معاونت غذا و دارويي وزارت بهداشت
بخشنامه وزارت بهداشت در خصوص مرگ مشکوک به مصرف سفترياکسون (05/10/90) 

 بخشنامه وزارت بهداشت در خصوص مرگ مشکوک به مصرف سفترياکسون

 

  1. معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي سازمان غذا و دارو بخشنامه شماره 6699/400 مورخ 9/9/90 را به شرح زير اعلام نموده است:

با توجه به ثبت 71 مورد مشکوک به مصرف سفترياکسون طي سال‌هاي 1377 لغايت شهريورماه 1390 در مرکز ADR ايران و با توجه به گزارش موارد متعددي از عوارض شديد و تهديدکننده حيات ناشي از مصرف اين دارو، لطفا دستور فرماييد بخشنامه پيوست به نحو مقتضي و در اسرع وقت به اطلاع تمامي افراد شاغل در حرف پزشکي در کليه مراکز دولتي و خصوصي تابعه اعم از شبکه‌هاي بهداشتي- درماني، مطب‌ها، درمانگاه‌ها، بيمارستان‌ها و داروخانه‌ها رسانده شود.

بخشنامه سفترياکسون

با توجه به ثبت 71 مورد مرگ مشکوک به مصرف سفترياکسون طي سالهاي 1377 الي شهريور 1390 در مرکز ADR ايران و نظر به اينکه اين فرآورده بيشترين تعداد عوارض (2388 مورد از 28251 مورد بيمار دچار عارضه به ثبت رسيده در مرکز ADR ايران) و نيز بيشترين تعداد موارد مرگ مرتبط با مصرف دارو را در بانک اطلاعاتي عوارض به ثبت رسيده در مرکز ADR ايران به خود اختصاص مي‌دهد، رعايت موارد زير توسط کليه شاغلين حرف پزشکي در تمامي مراکز درماني دولتي و خصوصي الزامي است. بديهي است عدم رعايت موارد زير، پيگرد قانوني خواهد داشت و براساس قانون برخورد خواهد شد. 1- تجويز و مصرف سفترياکسون در مواردي مانند سرماخوردگي و ساير مواردي که از جمله موارد مصرف تاييد شده اين فرآورده نيست، جدا خودداري شود. 2- از تزريق سريع وريدي سفترياکسون جدا خودداري شده، انفوزين وريدي در محلول مناسب حداقل 15 الي 30 دقيقه به طول انجامد. 3- پيش از تجويز يا تزريق سفترياکسون، حتما در مورد سابقه حساسيت دارويي بيمار نسبت به سفترياکسون يا ساير سفالوسپورين‌ها (مانند سفالکسين، سفالوتين، سفيکسيم، سفتازيديم، سفازولين و ...) يا پني‌سيلين‌ها از بيمار سوال شود. مصرف سفترياکسون در بيماران با سابقه حساسيت به سفترياکسون يا ساير سفالوسپورين‌ها ممنوع مي‌باشد. همچنين با توجه به حساسيت متقاطع پني‌سيلين‌ها و سفالوسپورين‌ها، در صورت وجود سابقه حساسيت به پني‌سيلين‌ها نيز تجويز اين فرآورده فقط در مواقع بسيار ضروري و با احتياط فراوان صورت پذيرد. 4- تزريق سفترياکسون بايد صرفا توسط افراد مجرب، در مراکز مجهز به سيستم احياء انجام گيرد و از تزريق توسط افراد غيرحرفه‌اي يا در مکان‌هاي غير از مراکز درماني مجهز به امکانات احياء جدا خودداري شود. 5- مصرف همزمان سفترياکسون با محلول‌ها يا فرآورده‌هاي حاوي کلسيم در نوزادان حتي به صورت انفوزيون از رگهاي متفاوت ممنوع مي‌باشد.6- حتي الامکان از مصرف محلول‌ها يا فرآورده‌هاي حاوي کلسيم تا 48 ساعت پس از آخرين دوز سفترياکسون در تمام گروه‌هاي سني اجتناب گردد. 7- مصرف سفترياکسون در نوزادان مبتلا به هايپربيلي روبينميا، به ويژه نوزادان نارس، ممنوع مي‌باشد. مطالعات نشان داده است که سفترياکسون قادر به جابجايي بيلي روبين از محل اتصال به آلبومين سرم مي‌باشد و لذا امکان ايجاد انسفالوپاتي ناشي از افزايش بيلي روبين در اين بيماران مطرح مي‌باشد. 8- استفاده از رقيق کننده‌هاي حاوي کلسيم، مانند محلول رينگر، به منظور آماده‌سازي سفترياکسون جهت تزريق ممنوع مي‌باشد. 9- مسئولين فني داروخانه‌ها بايد از تحويل بدون نسخه اين فرآورده (همانند ساير داروهاي تحت نسخه) جدا خودداري نمايند، بديهي است تحويل بدون نسخه دارو پيگرد قانوني داشت و براساس قانون برخورد خواهد شد.

 
1390/10/5 دوشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما