سازمان امور مالياتي کشور
بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص ابلاغ دو فقره فرم (اصلاحي) گواهي‌هاي موضوع ماده 186 قانون مالياتهاي مستقيم (10/11/90) 

 بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص ابلاغ دو فقره فرم (اصلاحي) گواهي‌هاي موضوع ماده 186 قانون مالياتهاي مستقيم

 

       رئيس كل سازمان امور مالياتي بخشنامه شماره 24389/200 مورخ 27/10/90 را به شرح زير اعلام نموده است:

پيرو بخشنامه شماره 69194 مورخ 5/8/1386، به پيوست فرم اصلاح شده گواهي هاي موضوع ماده 186 و تبصره يک ماده 186 قانون مالياتهاي مستقيم ارسال مي‌گردد. مقتضي است ادارات امور مالياتي با رعايت موارد ذيل از ابتداي سال 1391 از فرم‌هاي اصلاحي(جديد) استفاده نمايند. 1- نسخه هاي موجود فرم هاي مذکور صرفاً تا پايان سال جاري قابل استفاده مي باشد.2- در صورت کسري فرم هاي مذکور قبل از پايان سال جاري، مراتب را از حيث تعداد مورد نياز، کتباً به دفترپژوهش وبهبود فرايندها اعلام نمايند.3- پس از پايان سال جاري، باقيمانده فرم هاي قبلي را طبق بند 3 قسمت (ب) بخشنامه صدرالذکر، امحاء و موضوع را به دادستاني انتظامي مالياتي گزارش نمايند.4- بديهي است اعتبار گواهي هايي که بر اساس فرم‌هاي مورد نظر تا تاريخ 29/12/1390 صادر گرديده طبق مقررات قانوني مربوط، به قوت خود باقي خواهد ماند.مسئوليت حسن اجراي اين بخشنامه به عهده مديران کل محترم امور مالياتي مي باشد.

جهت مشاهده، نسخه الصاقي را کليک نماييد.

 
1390/11/10 دوشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما