روزنامه رسمي جمهوري اسلامي
آيين‌نامه داخلي شوراي عالي حفاظت فني (03/10/90) 

 آيين‌نامه داخلي شوراي عالي حفاظت فني

 

شماره: 53611                                                                                                             8/6/1390

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

به پيوست هفت فقره آيين‌نامه‌هاي مصوب موضوع ماده85 قانون كار به شرح ذيل براي درج در آن روزنامه ارسال مي‌گردد، دستور فرماييد پس از درج يك نوبت، نسبت به ارسال يك نسخه از روزنامه حاوي آيين‌نامه‌هاي چاپ شده به دفتر روابط عمومي اقدام نمايند. 1ـ آيين‌نامه داخلي شوراي عالي حفاظت فني 2ـ آيين‌نامه مربوط به انتخاب اساتيد دانشگاه، نمايندگان كارگران، نمايندگان مديران صنايع 3ـ آيين‌نامه ايمني افراد داراي اختلال شنوايي در كارگاه‌ها 4ـ آيين‌نامه ايمني در بنادر 5 ـ آيين‌نامه وسايل حفاظت فردي 6 ـ آيين‌نامه ايمني كار در ارتفاع 7ـ آيين‌نامه ايمني در كارگاه‌هاي دامپروري.

(وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي ـ عبدالرضا شيخ‌الاسلامي)

ماده1ـ در اجراي تبصره 2 ماده 86 قانون كار جمهوري اسلامي ايران آيين‌نامه داخلي شوراي عالي حفاظت فني که در اين آيين‌نامه به اختصار شوراي عالي ناميده مي‌شود به شرح آتي تدوين مي‌گردد. ماده2ـ شوراي عالي متشکل از اعضاء زير است: 1ـ وزيرکار و اموراجتماعي يا معاون او که رئيس شوراي عالي خواهد بود. 2ـ معاون وزارت صنايع و معادن 3ـ معاون وزارت جهاد کشاورزي 4ـ معاون وزارت نفت 5 ـ رئيس سازمان حفاظت محيط زيست 6 ـ دو نفر از استادان با تجربه دانشگاه در رشته هاي فني 7ـ دونفر از مديران صنايع 8 ـ دونفر از نمايندگان کارگران 9ـ مدير کل بازرسي کار وزارت کار و امور اجتماعي به عنوان دبير شوراي عالي تبصره ـ رديفهاي 6، 7 و 8 مندرج در اين ماده مطابق آيين‌نامه موضوع تبصره 3 ماده 86 قانون كار جمهوري اسلامي ايران بايد علاوه بر اعضاي اصلي هر يک، دو نفر به عنوان عضو علي البدل نيز به شورا معرفي نمايند. ماده3ـ درصورتي‌که در خلال عضويت، هريک از اعضاء وفات نمايد و يا شرايطي را که به اعتبار آن براي عضويت شوراي عالي معرفي شده‌اند از دست بدهند، مانند استعفا، بازنشستگي، خاتمه خدمت، خروج از عضويت تشکل‌هاي موضوع ماده131 و 136 قانون کار و کانون عالي مربوطه، غيبت غيرموجه در دو جلسه متوالي يا سه جلسه متناوب در طول سال تقويمي، عضويت آنها در شورا خاتمه يافته و براي باقيمانده مدت، دبير شوراي عالي مراتب را به رئيس شوراي عالي اعلام و تصميم متخذه را به دستگاه مربوطه به منظور معرفي عضو جديد اعلام مي‌نمايد. تبصره ـ موجه يا غيرموجه بودن غيبت در ماده مذکور بر عهده رئيس شوراي عالي مي‌باشد. ماده4ـ شوراي عالي حفاظت فني بنا به دعوت دبير شوراي عالي و به رياست وزير كار و امور اجتـماعي و يا معاون ايشان و در موارد ضروري حسب تصميم رئيس شوراي عالي و يا با تقاضاي حداقل ۵ نفر از اعضاء در وزارت كار و امور اجتماعي تشكيل خواهد شد. ماده5 ـ جلسات شوراي عالي با حضور حداقل 7 نفر از اعضاء رسميت خواهد داشت و تصميمات شوراي عالي با اکثريت آراء اعضاي حاضر در جلسه معتبر مي‌باشد. تبصره ـ حضور مشاورين رئيس و اعضاء شوراي عالي و کميته‌هاي تخصصي موضوع ماده 8 اين آيين‌نامه و نماينده سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و رئيس مرکز تحقيقات و تعليمات حفاظت و بهداشت کار در جلسات شورا بدون حق راي بلامانع است. ماده6 ـ شوراي عالي داراي دبيرخانه‌اي تحت سرپرستي دبير شوراي عالي خواهدبود كه تهيه و تنظيم دستور جلسات، صورتجلسات، دعوت از اعضاء، تنظيم امور دفتري، انجام تصميمات و مکاتبات لازم، حفظ و نگهداري و ثبت اوراق و اسناد و مصوبات بصورت مکتوب و تهيه فايل الکترونيکي و توضيحات لازم براي دستور جلسات و اعلام آگهي تصميمات شوراي عالي را عهده دار خواهد بود. تبصره1ـ دبير شوراي عالي حفاظت فني دستور جلسات را با نظر رئيس شوراي عالي تنظيم و 15 روز قبل از تشكيل هر جلسه و در مواقع ضروري 72 ساعت قبل از تشكيل جلسه به اطلاع اعضاء مي‌رساند. رئيس شوراي عالي مي‌تواند در صورت فوريت موضوعات جديدي را در جلسه به عنوان دستور جلسه مطرح نمايد. تبصره2ـ دبير شوراي عالي موظف است خلاصه مذاكرات و تصميمات شورا را در دفتر ثبت و به امضاء اعضاء شورا حاضر در جلسه برساند. ماده7ـ تشکيلات مورد نياز دبيرخانه شوراي عالي و نيازهاي پرسنلي و پشتيباني توسط دبير شورا به معاون روابط كار پيشنهاد و پس از تاييد توسط وزير كار و امور اجتماعي جهت اقدام، ابلاغ مي‌گردد. ماده8 ـ شوراي عالي مي‌تواند در موارد ضروري و به منظور انجام بررسيهاي لازم نسبت به مـسائلي كه نياز به اظهارنظر كارشناسي و يا بازديدهاي ميداني دارد، اقدام به تشكيل كميته‌هاي تخصصي نمايد. ماده9ـ آيين‌نامه و دستورالعمل‌ها، ضوابط، موازين و مقررات مصوب شوراي عالي و آن بخش از مصوبات که براي افراد ايجاد حق و يا تکليف مي‌نمايد، پس از تصويب نهايي وزير كار و امور اجتماعي براي اطلاع عموم در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران آگهي خواهد شد. ماده10ـ حق حضور اعضاي شوراي عالي، اعضاي كميته هاي تخصصي، مشاورين و مدعوين موضوع تبصره ماده 5 اين آيين‌نامه و همچنين هزينه‌هاي مربوط به دبيرخانه شوراي عالي و ساير هزينه‌ها هر ساله توسط دبير شوراي عالي به معاون روابط کار پيشنهاد و پس از تائيد توسط وزير كار و امور اجتماعي به منظور لحاظ نمودن در بودجه سنواتي تصويب و ابلاغ مي‌گردد. اين آيين‌نامه مشتمل بر 10 ماده و 5 تبصره در جلسه مورخ 17/3/1389 شوراي عالي حفاظت فني تهيه و در تاريخ 16/11/1389 به تصويب وزير كار و امور اجتماعي رسيد، از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه، آيين‌نامه قبلي مصوب 23/6/1370 و اصلاحيه‌هاي مورخ 30/7/1375 و12/5/1383 لغو مي‌گردد.

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي ـ عبدالرضا شيخ‌الاسلامي

(روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 28/9/90)

 
1390/10/3 شنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما