شورايعالي انقلاب فرهنگي
مصوبه « الحاق يك بند به ماده 4 اصلاحي مصوبه ساماندهي فعاليت‌هاي فرهنگي ـ اجتماعي و فوق برنامه دانشجويان خارجي مصوب 27/6/1386(12/09/90) 

 مصوبه « الحاق يك بند به ماده 4 اصلاحي مصوبه ساماندهي فعاليت‌هاي فرهنگي ـ اجتماعي و فوق برنامه دانشجويان خارجي مصوب 27/6/۱۳۸۶
 

 

شماره6286/90/دش                                                                                                30/5/1390

نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها  سپاه پاسداران انقلاب اسلامي

شوراي معين شوراي عالي انقلاب فرهنـگي در جلسه 188 مورخ 10/6/1388، بنا به پيشنهاد مورخ 9/10/1386 فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و براساس تفويض شوراي عالي انقلاب فرهنگي، عضويت نماينده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در تركيب شوراي راهبردي سياستگذاري كلان امور مربوط به دانشجويان خارجي را در قالب الحاق يك بند به ماده 4 اصلاحي مصوبه ساماندهي فعاليت‌هاي فرهنگي ـ اجتماعي و فوق برنامه دانشجويان خارجي (مصوب 27/6/1386 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)، به شرح ذيل تصويب نمود: «12ـ نماينده نيروي قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامي.» رييس جمهور و رييس شوراي عالي انقلاب فرهنگي ـ محمود احمدي‌نژاد                    (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران- 9/9/90)

 
1390/9/12 شنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما