وزارت بازرگاني
دستورالعمل اجرايي ميزهاي کالا، خدمت و بازارهاي هدف صادراتي ابلاغ شد (22/03/90) 

 دستورالعمل اجرايي ميزهاي کالا، خدمت و بازارهاي هدف صادراتي ابلاغ شد
 

 

وزير بازرگاني در نامه‌اي به روساي بازرگاني استان‌هاي سراسر کشور دستورالعمل اجرايي جلسات ميزهاي کالا، خدمت و بازارهاي هدف صادراتي را براي اجرا ابلاغ کرد. اين دستورالعمل در بهمن ماه سال قبل از سوي کميتهکارشناسي کارگروه توسعه صادرات تاييد و مورد تصويب قرار گرفت. دراين دستورالعمل که شامل چهار ماده و چهار تبصره است، اهدافي چون ساماندهي وضابطه‌مند کردن فرايندهاي تصميم‌سازي ميزهاي کشوري و استاني درحوزه‌هاي کالا، خدمتو بازارهاي صادراتي، ايجاد هماهنگي ميان نهادهاي خدمات دهنده در حوزه صادرات، ارايهپيشنهادات جهت اصلاح ساختارهاي فرايند کالا و خدمات و تسهيل حضور دربازارهاي هدف وانتقال آن به نهادهاي تصميم گيرنده مورد توجه قرار گرفته است. مهدي غضنفري وزير بازرگاني در اين دستورالعمل ازجمله وظايف ميزهاي کالايي راتحليل وضعيت صادرات، عارضه‌يابي و تدوين استراتژي صادراتي در گروه هاي کالايي وخدماتي، پيش بيني اهداف کمي صادرات کالاها، خدمات در آغاز دوره و درصد تحقق اهدافدر پايان هرسال، تهيه متون مصوبات پيشنهادي جهت ارايه به نهادهاي تصميم گيرنده،ارايه پيشنهاد جهت پروژه هاي زيرساختي مرتبط با مراحل توليد، صادرات، بسته بندي،نگهداري و ذخيره سازي، حمل ونقل وغيره اعلام کرده است. براساس اين ابلاغيه همچنين وظايف و موضوعات جلسات ميز، شامل مباحث مرتبط باتوليد و زنجيره ارزش، دستگاه ها، سازمان ها و نهادهاي دولتي و غير دولتي پيشنهاددهنده صادرات، بازارهاي هدف کالا و خدمات صادراتي و بازاريابي اعلام شده است. ترکيب اعضاي ميزها به ترتيب کشوري و استاني موضوع ديگري است که در اين ابلاغيهبه آن پرداخته شده است. بر اين اساس مجموع اعضا 30 نفر خواهند بود که در سطح کشوريرييس کل سازمان توسعه تجارت ايران يا يکي از معاونان اين سازمان، رييس ميز خواهدبود و در سطح استاني اين مسئوليت برعهده استاندار يا معاوت برنامه‌ريزي استاندارمحول شده است. ساير اعضاي ميزهاي کشوري و استاني را مسئولان مرتبط ذيربط تجاري، اقتصادي،گمرک، وزارت خارجه، اتاق‌هاي بازرگاني و تعاون و فعالان بخش خصوصي شامل مي شوند ودر سطح استاني نيز ترکيب به همين نحو است. دبيرخانه ميزهاي کشوري در سازمان توسعهتجارت ايران و دبيرخانه ميزهاي استاني نيز در سازمان هاي بازرگاني استان ها مستقرمي شوند. براساس اين ابلاغيه سازمان توسعه تجارت ايران و استانداريهاي کشور مکلف هستنداعتبار لازم جهت انجام پروژه هاي مصوب جلسات ميزها و همچنين بودجه مورد نيازبرگزاري جلسات اصلي و کميته‌هاي تخصصي ميزهاي متناظر (ميزهاي کشوري و استاني) را دراعتبار سنواتي پيش بيني و پرداخت نمايند. همچنين استانداري‌هاي کشور مکلف هستند حداکثر 5 درصد از منابع سنواتي واعتباري خود را به اين امر اختصاص دهند.

 
1390/3/22 يكشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما