مصوبات هيئت وزيران
تصويب‌نامه در خصوص تعيين سود بازرگاني شكر خام (23/12/90) 

 تصويب‌نامه در خصوص تعيين سود بازرگاني شكر خام
 

 

شماره: 250572/ت47840ك                                                                                         20/12/1390

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت جهاد كشاورزي

وزيران عضو كميسيون ماده (1) آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب‌نامه شماره 25338/ت24794هـ مورخ 29/5/1380 تصويب نمودند: سود بازرگاني شكر خام موضوع رديف تعرفه شماره (17011100) از تاريخ 1/12/1390 لغايت 31/6/1391 صفر درصد تعيين مي‌شود. اين تصويب‌نامه در تاريخ 20/12/1390 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است. معاون اول رئيسجمهور ـ محمدرضا رحيمي  

                                                                      (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 22/12/90)

 
1390/12/23 سه‌شنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما