سازمان امور مالياتي کشور
بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص اجراي بند (47) قانون بودجه سال 1390 در مورد واريز درآمدهاي حاصل از فروش کالا و خدمات به حساب خزانه داري کل کشور (17/11/90) 

 بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص اجراي بند (47) قانون بودجه سال 1390 در مورد واريز درآمدهاي حاصل از فروش کالا و خدمات به حساب خزانه داري کل کشور
 

 

q   سازمان امور مالياتي بخشنامه شماره 14344 مورخ 27/10/1390 را به شرح زير اعلام نموده است:

نظر به اينکه به موجب بند (47) قانون بودجه سال 90، شرکت هاي دولتي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري موظفند درآمدهاي حاصل از فروش کالا و خدمات را به حساب‌هاي معرفي شده از سوي خزانه داري کل کشور واريز نمايند، لذا در اجراي تبصره بند مذکور ضمن ارسال تصويرنامه شماره 203402/55/پ مورخ 7/10/1390 اداره کل خزانه، مقتضي است در صورتي که شرکت‌هاي ياد شده بابت ماليات و عوارض ارزش افزوده دوره‌هاي مالياتي 1390 به آن اداره کل بدهکار مي‌باشند، مراتب را به تفکيک دوره‌هاي مالياتي ماليات، عوارض و جرائم مربوطه به شرح جدول ذيل به اين معاونت اعلام تا دراجراي مقررات فوق الذکر نسبت به وصول بدهي از طريق اداره کل خزانه اقدام گردد.

جمع

جرائم عوارض

جرائم ماليات

عوارض

ماليات

دوره مالياتي

نام مودي

رديف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع

 

 
1390/11/17 دوشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما