مصوبات هيئت وزيران
اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون مطبوعات (03/02/91) 

 اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون مطبوعات
 

 

شماره: 11985/ت46956هـ                                                                                            28/1/91

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

هيئت وزيران در جلسه مورخ 2/5/1390 بنا به پيشنهاد شماره 57936/1 مورخ 19/4/1390 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد ماده (47) اصلاحي قانون مطبوعات ـ مصوب 1379 ـ تصويب نمود: 1ـ با توجه به تصويبنامه شماره 63642/ت32085هـ مورخ 1/11/1383 و اين تصويب‌نامه، شماره مواد (34) و (35) آيين‌نامه اجرايي قانون مطبوعات (موضوع تصويب‌نامه شماره 32187/ت23037هـ مورخ 6/7/1381) به (33) و (34) و شماره ماده (36) به (48) تغيير مي‌يابد. 2ـ متن زير به عنوان فصل پنجم به آيين‌نامه يادشده الحاق مي‌شود: فصل پنجم ـ مقررات مربوط به خبرگزاريها ماده 35ـ خبرگزاريها مشمول مقررات اين فصل و ساير مقررات اين آيين‌نامه به جز مواد (1) ، (4) ، (6) و (8) از فصل اول، مواد (16) و (17) از فصل دوم و مواد (23) ، (26) ، (27) و (28) از فصل سوم مي‌باشند. ماده36ـ اضافه كردن هرگونه كلمه يا عبارت به نام يا آرم نشريه و خبرگزاري و يا عدم رعايت تناسب در اجزاي آن مطابق با آنچه در پروانه خبرگزاري ذكرشده است، ممنوع مي‌باشد. ماده37ـ در تارنماي هر خبرگزاري بايد نـام صاحب امتيـاز، مدير مسئول و نيز زميـنه فعاليت در بـخشي با عنوان «شـناسنامه» يا «درباره ما» در محل ثابـت درج گردد. ماده38ـ خبرگزاريها موظفند مطالب خود را به طور مستمر و با درج شماره و زمان جداگانه منتشر نمايند. درج منابع اخبار در خبرگزاري الزامي است. ماده 39ـ ترجمه تمام يا قسمتي از مطالب نشريه و خبرگزاري و انتشار منظم آن به طور جداگانه و با رعايت مندرجات پروانه انتشار بلامانع مي‌باشد. ماده40ـ نقل آن قسمت از اخبار، مطالب يا تصاوير نشريات و خبرگزاريها كه موجب توقيف، لغو پروانه يا پالايش (فيلتر) گرديده توسط خبرگزاري ممنوع است. ماده41ـ خبرگزاريها موظفند پاسخها و توضيحات موضوع ماده (23) قانون مطبوعات را پس از وصول در همان روز منتشر نمايند. ماده42ـ مدير مسئول خبرگزاري موظف است مشخصات فني تارنما و نام مراكزي كه خدمات ميزباني و پشتيباني خود را از آنها اخذ مي‌كند، اعلام نمايد. ماده43ـ مدير مسئول خبرگزاري موظف است مجموعه كامل توليدات رسانه‌اي خود را ماهانه در چـهار نسخه در قالب لوح فشرده به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تحويل نمايد. ماده44ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است درصورت اعلام هيئت نظارت بر مطبوعات مبني بر توقيف، لغو پروانه يا دستور پالايش (فيلتر) موقت، بلافاصله خبرگزاري را پالايش (فيلتر) نمايد. ماده45ـ مراكز ارايه خدمات ديـجيتال و ميزباني، مجاز به ثبـت دامنه و ميـزباني خبرگزاريها يا نشريات الكترونيكي كه فعاليت آنها از سوي دادگاه صالح يا هيئت نظارت بر مطبوعات مغاير با اصول مـندرج در قانون مطـبوعات و اين آييـن‌نامه تـشخيص داده شـوند، نمي‌باشند. ماده46ـ مديران مسئول خبرگزاريها مي‌توانند در انتخابات مديران مسئول شركت كنند مشروط به اينكه خبرگزاري حداقل شش ماه در محدوده يك سال باقي مانده به انتخابات فعاليت مستمر داشته باشد. ماده47ـ نشريات الكترونيكي نيز مشمول مقررات اين فصل مي‌باشند.

معاون اول رييس‌جمهور ـ محمدرضا رحيمي             (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 31/1/91)

 
1391/2/3 يكشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما