سازمان امور مالياتي کشور
بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص ابلاغ صورتجلسه شوراي عالي مالياتي درخصوص مقررات تبصره 2ماده107 قانون مالياتهاي مستقيم درموارد تغيير کارفرماي دولتي (09/11/90) 

 بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص ابلاغ صورتجلسه شوراي عالي مالياتي درخصوص مقررات تبصره 2ماده107 قانون مالياتهاي مستقيم درموارد تغيير کارفرماي دولتي

 

  معاون مالياتهاي مستقيم سازمان امور مالياتي بخشنامه شماره 40313/230/د مورخ 3/11/90 را به شرح زير اعلام نموده است:

به پيوست صورتجلسه مورخ 8/9/1390 شوراي عالي مالياتي بـه شماره 14730/201هـ مورخ 30/9/1390 متضمن موافقـت رئيس کل محترم سازمان با نظر اکثريت، در صدر نامه شماره 35179/201/د مورخ 30/9/1390 رئيس محترم شوراي عالي مالياتي درخصوص اعمال معافيت موضوع تبصره 2 ماده 107 قانون مالياتهاي مستقيم نسبت به اشخاص حقوقي خارجي و موسسات مقيم خارج از ايران که با شرکتهاي دولتي قرارداد منعقد و کارفرمايان مذکور در اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي به بخش خصوصي واگذار مي شوند، مبني بر اينکه((حکم تبصره 2 ماده 107 قانون مالياتهاي مستقيم تابع شرايط و مقتضيات و احکام مالياتي زمان انعقاد قرارداد مي باشد ، مشروط بر انجام کليه تعهدات و عدم هرگونه تغيير در مفاد قرارداد، موافق موازين قانوني تشخيص مي گردد.)) جهت بهره برداري ارسال مي شود.

جهت مشاهده، نسخه الصاقي را کليک نمائيد.

 
1390/11/9 يكشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما