مصوبات بانک مرکزي ايران
بخشنامه بانك مركزي در خصوص تفسير ماده 8 «الزامات ناظر بر فرآيند اعتبار اسنادي داخلي- ريالي» (16/12/90) 

 بخشنامه بانك مركزي در خصوص تفسير ماده 8 «الزامات ناظر بر فرآيند اعتبار اسنادي داخلي- ريالي»
 

 

   اداره مطالعات و مقررات بانكي بانك مركزي بخشنامه شماره 302950/90 مورخ 14/12/90 را به شرح زير به مديران عامل كليه بانكهاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پست بانک و موسسه اعتباري توسعه به شرح زير اعلام نموده است:

پيرو سوالات مکرر مطروحه از سوي شبکه بانکي کشور در رابطه با الزام ارائه گواهي بازرسي مذکور در تفسير ماده 8 «الزامات ناظر بر فرآيند اعتبار اسنادي داخلي- ريالي»، موضوع بخشنامه شماره 260818/90 مورخ 1/11/90 بدينوسيله موارد زير به اطلاع مي‌رسد: 1- همانگونه که در فراز پاياني ماده 8 مقررات ياد شده ذکر گرديده است، ارائه گواهي بازرسي کالا به هنگام معامله اسناد، از جمله حداقل مدارک لازم بوده و حذف آن از شرايط اعتبار خلاف نص صريح مصوبه شوراي پول و اعتبار مي‌باشد. 2- گواهي بازرسي کالا توسط شرکت‌هاي بازرسي مستقل و معتبري که در فهرست شرکت‌هاي بازرسي مجاز بانک مرکزي قرار دارند، صادر و ذينفع اعتبار اسنادي داخلي – ريالي (فروشنده) موظف است اين سند را به همراه ساير مدارک مورد نياز از جمله سياهه تجاري و سند حمل، به بانک/موسسه اعتباري غيربانکي گشايش‌کننده/ تعيين شده ارائه نمايد. پرداخت وجه اعتبار اسنادي داخلي- ريالي، صرفا در قبال ارائه مدارک مورد اشاره و مطابق با شرايط اعتبار امکان‌پذير مي‌باشد. 3- با عنايت به اين مهم که هدف اصلي از الزامي نمودن ارائه گواهي بازرسي کالا توسط ذينفع اعتبار اسنادي داخلي- ريالي (فروشنده) به بانک/موسسه اعتباري غيربانکي گشايش‌کننده/ تعيين شده، حصول اطمينان از فروش کالا با مشخصات و ويژگي‌هاي مذکور در متن پيش‌فاکتور يا قرارداد فروش کالا و شرايط اعتبار مي‌باشد، لذا عبارت پاياني تبصره ذيل ماده 8 مبني بر اينکه «انجام بازرسي کالا بايد ناظر بر فرآيند تحويل کالا به خريدار باشد». لزوما به معناي بازرسي کالاي موضوع اعتبار اسنادي داخلي- ريالي در مقصد حمل نمي‌باشد. عبارت ياد شده به مفهوم انجام عمل بازرسي کالا در زمان انتقال ريسک و مسئوليت کالا حسب شرايط تحويل کالا (اينکوترمز) از ذينفع اعتبار (فروشنده) به متقاضي اعتبار (خريدار) مي‌باشد. بنابراين نقطه بازرسي، حسب شرايط توافق شده تحويل کالا مي‌تواند در مبدا يا مقصد حمل باشد. خواهشمند است دستور فرمايند، مراتب به قيد تسريع به کليه واحدهاي ذيربط ابلاغ و برحسن اجراي آن نظارت گردد. 

 
1390/12/17 چهارشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما