سازمان امور مالياتي کشور
بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص درج کد ملي، کد پستي و شماره اقتصادي در قبوض پرداخت ماليات (07/12/90) 

 بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص درج کد ملي، کد پستي و شماره اقتصادي در قبوض پرداخت ماليات
 

 

      معاون مالياتهاي مستقيم بخشنامه سازمان مالياتي شماره 43768/230/د مورخ 25/11/90 را به شرح زير اعلام نموده است:

احتراماً، با عنايت به قانون الزام اختصاص شماره ملي و کد پستي براي کليه اتباع ايراني و آيين نامه اجرايي موضوع ماده (6) قانون مذکور و همچنين مقررات ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم در ارتباط با شماره اقتصادي، موديان مالياتي مکلفند در پرداخت ماليات،کدملي (براي اشخاص حقيقي) و شناسه ملي (براي اشخاص حقوقي) و کد پستي خود و در موارد مالياتهاي تکليفي کدملي، شناسه ملي و کد پستي دريافت کننده وجوه را براي درج در قبوض مالياتي ارائه نمايند. در اين ارتباط مقتضي است ادارات امور مالياتي راهنمايي و اطلاع رساني لازم را براي موديان محترم مالياتي بعمل آورده و ترتيبي اتخاذ نمايند تا صدور قبوض پرداخت ماليات با اطلاعات مذکور انجام گيرد.

 
1390/12/7 يكشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما