شورايعالي انقلاب فرهنگي
آيين‌نامه « نحوه نامگذاري روزها و مناسبت‌هاي خاص» (9/8/88) 
آيين‌نامه « نحوه نامگذاري روزها و مناسبت‌هاي خاص»
شماره: 5809/88/دش    27/7/1388
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 648 مورخ 24/6/1388، براساس مصوبه مورخ 9/4/1388 شوراي فرهنگ عمومي آيين‌نامه «نحوه نامگذاري روزها و مناسبت‌هاي خاص» را به شرح ذيل تصويب نمود: ماده1ـ هدف از نامگذاري روزها و مناسبت‌هاي خاص، تقويت مؤلفه‌هاي هويت ملي ايرانيان و بزرگداشت شخصيت‌ها، ارزش‌ها و تحكيم پيوندهاي ديني، فرهنگي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي و علمي در جامعه است. ماده2ـ روزها و مناسبت‌هاي خاص به دو دسته ذيل تقسيم مي‌شود: الف) مناسبت‌هاي مندرج در « متن تقويم» (مناسبت‌هاي ملي ـ اسلامي). ب) مناسبت‌هاي مندرج در «ضميمه تقويم» (مناسبت‌هاي صنفي ـ سازماني). ماده3ـ روزها و مناسبت‌هاي مندرج در متن تقويم به مناسبت‌هايي اطلاق مي‌شود كه داراي حداقل يكي از ويژگي‌هاي زير باشد: الف) براي تمام قشرهاي مختلف جامعه مهم و تأثيرگذار بوده و از ديدگاه همه ملت ارزشمند و معتبر باشد. ب) همه مناطق كشور، آن مناسبت را با خود مرتبط بدانند و اهميت آن منحصر به يك منطقه جغرافيايي خاص نباشد. ج) تقويت‌كننده حداقل يكي از مؤلفه‌هاي هويت ملي ايرانيان باشد. ماده4ـ روزها و مناسبت‌هايي كه داراي ويژگي‌هاي فوق نباشند، در ضميمه تقويم آورده مي‌شود. ماده5 ـ پيشنهاد نامگذاري، كاهش، افزايش و يا هرگونه تغيير و اصلاح روزها و مناسبت‌هاي خاص از سوي اشخاص مختلف (اعم از حقيقي و حقوقي) به شوراي‌فرهنگ‌عمومي ارائه مي‌شود و پس از بررسي و تصويب در آن شورا به تأييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيده و به عنوان روز و مناسبت خاص، حسب مورد در متن يا ضميمه تقويم درج مي‌شود. ماده6 ـ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه تقويم منتشر مي‌كنند، موظفند روزها و مناسبت‌هاي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي را حسب مورد در متن يا ضميمه تقويم درج نمايند. ماده7ـ اين آيين‌نامه مشتمل بر 7 ماده در جلسه 648 مورخ 24/6/1388 شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيد.
رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي ـ محمود احمدي‌نژاد 
    (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 6/8/88)


 
1388/8/9 شنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما