مصوبات هيئت وزيران
اصلاح نرخ تعرفه خدمات كنسولي (30/01/91) 

 اصلاح نرخ تعرفه خدمات كنسولي
 

 

شماره: 10956/ت46654هـ                                                                                          27/1/1391

وزارت امور خارجه

هيئت وزيران در جلسه مورخ 17/12/1390 بنا به پيشنهاد وزارت امور خارجه و تأييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و به استناد ماده (68) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380ـ تصويب نمود: نرخ تعرفه خـدمات كنسـولي موضوع جداول پيوسـت تصويـب‌نامه شمـاره 141699/ت34405هـ مورخ 4/9/1386 به شرح جداول شماره (1)، (2) و (3) پيوست كه به مهر دفتر هيئت دولت تأييد شده است، اصلاح مي‌شود.

معاون اول رئيسجمهور ـ محمدرضا رحيمي           (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 29/1/1391)

 

 

 
1391/1/30 چهارشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما