مصوبات بانک مرکزي ايران
بخشنامه بانک مرکزي در خصوص شيوه‌نامه اعطاي تسهيلات مسکن به آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا (14/12/90) 

 بخشنامه بانک مرکزي در خصوص شيوه‌نامه اعطاي تسهيلات مسکن به آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا
 

 

   اداره اعتبارات بانک مرکزي بخشنامه شماره 270492/90 مورخ 12/11/90 را به شرح زير به مديران بانک‌هاي ملي ايران، صادارت ايران، تجارت، ملت، سپه، مسکن و رفاه کارگران اعلام نموده است:

پيرو نامه‌هاي شماره 203783/90 مورخ 30/8/90 و شماره 215529/90 مورخ 12/9/90 در خصوص ابلاغ آئين‌نامه تامين مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا به پيوست تصويرشيوه‌نامه اعطاي تسهيلات مسکن به آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا جهت استحضار و ابلاغ به واحدهاي ذيربط ارسال مي گردد.

شيوه‌نامه اعطاي تسهيلات مسکن به آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا

در اجراي ماده (8) آئين‌نامه تامين مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا موضوع تصويبنامه شماره 131956/ت47098 ک مورخ 3/7/90 کارگروه مسکن، شيوه‌نامه اعطاي تسهيلات مسکن به آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا به شرح زير ابلاغ مي گردد: 1- با استناد به مفاد ماده (1) آئين‌نامه تامين مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا موضوع تصويبنامه  شماره 131956/ت47098 ک مورخ 3/7/90 کارگروه مسکن افراد ذيل مشمول استفاده از تسهيلات موضوع آئين‌نامه مي باشند: الف – جانبازان بيست و پنج درصد(25%) وبالاتر. ب- آزادگان. ج- خانواده جانبازان و آزادگان متوفي موضوع قانون الزام بانکها به پرداخت تسهيلات به وراث جانبازان و آزادگان متوفي – مصوب 1380. تبصره- تسهيلات موصوف به جانبازان زير(25%) صرفا براي تامين مسکن در قالب مسکن مهر قابل پرداخت است. 2- با استناد به مفاد ماده (7) آئين‌نامه تامين مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا موضوع تصويبنامه شماره 131956/ت47098ک مورخ 3/7/90کارگروه مسکن مقرر گرديد تسهيلات مسکن به آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا که مشمول ماده (1) آئين‌نامه مربوط هستند با سقفهاي ذيل اعطا گردد. الف – در شهرستانهاي با جمعيت بيش از يک ميليون نفر چهارصد ميليون ريال (40،000،000)ريال. ب- در مراکز استانها سيصد ميليون (300،000،000)ريال. ج – ساير شهرها دويست و پنجاه ميليون (250،000،000)ريال (در صورتي که کمتر از يک ميليون نفر جمعيت داشته باشند. د- روستاها يکصد و بيست ميليون (120،000،000) ريال. هـ - شهرهاي جديد معادل سقف تسهيلات مرکز همان استانها. 3- نرخ سود تسهيلات موصوف بر اساس مصوبات شوراي پول و اعتبار(در سال 1390 معادل 11% مشارکت مدني و 12% فروش اقساطي) بوده که سهم متقاضي از سود مذکور 4% تعيين مي گردد. همچنين مدت بازپرداخت بيست سال و در چارچوب ساير ضوابط و مقررات مربوطه مي باشد. تبصره: مابه التفاوت نرخ سود تسهيلات تا نرخها مصوب سياستهاي پولي، اعتباري و نظارتي کشور از سوي سازمان ملي زمين و مسکن به بانک عامل پرداخت و در صورت عدم پرداخت نقدي از سوي دولت تضمين و در قوانين بودجه سنواتي منظور مي گردد. 4- تضمين تسهيلات اعطائي، سند ششدانگ پلاک خريداري شده توسط متقاضي مي باشد و تنها جانبازان بيست و پنج درصد(25%) و بالاتر، آزادگان و خانواده شهداي عضو تعاوني‌هاي نيروهاي مسلح و ساکنان روستاها و شهرهايي که اکثريت املاک و منازل مسکوني آنها فاقد سند رسمي هستند مي توانند وثيقه و يا تضمين معتبر( بدون ارائه سند ملکي رسمي يا ثبتي) مورد قبول بانک ارائه نمايند. تبصره 1: مرجع تعيين شهرهايي که اکثريت املاک و منازل مسکوني آنها فاقد سند رسمي است سازمان ثبت اسناد و املاک مي باشد. تبصره2: بنياد شهيد و امور ايثارگران متعهد مي گردد براي ايثارگراني که از بنياد حقوق (مستمري) دريافت مي کنند در شهرهايي که اکثريت املاک آنها فاقد سند رسمي هستند، گواهي کسر از حقوق صادر نموده و در صورت عدم بازپرداخت اقساط توسط ايثارگر، بنياد پرداخت اقساط انرا تعهد نمايد. 5- اعضاي تعاوني‌هاي نيروهاي مسلح مي بايست تائيد ستاد محل خدمت خود مبني بر اينکه تعاوني مربوط متعلق به آن واحد است را ارائه نمايند.
 6- اعطاي تسهيلات جديد به افرادي که طبقه نظر سازمان ملي زمين و مسکن قبلا از تسهيلات يارانه‌اي استفاده نموده‌اند به استثناء موارد اشاره شده در مواد 11و12و13 آئين نامه مربوطف ممنوع مي باشد. 7- تسهيلات اعطائي در هنگام فروش واحد قابل انتقال به غير نمي باشد. 8- نحوه معرفي متقاضيان به بانک: الف- افراد مشمول مي بايست ابتدا از سوي بنياد شهيد و امور ايثارگران به بانک عامل معرفي گردند تا بانک عامل از سازمان زمين و مسکن در خصوص وضعيت متقاضي( دريافت ويا عدم دريافت تسهيلات) استعلام به عمل آورد. ب- بانک عامل موظف است د صورت عدم تصويب تسهيلات تا تاريخ مقرر( ظرف يک ماه از تاريخ معرفي نامه بنياد به بانک عامل) قسمت ذيل فرم مربوطه را تکميل و به بنياد شهيد و امور ايثارگران و سازمان زمين و مسکن منطقه ارسال نمايد. ج- بانک عامل مي بايست پس از پرداخت تسهيلات يارانه‌اي، مراتب را طي فرمهاي مربوطه به سازمان ملي زمين و مسکن جهت تامين منابع يارانه، ارسال تا پيگيري آن جهت واريز يارانه به حساب بانکها و با درج در قوانين بودجه سنواتي بعمل آيد. 9- مراحل پرداخت تسهيلات ساخت: تسهيلات دوره ساخت متناسب با پيشرفت فيزيکي پروژه در محل مختلف به شرح ذيل پرداخت مي شود: 1- پايان فونداسيون 15 درصد-2- پايان اسکلت و سقف 40 درصد- 3- پايان سفت کاري 30 درصد-4- پايان نازک کاري 15 درصد. 10- در هنگام عقد فروش اقساطي تسهيلات اعطايي، بازپرداخت تسهيلات (با تاييد متقاضي) به صورت پلکاني يا ساده محاسبه خواهد گرديد. 11- زمان استفاده از تسهيلات موصوف براي پذيرش تقاضا توسط بانکهاي عامل از ابتداي شهريورماه سال 1390 لغايت پايان تيرماه 1391 مي باشد. 12- مهلت استفاده از معرفي نامه به بانک براي ايثارگران حداکثر يک ماه مي باشد. 13- اعطاي تسهيلات بانکي تنها در صورتي مجاز است که ارزش ملک ارائه شده به تشخيص بانک حداقل 80 درصد از هزينه‌هاي متعلقه ( اعم از اصل و سود) را پوشش دهد. 14- اعطاي تسهيلات مذکور به صورت مشترک در صورت رعايت مفاد بند 13 بلامانع مي باشد. 15- تعويض وثيقه صرفا جهت تبديل به احسن نمودن ملک مشروط به اينکه وثيقه جديد ارزش کمتري از وثايق قبلي نداشته باشد و حداقل پوشش مطالبات بانک وهزينه‌هاي متعلقه به تسهيلات را بدهد بلامانع مي باشد.


 

 
1390/12/14 يكشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما