شورايعالي انقلاب فرهنگي
مصوبه « شمول بند «ب» ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و تبصره‌هاي ذيل آن به دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي» (12/09/90) 

 مصوبه « شمول بند «ب» ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و تبصره‌هاي ذيل آن به دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي»
 

 

شماره1102/90/دش                                                                                                 7/2/1390

دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي

ماده واحده « شمول بند « ب» ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و تبصره‌هاي ذيل آن به دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي» كه در جلسه 687 مورخ 6/2/1390 شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيده است، به شرح ذيل براي اجراء، ابلاغ مي‌شود: ماده واحده ـ « بنا به ماهيت دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي به عنوان مؤسسه پژوهشي طبق مصوبة جلسه 439 مورخ 25/12/1377 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و براساس رويه سابق و مستنداً به شمول مقررات مشابه قبلي ناظر بر مؤسسات هيأت امنايي بر دبـيرخانه مزبور، اين دبيـرخانه كماكان مشمول مقررات مربـوط از جمله بنـد ب ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و تبصره‌هاي ذيل آن بوده و تمامي مقررات اداري، مالي، استخدامي و تشكيلاتي خاص مصوب هيأت امناي دبيرخانه شوراي عالي، پس از تأييد رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي معتبر و لازم‌الاجرا مي‌باشد.»

رييس جمهور و رييس شوراي عالي انقلاب فرهنگي ـ محمود احمدي‌نژاد                            

(روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران- 9/9/90)

 
1390/9/12 شنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما