سازمان امور مالياتي کشور
دستورالعمل سازمان امور مالياتي در خصوص حسابرس و بازرس قانوني شرکتهاي موضوع ماده (1) آيين‌نامه انتخاب حسابرس براي شرکتهاي دولتي براي عملکرد سال 1389 (13/12/90) 

 دستورالعمل سازمان امور مالياتي در خصوص حسابرس و بازرس قانوني شرکتهاي موضوع ماده (1) آيين‌نامه انتخاب حسابرس براي شرکتهاي دولتي براي عملکرد سال 1389
 

 

   سازمان امور مالياتي استان دستورالعمل شماره 27359/200 مورخ 2/12/90 را به شرح زير اعلام نموده است:

پيرو دستورالعمل شماره 10228/200 مورخ 2/4/89 به پيوست نامه شماره 178012/61 مورخ 3/9/90 معاون محترم امور بانکي، بيمه و نظارت بر اجراي سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي به همراه ضمائم پيوست آن(صورتجلسه مورخ 11/7/89 کارگروه انتخاب حسابرس و(21) فقره ابلاغيه حسابرسان تعيين و ابلاغ شده براي عملکرد سال 1389) ارسال مي گردد. مقتضي است ادارات امور مالياتي ضمن اخذ صورتجلسه مجمع عمومي در خصوص انتخاب حسابرس سال 1389 شرکتهاي موصوف، به شرح ذيل اقدام نمايند.1- طبق بند 1 صورتجلسه مورخ 11/7/90 کارگروه انتخاب حسابرس به شرح پيوست فوق، در صورتي که جلسات مجامع عمومي برخي از شرکتها تا قبل از ابلاغ حسابرس و بازرس منتخب کارگروه برگزار و حسابرس و بازرس سال 1389 آنها توسط مجمع عمومي تعيين شده است، بر اساس مصوبه مجمع عمومي اقدام شود.2- در خصوص ساير شرکتهاي مشمول دستورالعمل صدرالاشاره به استثناي شرکتهاي موضوع بند(1) فوق حسابرس تعيين شده توسط کارگروه نحوه انتخاب حسابرس براي شرکتهاي دولتي ملاک عمل مي باشد.3- با توجه به تصويب نامه هيأت وزيران به شماره 3300/ت39037ک مورخ 19/1/87 در خصوص انتخاب حسابرس براي شرکتهاي دولتي موضوع تصويب نامه مذکور، مفاد بخشنامه شماره 24067 مورخ 20/3/87 براي اين گونه شرکتها جاري نخواهد بود.

جهت مشاهده، نسخه ارسالي را الصاق نمائيد.

 
1390/12/13 شنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما