روزنامه رسمي جمهوري اسلامي
اصلاحيه قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه (07/02/90) 

اصلاحيه قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه

شماره: 5979/419   5/2/1390

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

با توجه به وجود اشكالاتي در متن قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، موارد ذيل براي اصلاح در متن قانون ارسال مي‌گردد. 1ـ در بند (الف) ماده (46) در عبارت «با رعايت موازين شرعي و امنيتي كشور مناسب اقدام و...»، كلمة «مناسب» اضافه است. 2ـ در ماده (82) آخرين بند به علت تكرار عنوان از بند «د» به بند «هـ» اصلاح گردد. 3ـ در پاراگراف دوم ماده (84) عبارت «اموال و داريي‌هاي اين صندوق...»، كلمة «داراييهاي» صحيح است. 4ـ در تبصره ماده (109) عبارت «جزئاً و كلاً داراي قابليت تصرف ثانويه نبوده»، عبارت «مصرف ثانويه» صحيح است. 5 ـ در تبصره (2) ماده (120) عبارت «براساس ضوابط آن مركز»، كلمة «مراكز» صحيح است. 6 ـ در بند (ب) ماده (178) عبارت «شوراي برنامه‌ريزي و توسعة استان» صحيح است. 7ـ در تبصره ماده (198) عبارت «به تصويب هيأت وزيران و تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح» صحيح است. 8 ـ در پاراگراف سوم ماده (228) عبارت «آئين‌نامة اجرائي اين بند»، عبارت «اين ماده» صحيح است. 9ـ عناوين قوانين، تاريخ تصويب و اسامي سازمانهاي موردالاشاره در مواد قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه به شرح پيوست اصلاح گردد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني  (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 7/2/90)

 

 
1390/2/7 چهارشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما