مصوبات هيئت وزيران
اصلاح آيين‌نامه «هماهنگي اقدامات عمراني مؤسساتي كه خدمات آنها در داخل شهرها مستلزم حفاري معابر و احداث تأسيسات مي‌باشد» (16/01/91) 

 اصلاح آيين‌نامه «هماهنگي اقدامات عمراني مؤسساتي كه خدمات آنها در داخل شهرها مستلزم حفاري معابر و احداث تأسيسات مي‌باشد»
 

 

 

شماره: 257051/ت40518هـ           28/12/1390                                                                              

وزارت كشور ـ وزارت نيرو ـ وزارت راه و شهرسازي ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور

هيئت‌وزيران در جلسه مورخ 17/12/1390 بنا به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و به استناد اصل يكصدوسي‌وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تصويب نمود: آيين‌نامه «هماهنگي اقدامات عمراني مؤسساتي كه خدمات آنها در داخل شهرها مستلزم حفاري معابر و احداث تأسيسات مي‌باشد» موضوع تصويب‌نامه شماره 140202/ت993 مورخ 17/11/1366 به شرح زير اصلاح مي‌شود: 1ـ در عنوان آيين‌نامه عبارت «و محدوده روستاها» بعد از عبارت «داخل شهرها» اضافه مي‌شود. 2ـ در ماده (1) و بندهاي آن عبارتهاي «پست و تلگراف و تلفن»، «مسكن و شهرسازي»، «معاون امور محلي و عمران شهري وزارت كشور»، «معاون امور آب وزارت نيرو» و «برنامه و بودجه و معاون امور زيربنايي وزارت برنامه و بودجه» و «معاون وزيران راه و ترابري» به ترتيب به عبارتهاي «ارتباطات و فناوري اطلاعات» ، «راه و شهرسازي»، «معاون هماهنگي امور عمراني وزارت كشور»، «معاون امور آب و آبفاي وزارت نيرو» «معاون ذي‌ربط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور» و «رييس بنياد مسكن انقلاب اسلامي» تغيير مي‌يابد. 3ـ ماده (4) به شرح زير اصلاح مي‌شود: الف ـ در جزء (2) بند «ب» عبارت «نماينده اداره ارتباطات و فناوري اطلاعات شهر» جايگزين عبارت «رييس مؤسسه مسؤول مخابرات شهر» مي‌شود. ب ـ در جزء (4) بند «ب» عبارت «آبفا يا آبفار حسب مورد» جايگزين عبارت «آب شهر» مي‌شود. ج ـ در بند «ج» عبارت «شهرهاي كشور» به عبارت «شهرها و روستاهاي كشور» تغيير مي‌يابد و عبارت «و روستا» بعد از عبارت «هر شهر» اضافه مي‌شود. دـ در جزء (2) بند «ج» عبارت «يا دهيار روستاي» بعد از «شهردار شهر» اضافه مي‌شود. هـ ـ متن زير جايگزين جزء (3) بند «ج» مي‌شود: «3ـ نماينده اداره ارتباطات و فناوري اطلاعات شهرستان» و ـ در جزء (5) بند «ج» عبارت «مدير امور اداره آبفا يا آبفار حسب مورد» جايگزين عبارت «مسئول اداره آب شهرستان» مي‌شود. زـ متن زير به عنوان جزء (7) بند «ج» اضافه و جزء (7) قبلي به جزء (8) اصلاح مي‌شود: «7ـ مدير بنياد مسكن انقلاب اسلامي شهرستان (در مورد روستاها)» ح ـ متن زير به عنوان تبصره به بند «ج» اضافه مي‌شود: «تبصره ـ در صورت عدم انتصاب دهيار، نماينده شوراي اسلامي روستا جايگزين او مي‌شود.» 4ـ ماده (5) به شرح زير اصلاح مي‌شود: الف ـ واژه «و شهر» بعد از واژه «شهرستان» حذف مي‌شود. ب ـ در تبصره پنج، عبارت «يا دهيار (حسب مورد)» بعد از عبارت «شهردار شهر» اضافه مي‌شود. ج ـ متن زير به عنوان تبصره شش اضافه مي‌شود: «تبصره شش ـ دهياري موظف است هرگونه حفاري بدون مجوز يا خلاف را به‌بخشداري اعلام نمايد، بخشداري بايد اقدامات لازم را براي جلوگيري از حفاري بدون مجوز يا خلاف ضوابط به عمل آورد.» 5 ـ در تبصره ماده (7) عبارت «يا دهياري» بعد از واژه «شهرداري» اضافه مي‌شود. 6 ـ متن زير به عنوان ماده (10) به آيين‌نامه اضافه مي‌شود: «ماده 10ـ دستگاههاي اجرايي موظفند اعتبارات مورد نياز براي ترميم و جبران خسارت احتمالي ناشي از حفاري را در هزينه‌هاي اجرايي پروژه‌هاي خود در همان سال پيش‌بيني نمايند و وضعيت معابر را با نظارت فني شهرداريها در شهرها و بنياد مسكن انقلاب اسلامي در روستاها ترميم نمايند.»

معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا رحيمي              (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 28/12/90(

 
1391/1/16 چهارشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما