شورايعالي انقلاب فرهنگي
ماده واحده «لزوم انطباق آيين‌نامه‌هاي دانشجوئي و فرهنگي مصوب وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسلامي با سياست‌هاي فرهنگي و ساير مصوبات مرتبط شوراي عالي انقلاب فرهنگي و تعيين مرجع تأييد آن» (09/02/88) 

ماده واحده «لزوم انطباق آيين‌نامه‌هاي دانشجوئي و فرهنگي مصوب وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسلامي با سياست‌هاي فرهنگي و ساير مصوبات مرتبط شوراي عالي انقلاب فرهنگي و تعيين مرجع تأييد آن»
شماره: 397/88/دش 25/1/1388


شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه640 مورخ 29/11/1387، براساس مصوبه جلسه171 مورخ 26/6/1387 شوراي معين شوراي عالي انقلاب فرهنگي، ماده واحده «لزوم انطباق آيين‌نامه‌هاي دانشجوئي و فرهنگي مصوب وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسلامي با سياست‌هاي فرهنگي و ساير مصوبات مرتبط شوراي عالي انقلاب فرهنگي و تعيين مرجع تأييد آن» را به شرح ذيل تصويب نمود: «ماده واحده ـ وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسلامي موظفند قبل از ابلاغ آيين‌نامه‌هاي دانشجوئي و فرهنگي مصوب خود، تأييد شوراي اسلامي‌شدن مراكز آموزشي در رابطه با انطباق آيين‌نامه‌هاي مزبور با سياست‌هاي فرهنگي جمهوري اسلامي و ديگر مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي، اخذ نمايند. تبصره ـ حيطه موارد مشمول ماده واحده فوق را شوراي اسلامي شدن مراكز آموزشي تعيين و براي تصويب نهائي به شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارائه مي‌نمايد.»


رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي ـ محمود احمدي‌نژاد


(روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 2/2/88) 
1388/2/9 چهارشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما