مصوبات هيئت وزيران
تصويبنامه درخصوص تقسيمات كشوري در شهرستان اسلامشهر (03/02/91) 

 تصويبنامه درخصوص تقسيمات كشوري در شهرستان اسلامشهر
 

 

شماره: 11652/ت47594هـ                                                                                             28/1/91

وزارت كشور

هيئت وزيران در جلسه مورخ 27/1/1391 بنا به پيشنهاد شماره 132743/42/4/1 مورخ 6/9/1390 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ تصويب نمود: الف ـ روستاها، مزارع و مكانهاي چيچكلو و ايرين از دهستان ده عباس بخش مركزي شهرستان اسلامشهر منتزع و مطابق نقشه 250000/1 پيوست كه تأييد شده به مهر «دفتر هيئت دولت» مي‌باشد به دهستان احمدآباد مستوفي همان بخش الحاق مي‌گردد. ب ـ دهستان چيچكلو به مركزيت روستاي چيچكلو از تركيب روستاها، مزارع و مكانهاي زير مطابق نقشه 250000/1 پيوست كه تأييدشده به مهر «دفتر هيئت دولت» مي‌باشد در تابعيت بخش مركزي شهرستان اسلامشهر ايجاد مي‌گردد: 1ـ چيچكلو 2ـ ايرين 3ـ بهمن‌آباد ج ـ دهستان بهرام‌آباد به مركزيت روستاي بهرام‌آباد از تركيب روستاها، مزارع و مكانهاي زير مطابق نقشه 250000/1 پيوست كه تأييد شده به مهر «دفتر هيئت دولت» مي‌باشد در تابعيت بخش مركزي شهرستان اسلامشهر ايجاد مي‌گردد. 1ـ بهرام‌آباد 2ـ شاطره 3ـ مهران‌آباد 4ـ ملك‌آباد د ـ روستاي احمدآباد مستوفي از توابع دهستان احمدآباد مستوفي بخش مركزي شهرستان اسلامشهر به شهر تبديل و به عنوان شهر احمدآباد مستوفي شناخته مي‌شود. هـ ـ بخش احمدآباد مستوفي به مركزيت شهر احمدآباد مستوفي مشتمل بر دهستانهاي زير در تابعيت شهرستان اسلامشهر ايجاد مي‌گردد: 1ـ دهستان احمدآباد مستوفي 2ـ دهستان چيچكلو

معاون اول رييس‌جمهور ـ محمدرضا رحيمي                (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 31/1/91)

 
1391/2/3 يكشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما