روزنامه رسمي جمهوري اسلامي
اصلاحيه ماده 62 آيين‌نامه‌ اجرايي موضوع ماده 218 قانون ماليات‌هاي مستقيم (04/05/90) 

 اصلاحيه ماده 62 آيين‌نامه‌ اجرايي موضوع ماده 218 قانون ماليات‌هاي مستقيم
 

 

شماره: 10106/200                                                                                                      28/4/1390

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

پيرو نامه شماره 6978/200/ص مورخ 24/3/1390 به پيوست يك نسخه از اصلاحيه عبارتي ماده 62 آيين‌نامه اجرايي موضوع ماده 218 قانون ماليات‌هاي مستقيم، كه در تاريخ 22/4/1390 به تصويب وزراي محترم دادگستري و امور اقتصادي و دارايي رسيده است، براي درج در روزنامه رسمي تقديم مي‌دارد.

(رئيس سازمان امور مالياتي كشور ـ علي عسگري)

عبارت «... 32 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب 1373» مندرج در ماده 62 ـ اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي موضوع ماده 218 «قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 3/12/1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي» مصوب 23/3/1390 حذف و عبارت «32 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 15/8/1384 با اصلاحات و الحاقات بعدي» جايگزين آن مي‌گردد.

وزير امور اقتصادي و دارايي - سيدشمس‌الدين حسيني و وزير دادگستري - سيدمرتضي بختياري

 
1390/5/4 سه‌شنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما