شورايعالي انقلاب فرهنگي
آيين‌نامه تشكيل شوراي تخصصي تحول و ارتقاء علوم انساني (17/8/88) 
آيين‌نامه تشكيل شوراي تخصصي تحول و ارتقاء علوم انساني
شماره: 6066/88/دش    4/8/1388
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 650 مورخ 21/7/1388، بنا به پيشنهاد مورخ 7/7/1388 كميسيون تحول علوم انساني دبيرخانه شوراي عالي «آيين‌نامه تشكيل شوراي تخصصي تحول و ارتقاء علوم انساني» را به شرح ذيل تصويب نمود: ماده1ـ اصل تأسيس با هدف ايجاد تحول پايدار در علوم انساني و به منظور طراحي، سازماندهي، برنامه‌ريزي، مديريت و هدايت تحول علوم انساني در دانشگاهها و مراكز آموزشي و پژوهشي، به استناد ماده 18 آيين‌نامه داخلي شوراي عالي انقلاب فرهنگي، شوراي تخصصي تحول و ارتقاء علوم انساني، كه از اين پس در اين آيين‌نامه به اختصار شورا ناميده مي‌شود، تحت نظارت شوراي عالي انقلاب فرهنگي تأسيس مي‌شود. ماده2ـ اهداف 1ـ ابتناي علوم انساني بر مبناي نظري جمهوري اسلامي و انسان شناسي اسلامي. 2ـ اصلاح و ارتقاط آموزش و پژوهش در علوم انساني در جهت انطباق با سياستها و راهبردها و كارآمدسازي آن در شئون كشور. 3ـ هماهنگ و هم‌افزا شدن نهادهاي مسئول و فعال در حوزة علوم انساني. ماده3ـ وظائف و اختيارات: 1ـ تدوين و تصويب اولويت‌ها، سياست‌ها و برنامه‌هاي مناسب آموزشي و پژوهشي در 2 سطح؛ آموزش عالي و آموزش و پرورش. 2ـ نظارت راهبردي و مؤثر بر فعاليت‌هاي آموزشي و پژوهشي نهادهاي فعال در حوزه علوم انساني و اتخاذ تدابير لازم براي ارزيابي، آسيب‌شناسي و اصلاح ساختارها، محتوا، فرآيندها، ضوابط و آئين‌نامه‌هاي مربوطه. 3ـ اتخاذ تدابير لازم براي تقويت آموزش و پژوهش در سطح نهادهاي علمي و تربيت نيروي انساني مستعد به ويژه استاد. 4ـ تدوين ضوابط لازم براي منطقي و متوازن ساختن كميت پذيرش دانشجو، به ويژه در رشته‌هاي مهم علوم‌انساني براساس استانداردهاي مصوب شامل ميزان كارآمدي، ظرفيتهاي اشتغال مفيد در كشور و تناسب با مباني نظري اسلامي و فرهنگ اسلامي ـ ايراني. 5 ـ برنامه‌ريزي براي تقويت توليد علم و نظريه‌پردازي در حوزة علوم انساني. 6 ـ طراحي و ايجاد يك نظام منسجم براي انتشار و ترويج آثار مناسب در حوزه علوم انساني با هدف ارائه به مخاطبين و استفاده‌كنندگان اين آثار. 7ـ ارائه راهكارهاي‌مناسب براي حمايت مؤثر از پروژه‌هاي اساسي و تحقيقات و توليدات زيربنائي و نيز انديشمندان و نهادهاي فعال در جهت ارتقاء علوم انساني. 8 ـ فراهم كردن سازوكارهاي لازم براي فعاليت‌هاي علمي مشترك ميان دانشگاه و حوزه در علوم انساني از قبيل قطب‌ها و ...... 9ـ نهادينه‌سازي كرسي‌هاي نظريه‌پردازي، نقد و مناظره و آزادانديشي در علوم انساني و معارف اسلامي در دانشگاه و حوزه، با مشاركت هيئت حمايت از كرسيهاي نظريه‌پردازي، نقد و مناظره و آزادانديشي در جهت مواجهة انتقادي با علوم انساني ترجمه‌اي. 10ـ برنامه‌ريزي براي توليد منابع علوم انساني و معرفي آن در صحنه‌هاي بين‌المللي. ماده4 ـ تركيب اعضاء 1) يكي از اعضاء شوراي عالي انقلاب فرهنگي به انتخاب شوراي عالي (رئيس). 2) معاون ذيربط رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها. 3) معاون ذيربط وزير علوم، تحقيقات و فناوري. 4) معاون ذيربط وزير آموزش و پرورش. 5) نماينده شوراي عالي حوزه علميه قم. 6) معاون ذيربط رئيس دانشگاه آزاد اسلامي. 7) رئيس يا نماينده ذيربط پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي. 8) رئيس يا نماينده ذيربط پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي. 9) نماينده ذيربط مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره). 10) رئيس يا نمايندة ذيربط پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. 11) پنج نفر از صاحبنظران حوزه علوم انساني به پيشنهاد اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي و تأييد شوراي عالي. 12) دو نفر از صاحبنظران عضو انجمن‌هاي علمي دانشگاهي در عرصه علوم انساني با تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي. 13) دو نفر از صاحبنظران عضو انجمن‌هاي علمي حوزوي در عرصه علوم انساني با تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي. 14) دو نفر از رؤساي دانشكده‌هاي علوم انساني با تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي. ماده5 ـ مصوبات و تصميمات اين شورا با رعايت ماده 19 آيين‌نامه داخلي شوراي عالي انقلاب فرهنگي پس از تأييد و تصويب نهائي توسط شوراي عالي و مطابق با ماده 9 آيين‌نامه داخلي شوراي عالي، لازم‌الاجراء است و كليه دستگاههاي موضوع اين مصوبه از قبيل: وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري، آموزش و پرورش، پژوهشگاه‌ها، دانشگاه آزاد اسلامي موظف به اجراي آن مي‌باشند. ماده6 ـ اين شورا هر 6 ماه يكبار گزارشي از فعاليت‌هاي خود را به شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارائه مي‌دهد. ماده7ـ آيين‌نامه داخلي و ساير مقررات مربوط به جلسات اين شورا، توسط خود شورا به تصويب مي‌رسد. ماده8 ـ اين آيين‌نامه در 8 ماده در جلسه 650 مورخ 21/7/1388 شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيد.
رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي ـ محمود احمدي‌نژاد
    (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران- 16/8/88)
 
1388/8/17 يكشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما