مصوبات هيئت وزيران
بخشنامه معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور در خصوص شرايط تبديل وضعيت کارکنان دستگاههاي اجرايي از پيماني به رسمي آزمايشي(28/01/91) 

  بخشنامه معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور در خصوص شرايط تبديل وضعيت کارکنان دستگاههاي اجرايي از پيماني به رسمي آزمايشي
 

 

  معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني بخشنامه شماره 1309/91/200 مورخ 22/1/91 را به شرح زير به کليه دستگاههاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات کشوري اعلام نموده است:

به استناد تبصره (2) ماده (57) قانون برنامه پنجم توسعه دستگاههاي اجرايي مي توانند مشخصات کارکنان پيماني شاغل در مشاغل حاکميتي موضوع بند (الف) ماده (45) قانون مديريت خدمات کشوري را که از محل مجوزهاي قانوني استخدام شده‌اند، با رعايت شرايط ذيل جهت تبديل وضعيت استخدامي از پيماني به رسمي آزمايشي بر اساس ماده (46) قانون مذکور و ساير مقررات مربوط براي تاييد نهايي کارگروه متشکل از معاونت‌هاي توسعه مديريت و سرمايه ا نساني و برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور طبق فرم پيوست به اين معاونت ارسال نمايند. 1- تاييد و تصويب ساختار سازماني در اجراي ماده (29) قانون مديريت خدمات کشوري. 2- تصويب مشاغل حاکميتي توسط معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور بر اساس تصويبنامه شماره 163467/44913 مورخ 22/7/89 هيات وزيران. 3- داشتن حداقل سه سال سابقه خدمت پيماني براي دارندگان مدارک تحصيلي دانشگاهي (فوق ديپلم و بالاتر) و حداقل 5 سال سابقه خدمت پيماني براي دارندگان مدرک تحصيلي ديپلم. 4- رضايت مدير واحد محل خدمت. 5- کسب حداقل 60 درصد ميانگين نمره ارزيابي عملکرد سه سال آخر. 6- تاييد گزينش ذيربط.


 

 
1391/1/28 دوشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما