وزارت كار و امور اجتمايي
بخشنامه حداقل دستمزد كارگران مشمول قانون كار در سال 1388 (16/01/88) 
بخشنامه حداقل دستمزد كارگران مشمول قانون كار در سال 1388

        وزير كار و امور اجتماعي بخشنامه شماره 139841 مورخ 27/12/1387 را به شرح زير ابلاغ نموده است:

شوراي عالي كار با حضور نمايندگان سه گروه (دولت، كارفرمايان و کارگران) در جلسه مورخ 27/12/87، پس از بحث و بررسي راجع به تعيين حداقل مزد سال 1388، در اجراي ماده 41 قانون كار با در نظر گرفتن مصالح كارگران در انطباق هر چه بيشتر ميزان درآمد آنان با سطح معيشت و همچنين با توجه به مقتضيات بنگاه‌هاي توليدي و كارفرمايان و شرايط اقتصادي جامعه موارد زير را به اتفاق آراء مورد تصويب قرار داد. 1 – از اول سال 1388 حداقل مزد روزانه با نرخ يكسان براي كليه كارگران مشمول قانون كار با (اعم از قرارداد دائم يا موقت) مبلغ 87840 ريال (هشتا و هفت هزار و هشتصد و چهل ريال) تعيين مي‌گردد. همچنين از اول سال 1388 ساير سطوح مزدي نيز روزانه 5 درصد مزد ثابت يا مبنا (موضوع ماده 36 قانون كار) باضافه روزانه 10980 ريال به نسبت آخرين مزد در سال 1387 افزايش مي‌يابد در صورتيکه با اين افزايش مزد روزانه کارگر کمتر از 87840 ريال شود ملاک همان 87840 ريال است. 2 – به كارگراني كه در سال 1388 داراي يكسال سابق كار شده و يا يك سال از دريافت آخرين پايه سنواتي آنان گذشته باشد روزانه مبلغ 1250 ريال به عنوان پايه (سنوات) پرداخت خواهد شد. تبصره 1: پرداخت مبلغ مربوط به پايه سنواتي كارگران مشمول طرح‌هاي طبقه‌بندي مشاغل مصوب وزارت كار و امور اجتماعي با در نظر گرفتن رقم فوق‌الذكر براي گروه يك با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامي توسط اداره‌كل نظارت بر نظامهاي جبران خدمت صورت مي‌گيرد. تبصره 2: به كارگران فصلي به نسبت مدت كاركردشان در سال 1387، ميزان مقرر در اين بند (يا تبصره يك آن حسب مورد) تعلق خواهد گرفت. 3 – براساس مصوبه مورخ 21/7/87 شورايعالي کار و در جهت افزايش رضايتمندي کارگران و کارفرمايان و به منظور تثبيت و تسري تمامي کارگران، اعم از دائم و موقت نسبت به دريافت مزاياي بن کارگري مقرر شد از ابتداي سال 1388 مبلغ ريالي بن (سهم کارفرمايان) به عنوان مزاياي رفاهي و انگيزه‌اي موضوع تبصره 3 ماده 36 قانون کار تحت عنوان کمک هزينه اقلام مصرفي خانوار (بن کارگري) منظور و بابت هر کارگر (اعم از متاهل يا مجرد) ماهانه 100.000 ريال از سوي كارفرمايان به آنان پرداخت گردد. 4 – ضوابط مربوط به چگونگي نحوه اعمال افزايش مقرر در بند 1 و تبصره يك بند 2 در کارگاههايي که داراي طرح طبقه‌بندي مشاغل مي‌باشند و نيز در مورد كارگران كارمزدي و همچنين چگونگي ارتقاء طبقه‌ شغلي به موجب دستورالعمل‌هاي اداره‌كل نظارت بر نظام‌هاي جبران خدمت خواهد بود. 5 – مقررات اين مصوبه شامل حال دانش‌آموزان و دانشجوياني که در ايام تعطيلات تابستاني در سال 1388 به طور موقت در کارگاه‌ها اشتغال مي‌يابند نخواهد شد. 6 – واحدهاي مشمول قانون كار به منظور ايجاد رابطه هر چه بيشتر مزد و مزايا با بهره‌وري و توليد و ايجاد انگيزه بيشتر در بين كاركنان خود، علاوه بر اجراي اين مصوبه مي‌توانند نسبت به افزايش و برقراري مزايا در قالب موافقتنامه‌هاي کارگاهي و پيمان‌هاي دسته جمعي و پس از تاييد وزارت كار و امور اجتماعي اقدام نمايند.


 
1388/1/16 يكشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما