

1394/5/12 دوشنبه
....


مجری سایت : شرکت سیگما