روزنامه رسمي جمهوري اسلامي
الغاء عمليات مربوط به ابلاغ و انتشار اساسنامه صندوق نوآوري و شكوفايي از سوي شوراي نگهبان (07/12/90) 

 الغاء عمليات مربوط به ابلاغ و انتشار اساسنامه صندوق نوآوري و شكوفايي از سوي شوراي نگهبان

 

شماره: 45822/30/90                                                                                                 1/12/1390

معاون اول محترم رئيس جمهور

عطف به شماره162715/46428 مورخ 15/8/1390؛ اساسنامه صندوق نوآوري و شكوفائي در اجراي اصل 85 قانون اساسي جهت اظهارنظر به شوراي نگهبان ارسال كه منتهي به اظهارنظر نگرديده است. مصوبه مرقوم طي شماره 229132 مورخ 23/11/1390 به سازمان روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ارسال و در تاريخ 25/11/1390 در آن روزنامه منتشر گرديده است. نظر به اينكه ابلاغ و دستور انتشار مصوبه مزبور بدون اظهارنظر شوراي نگهبان بوده كه اين اقدام خلاف قانون اساسي و بي‌اعتبار و غيرقابل اجرا مي‌باشد و هيچ اثر قانوني بر آن مترتب نيست و ترتب آثار و اجراء آن خلاف قانون است. بناء عليهذا لازم است فوراً نسبت به الغاء عمليات مرقوم اقدام لازم معمول دارند.

قائم‌مقام دبير شوراي نگهبان ـ محمدرضا عليزاده       (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 6/12/90)

 
1390/12/7 يكشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما