وزارت كار و امور اجتمايي
دستورالعمل نحوه اجراي مصوبه مورخ 27/12/1387 شورايعالي كار در مورد کارگران کارمزدي دائم و موقت (16/01/88) 
دستورالعمل نحوه اجراي مصوبه مورخ 27/12/1387 شورايعالي كار در مورد کارگران کارمزدي دائم و موقت

شماره: 139844 

تاريخ: 27/12/1387

در اجراي بند 4 بخشنامه شماره 139841 مورخ 27/12/87 وزير محترم كار و امور اجتماعي موضوع مصوبه مورخ 27/12/1387 شورايعالي كار، بدينوسيله نحوه اجراي بخشنامه مذکور را در مورد کارگران کارمزدي اعلام مي‌نمايد: 1 – نحوه اعمال 5 درصد افزايش بند 1 بخشنامه: نرخ‌هاي کارمزدي در سال 88 (به نسبت آخرين کارمزد در سال 87) در مورد کليه کارگران کارمزدي (اعم از موقت يا دائم) به مأخذ پنج درصد افزايش مي‌يابند. در صورتيکه کارگران داراي بخش ثابت مزد (علاوه بر کارمزد) باشند اين بخش نيز بايستي پنج درصد افزايش يابد. تبصره: چنانچه نرخ يا ملاک‌هاي کارمزدي تابع قسمت ثابت مزد بوده و يا به عبارت ديگر بصورت درصدي از قسمت ثابت مزد تعيين شده باشند در اينصورت تنها بخش ثابت مزد مشمول پنج درصد افزايش خواهد گرديد. (زيرا با اين عمل نرخ يا ملاک‌هاي کارمزدي نيز به دليل تبعيت از قسمت مذکور خودبخود دستخوش افزايش خواهد بود.) 2 – چگونگي اعمال افزايش رقم ثابت موضوع بند 1 بخشنامه: علاوه بر افزايش 5 درصد بر روي قسمت ثابت مزد، قسمت مذکور در سال 88 روزانه 10980 ريال ديگر نيز افزايش خواهد يافت و در صورتيکه کارگران فاقد قسمت ثابت مزد باشند در سال 88 روزانه 10980 ريال در اجراي مصوبه شورايعالي کار بصورت ثابت در مورد آنان برقرار خواهد گرديد. تبصره: در صورتيکه مجموع دريافتي کارگران بابت بخش ثابت و متغير مزد باضافه مزد سنوات (پايه) مربوط به سالهاي گذشته کمتر از 87840 ريال در روز گردد ملاک محاسبه و پرداخت آن به کارگران کارمزد همان 87840 ريال خواهد بود. 3 – اعطاي مزد سنوات: علاوه بر افزايش کارمزد، کارگران کارمزدي نيز بر حسب آنکه مشمول طرح طبقه‌بندي باشند يا خير، حسب مورد و مطابق دستورالعمل‌هاي ذيربط از پايه سنواتي موضوع بند 2 بخشنامه شماره 139841 مورخ 27/12/87 وزير محترم کار و امور اجتماعي برخوردار خواهند شد.


 
1388/1/16 يكشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما