مصوبات هيئت وزيران
تصويب‌نامه در خصوص اختيارات معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور به عنوان مسئول تشخيص و احراز صلاحيت و ارجاع كار به عوامل نظام فني (23/12/90) 

 تصويب‌نامه در خصوص اختيارات معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور به عنوان مسئول تشخيص و احراز صلاحيت و ارجاع كار به عوامل نظام فني
 

 

شماره: 248163/ت 46371هـ                                                                                      16/12/1390

معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور

هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/11/1390 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود: 1ـ به منظور اجراي نظام‌مند آيين‌نامه‌هاي تشخيص صلاحيت و ارجاع كار به عوامل نظام فني ـ اجرايي، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور به عنوان مسئول تشخيص و احراز صلاحيت عوامل نظام فني اجرايي مانند پيمانكاران، مشاوران و شركتهاي انفورماتيك مجاز است متناسب با توانمندي، كيفيت و كميت نيروي انساني و امكانات نظام‌هاي مهندسي، تشكل‌هاي صنفي، دستگاهها و استانداريها تمام يا قسمتي از اختيارات خود را به آنها تفويض نمايد. 2ـ معاونت ياد شده مي‌تواند نسبت به صدور گواهينامه دائم، موقت يا موردي حسب مورد اقدام نمايد. 3ـ معاونت ياد شده مجاز است دستورالعمل‌ها و راهنماي تشخيص صلاحيت، ارجاع كار، مراحل چگونگي كار متقاضيان و همچنين مدارك موردنياز و ساير موضوعات مرتبط با اجراي اين تصويب‌نامه را به صورت روشن و ساده، تهيه و ابلاغ كند و در پايگاه اطلاع‌رساني نظام فني و اجرايي قرار دهد. شركتهاي متقاضي رتبه‌بندي صرفاً از طريق پايگاه الكترونيكي مربوط و خدمات شركت پست، مدارك لازم را مبادله و گواهينامه لازم را دريافت دارند. 4ـ تمديد گواهينامه‌هاي تشخيص صلاحيت عوامل نظام فني اجرايي ياد شده با تشخيص معاونت مذكور مجاز است.

معاون اول رييسجمهور ـ محمدرضا رحيمي            (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 22/12/90)

 
1390/12/23 سه‌شنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما