شورايعالي انقلاب فرهنگي
لزوم پيش‌بيني پيوست فرهنگي براي طرح‌هاي اقتصادي و عمراني و انتخاب كارگروه تهيه آئين‌نامه‌هاي مربوطه(مصوب جلسه 618 مورخ 2/11/1386 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) (08/12/86) 

لزوم پيش‌بيني پيوست فرهنگي براي طرح‌هاي اقتصادي و عمراني و انتخاب كارگروه تهيه آئين‌نامه‌هاي مربوطه(مصوب جلسه 618 مورخ 2/11/1386 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

شماره: 7077/دش                                              24/11/1386

شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 618 مورخ 2/11/1386 « لزوم پيش‌بيني پيوست فرهنگي براي طرح‌هاي اقتصادي و عمراني» را تصويب و مقرر نمود كارگروهي مركب از دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزير صنايع و معادن، وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير مسكن و شهرسازي و وزير آموزش و پرورش به همراه پنج نفر از صاحبنظران ضمن بررسي ابعاد گوناگون موضوع ظرف مهلت شش ماه نسبت به تهيه آيين‌نامه‌هاي پيوست فرهنگي اقدام نمايد.

رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي ـ محمود احمدي‌نژاد

(روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 30/11/86)

 
1386/12/8 چهارشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما