معاونت غذا و دارويي وزارت بهداشت
بخشنامه وزارت بهداشت در خصوص امحاء مواد اوليه تحت کنترل (06/12/90) 

 بخشنامه وزارت بهداشت در خصوص امحاء مواد اوليه تحت کنترل

 

معاون دارو و وزارت بهداشت و درمان بخشنامه شماره 116937/665 مورخ 30/11/90 را به شرح زير اعلام نموده است:

با توجه به سياستهاي اين معاونت در خصوص نظارت بهينه بر روي مواد اوليه و داروهاي فرايند شده تحت کنترل مقتضي است از تاريخ 1/1/91 کليه مراحل مربوط به امحاء مواد اوليه و فرايند شده دارويي تحت کنترل (از جمله سودوافدرين، دي فنوکسيلات، ترامادول و کدئين) کارخانجات توليدي و شرکتهاي وارداتي با هماهنگي و نظارت کارشناسان اداره مواد و داروهاي تحت کنترل اين معاونت صورت گرفته و لازم است محمولة امحائي تحت کنترل به صورت جداگانه امحاء گرديده و در صورت لزوم و صلاحديد نسبت به نمونه برداري و ارسال آن به آزمايشگاه کنترل غذا و دارو اقدام خواهد شد.

 
1390/12/6 شنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما