مصوبات بانک مرکزي ايران
بخشنامه بانک مرکزي در خصوص ابلاغ بخشنامه اصلاح شده آئين‌نامه صدور ضمانتنامه و ظهرنويسي از طرف بانک‌ها (03/12/90) 

 بخشنامه بانک مرکزي در خصوص ابلاغ بخشنامه اصلاح شده آئين‌نامه صدور ضمانتنامه و ظهرنويسي از طرف بانک‌ها
 

< align="justify" >اداره مطالعات و مقررات بانکي بانک مرکزي ايران بخشنامه شماره 288800/90 مورخ 1/2/90 را به شرح زير اعلام نموده است:بدينوسيله با استحضار مي رساند به استناد تبصره (2) ماده (2) آئين نامه صدور ضمانتنامه و ظهرنويسي از طرف بانک‌ها کميسيون اعتباري بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در هفتاد و چهارمين جلسه مورخ 28/10/90 خود، که به تاييد رياست کل محترم بانک مرکزي نيز رسيده است، مقرر نمود « ضمانتنامه‌هاي اعتباري (ارزي – ريالي) صادره توسط صندوق ضمانت صادرات ايران، به عنوان وثيقه صدور ضمانتنامه بانکي مورد قبول مي باشد. لازم به ذکر است که «آيين نامه صدور ضمانتنامه و ظهرنويسي از طرف بانک‌ها»، با توجه به بخشنامه هاي شماره مب/162 مورخ 29/12/80، شماره مب/558 مورخ 13/5/81 ، شماره مب/1825 مورخ 30/7/85 و شماره مب/1968 مورخ 29/11/82 و همچنين «مصوبه صدرالاشاره کميسيون اعتباري» اصلاح، و متن تنقيح شده و نهايي آن به پيوست جهت استحضار ايفاد مي گردد. خواهشمند است دستور فرمايند، مراتب به کليه واحدهاي ذيربط آن بانک/موسسه اعتباري ابلاغ و بر حسن اجراي آن نظارت گردد.

آئين‌نامه صدور ضمانت نامه و ظهرنويسي از طرف بانک‌ها

ماده 1- صدور ضمانت‌‌نامه و ظهرنويسى از طرف بانک‌ها موکول به اخذ وثيقه از مضمون عنه طبق شرايط مندرج در اين آئين‌نامه مى‌ باشد. ماده 2- انواع وثايق قابل براى صدور ضمانت‌ نامه و ظهرنويسى به شرح ذيل مى‌باشد: الف-  وجه نقد يا طلا يا اسناد خزانه يا اوراق قرضه دولتى يا اوراق مشارکت منتشره براساس مجوز بانک مرکزى يا سپرده سرمايه‌گذارى مدت ‌دار، يا حساب هاي پس انداز قرض الحسنه نزد آن بانک يا حساب سپرده سرمايه گذاري مدت دار متقاضي نزد ساير بانکها يا گواهي هاي سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار ويژه عام و خاص يا اوراق قرض‌الحسنه يا حساب‌هاى ارزى شامل حساب‌هاى سپرده سرمايه‌گذارى مدت ‌دار ارزى و قرض‌الحسنه جارى و پس‌انداز ارزى نزد بانک صادرکننده ضمانت‌ نامه.  ب - تضمين بانک‌ها يا مؤسسات اعتبارى غيربانکى معتبر خارجي. پ- تضمين بانکها يا موسسات اعتباري غير بانکي معتبر خارجي.ج- ضمانت نامه هاي اعتباري (ارزي - ريالي) صادره توسط "صندوق ضمانت صادرات ايران"د- سفته با دو امضاء قابل قبول بانک، اموال غير منقول، برگ وثيقه انبارهاى عمومى مربوط به کالا سهام شرکت‌هايى که در بورس پذيرفته شده باشد، کشتي و هواپيما. تبصره 1- در مورد شرکت‌هاى تحت مديريت دولتى و نهادهاى انقلاب اسلامى و شرکت‌هاى وابسته به آنها، بانک مى‌تواند سفته شرکت يا نهاد را در وجه بانک قبول نمايد. تبصره 2- غير از وثايق پيش‌بينى شده در اين آئين ‌نامه بانک مرکزى مى‌تواند حسب مقتضيات روز وثايق ديگرى را پيش‌بينى و در صورت لزوم به بانک‌ها اعلام نمايد. ماده 3 - حداقل معادل ده درصد مبلغ ضمانت نامه  يا ظهرنويسى از يک يا ترکيبى از انواع وثيقه‌هاى بند الف - ماده 2 و بابت بقيه آن از يک يا ترکيبى از انواع وثايق مشروح ذيل خواهد بود:1. معادل بقيه مبلغ ضمانت نامه و يا ظهرنويسي از يک و يا ترکيبى از انواع وثايق مذکور در بندهاى الف و ب ماده 2. 2. سفته طبق بند پ ماده 2 و تبصره (1) ذيل آن حداقل معادل 120 درصد بقيه مبلغ ضمانت ‌نامه و يا ظهرنويسى. 3. اموال غيرمنقول يا برگ وثيقه انبارهاى عمومى يا سهام شرکت‌هايى که در بورس پذيرفته شده باشد يا کشتى يا هواپيما حداقل معادل 150 درصد بقيه مبلغ ضمانت ‌نامه يا ظهرنويسي. تبصره 1 - ضمانت ‌نامه‌هاى مربوط به شرکت در مناقصه و مزايده از پرداخت وثيقه نقدى مذکور در ماده 2 معاف مى‌ باشند و درصدهاى مذکور در رديف‌هاى 2و3 نسبت به کل مبلغ ضمانت‌ نامه محاسبه خواهد شد. تبصره 2 - بانک‌ها مى‌توانند از اخذ وثيقه نقدى مذکور در ماده 3 بابت ضمانت ‌نامه‌هاى صادره منحصراً براى امور کشاورزي، احداث، تکميل و يا تعمير واحدهاى مسکونى خوددارى کنند مشروط بر اينکه وثيقه منحصراً غيرمنقول کشاورزي، احداث، تکميل و يا تعمير واحدهاى مسکونى خوددارى کنند مشروط براينکه وثيقه منحصراً غيرمنقول بوده و حداقل 160 درصد مبلغ ضمانت ‌نامه ارزش داشته باشد. تبصره 3 - ضمانت ‌نامه‌هاى مربوط به کارخانه‌هاى توليدى بابت خريد مواد اوليه از خارج يا هزينه‌هاى ارزى اجراء طرح‌هاى تأسيس يا توسعه کارخانه‌هايى که مورد تائيد و توصيه وزارتخانه‌هاى مربوط باشد و وام‌هاى خارجى براى منظورهاى فوق در صورت موافقت بانک مرکزى مشمول تبصره 1 اين ماده مى‌ باشد.ماده 4 - صدور ضمانت‌ نامه ريالى در برابر تضمين بانک‌ها يا مؤسسات اعتبارى غيربانکى معتبر خارجى و همچنين صدور ضمانت ‌نامه ارزى منوط به موافقت قبلى بانک مرکزى مى ‌باشد. ماده 5- در ضمانت ‌نامه‌ها بايد موضوع ضمانت‌ نامه نام مضمون ‌له و مضمون‌عنه و مدت اعتبار ضمانت‌ نامه و مبلغ آن به ‌طور صريح قيد شود. ماده 6 - بانک‌ها بايد براى حساب ضمانت ‌نامه‌ها و ظهرنويسى‌ها و وثايق نقدى و وثايق غيرنقدى ضمانت ‌‌نامه‌ها و ظهرنويسى‌ها حساب جداگانه نگهدارى نمايند. به غير از وجه غير نقدى و سپرده سرمايه ‌گذارى مدت ‌دار يا حساب‌هاى ارزى شامل حساب‌هاى سپرده سرمايه‌گذارى مدت‌ ‌دار ارزى و قرض‌الحسنه جارى و پس‌انداز ارزى نزد خود بانک، بقيه وثائق بايد در حساب انتظامى نگهدارى شود. ماده 7 - از اين تاريخ هرگونه ظهرنويسى و يا صدور ضمانت‌ نامه توسط بانک‌ها منوط به رعايت کامل مقررات اين آئين ‌نامه است. ضمانت ‌نامه‌ها و ظهرنويسى هاي موجود که براساس مقررات قبل صادر شده‌اند. در صورت ضرورت تمديد، به تشخيص بانک مى‌توانند کماکان با شرايط قبلى تمديد شوند. 

 

 
 

 
1390/12/3 چهارشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما