معاونت غذا و دارويي وزارت بهداشت
بخشنامه وزارت بهداشت در خصوص دستورالعمل ارزشيابي شرکت‌هاي پخش دارو (20/10/90) 

 بخشنامه وزارت بهداشت در خصوص دستورالعمل ارزشيابي شرکت‌هاي پخش دارو
 

 

   معاون دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي بخشنامه شماره 14075/665/د مورخ 19/10/90 را به شرح زير اعلام نموده است:

پيرو نامه شماره 21839/665 مورخ 4/11/89 درمورد نحوه ارزشيابي عملکرد شرکتهاي پخش دارو مقرر فرمائيد ترتيبي اتخاذ شود تا در برنامه زمان‌بندي شده مشخص ارزشيابي نهايي شرکتها در پايان سال 1390 صورت گرفته و گزارش آن با در نظر گرفتن شاخص‌هاي مندرج در فرم پيوست بخشنامه فوق‌الذکر حداکثر پايان سال جاري ارسال شود. يادآوري مي‌شود: 1- تمديد مجوز فعاليت شرکتهاي پخش دارو در کميسيون قانوني مرکز در پايان سالجاري با بررسي موارد زير تصميم‌گيري خواهد شد: گزارش ارزشيابي انجام شده توسط دانشگاه‌هاي علوم پزشکي کشور، تاسيس حداقل 10 شعبه استاني که پنج شعبه استاني آن (با اولويت قرارداد با شرکتهاي پخش استاني موجود) در مناطق مورد نياز اعلام شده باشد، تحقق درصد پوشش توزيع دارو در استانها با توجه به سنوات فعاليت شرکت طبق آئين‌‌نامه جاري، 2- فهرست شرکتهاي مجاز پخش سراسري دارو (مندرج در سايت سازمان غذا و دارو) و طبق فرم پيوست ارزشيابي شوند. 3- ارزشيابي شرکتهاي مجاز پخش استاني در مناطق مورد نياز اعلام شده (موضوع بخشنامه شماره 45213/665 مورخ 9/5/90) انجام گرديده و نتيجه به همراه ساير مدارک لازم جهت بررسي در کميسيون قانوني مرکز ارسال شود. بديهي است ادامه فعاليت شرکتهاي پخش استاني در ساير استانها منوط به رعايت بند 3 نامه شماره 45085/665 مورخ 8/5/90 خواهد بود.

 
1390/10/20 سه‌شنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما