وزارت كار و امور اجتمايي
آئين‌نامه ايمني تصفيه‌خانه‌هاي آب و فاضلاب (04/07/89) 
آئين‌نامه ايمني تصفيه‌خانه‌هاي آب و فاضلاب
هدف: هدف از تدوين اين آئين‌نامه، ايمن‌سازي محيط كار كليه تصفيه خانه‌هاي آب و فاضلاب به منظور پيشگيري از حوادث منجر به صدمات جاني و خسارات مالي مي‌باشد. مقررات اين آئين‌نامه به استناد ماده 85 قانون كار جمهوري اسلامي ايران تدوين گرديده‌است. فصل اول: تعاريف فاضلاب: به آبي گفته مي‌شود كه در اثر مصرف يا ورود مواد خارجي تغيير كيفيت پيدا نموده بطوريكه براي مصرف قبلي غيرقابل استفاده باشد. تصفيه آب: به تبديل آب خام به آبي با كيفيت مناسب جهت آشاميدن و مصارف صنعتي اطلاق مي‌گردد. تصفيه فاضلاب: به منظور حذف و تقليل شدت آلودگي و عوامل بيماريزا صورت مي‌گيرد بطوريكه امكان استفاده مجدد آن براي مصارف مورد نظر فراهم گردد. ضدعفوني: قسمتي از فرايند تصفيه مي‌باشد كه با استفاده از مواد شيميائي، عوامل بيماريزا حذف يا در حد قابل قبول تقليل مي‌يابد. دستگاه واترجت: دستگاهي است كه با استفاده از فشار بالاي آب، سطوح مختلف را از هرگونه جرم و رسوب گرفتگي پاك مي‌نمايد. واترجت متناسب با كاربردهاي مختلف داراي تفنگي‌هاي گوناگون و فشارهاي متفاوت مي‌باشد كه با بالا رفتن فشار، قدرت جرم‌بري و رسوب‌زدايي آن افزايش مي‌يابد. دستگاه فيلترپرس: دستگاهي است كه به وسيله آن مي‌توان حجم بالايي از محلول يا ذرات جامد از مايع را تحت فشار با حداقل سطح فيلتري كه مابين دو صفحه نگهدارنده قرار دارد جداسازي يا تصفيه نمود. برگه اطلاعات ايمني مواد Material Safety Data Sheet (MSDS): اطلاعات پايه پيرامون خصوصيات، پتانسيل آسيب‌زايي مواد، نحوه استفاده ايمن، نگهداري، حمل و نقل و چگونگي برخورد در موارد اضطراري را درباره مواد يا فرآورده‌هاي شيميايي فراهم مي‌كند. دستگاه خنثي‌ساز (اسكرابر): سيستم خنثي‌ساز گاز كلر، كه براساس واكنش بين سود و گاز كلر در داخل يك محيط بسته انجام مي‌شود. كيت ايمني: كيت ايمني شامل يك سري تجهيزات از قبيل لباس مخصوص ضد نفوذ گاز كلر، ماسك حفاظتي، دستكش و چكمه ضد اسيد، درپوش ايمني يا كپ، آچار مخصوص، پودر، گوه‌هاي برنجي، كمربند مهار سوراخ، واشر، علائم هشداردهنده و غيره براي انجام كار ايمن در ارتباط با گاز كلر مي‌باشد. فصل دوم: مقررات عمومي ماده1 ـ كارفرما مكلف است نسبت به شناسائي و ارزيابي شرايط محيط كار تصفيه‌خانه اقدام نموده و اقدامات كنترلي مناسب را در جهت حذف مخاطرات احتمالي به عمل آورد. ماده2ـ كليدهاي قطع جريان و توقف اضطراري تاسيسات بايد در محلهاي مناسب و با دسترسي آسان موجود بوده و توسط علائم هشداردهنده مشخص شده‌باشد. ماده3ـ كليدهاي اصلي راه‌اندازي و توقف تاسيسات تصفيه‌خانه بايد قفل‌دار باشد. ماده4ـ كليه وسايل و تجهيزات الكتريكي تصفيه‌خانه بايد داراي سيستم اتصال به‌زمين موثر باشد. ماده5 ـ براي جلوگيري از پرتاب و اصابت وسايل و تجهيزات در اطراف ظروف، لوله‌ها و شلنگ‌هاي تحت فشار بايد پوشش يا حفاظ مناسب نصب گردد. ماده6 ـ قسمت‌هاي داغ دستگاهها، تاسيسات و تجهيزات بايد داراي عايق‌بندي و يا حفاظ مناسب باشد. ماده7ـ براي جلوگيري از ريزش نزولات جوي بر روي تابلوهاي برق و الكتروموتورهايي كه در فضاي باز قرار دارند بايد پوشش مناسب در نظر گرفته شود. ماده8 ـ نصب حصار، علائم و تابلوهاي هشداردهنده در اطراف سايت تصفيه‌خانه به‌منظور جلوگيري از ورود افراد متفرقه به محوطه تصفيه‌خانه الزامي است. ماده9ـ افراد شاغل در تصفيه‌خانه بايد آموزش مقررات ايمني و كمك‌هاي اوليه متناسب با نوع كار را ديده باشند. ماده10ـ پلكان، نردبان‌ها و محل‌هاي تردد در تصفيه‌خانه بايد همواره تميز گرديده و لغزنده نباشد. ماده11ـ نردبان‌هاي ايستاده با ارتفاع بيش از 2/2 متر مورد استفاده در مخازن، كانال‌ها، آدم‌روها و حوضچه‌ها بايد داراي حفاظ كمري باشد. ماده12ـ حمل وسايل و ابزار با دست در زمان استفاده از نردبان ممنوع است. ماده13ـ نردبانهاي مورد استفاده در مخازن، كانالها، حوضچه‌ها و آدم‌روها بايد در مقابل خوردگي مقاوم باشند. ماده14ـ نصب چشم‌شوي و دوش اضطراري در محل‌هايي كه از مواد شيميايي استفاده مي‌شود الزامي است. ماده 15ـ در صورت ريختن يا نشت مواد شيميايي و يا سمي بايد توسط وسايل و علائم هشدار دهنده كاركنان را مطلع نموده و در اسرع وقت نسبت به پاك‌سازي محيط اقدام نمود. ماده16ـ در انبار كردن مواد شيميايي، چيدن اقلام ناسازگار كنارهم كه امكان واكنش بين آنها وجود دارد ممنوع است. ماده17ـ تعمير، نگهداري، سرويس، نظافت و تنظيم دستگاه‌ها و تجهيزات بايد در زمان توقف كامل و مطمئن آنها انجام پذيرد. ماده 18ـ در زمان تعمير، نگهداري، سرويس، نظافت و تنظيم دستگاه‌ها و تجهيزات بايد به روش مطمـئن و علائم هشـداردهنده از ورود افراد متفـرقه به محل مربوطه جلوگيري نمود. ماده19ـ انجام كليه امور نصب، راه‌اندازي، بهره‌برداري، تجهيز، سرويس، تعمير و نگهداري دستگاه‌ها و تجهيزات بايد توسط افراد ماهر و با رعايت دستورالعمل‌هاي شركت سازنده و الزامات قانوني صورت پذيرد. ماده20ـ كليه دستگاه‌ها بايد داراي پرونده مجزا بوده و دستورالعمل‌ها، نتايج سرويس، تجهيز، نگهداري و بازرسيهاي فني و ايمني در آن ثبت گردد. ماده21ـ كليه دستگاه‌ها و تجهيزات مربوطه بايد داراي لوح يا برچسب و يا كد مشخصات فني باشد. ماده22ـ دستورالعمل ايمني كار با هر دستگاه بايستي در محل مناسب و قابل رويت نصب و مورد استفاده قرار گيرد. ماده23ـ تردد و حضور افراد متفرقه در محل تصفيه‌خانه ممنوع است. ماده24ـ براي جلوگيري از يخ‌زدگي مخازن و تجهيزات و نيز يخ‌زدگي و لغزندگي معابر و پياده‌روها بايستي تمهيدات مناسب اتخاذ گردد. ماده25ـ وسايل حفاظت فردي متناسب با نوع كار و عوامل زيان‌آور محيط كار بايد توسط كارفرما تعيين و در اختيار كارگران قرار گيرد. ماده26ـ استفاده از وسايل حفاظت فردي متناسب با نوع كار توسط كارگران الزامي است. ماده27ـ جعبه كمك‌هاي اوليه با امكانات متناسب با نوع كار بايد در محل‌هاي مورد نياز تصفيه‌خانه تعبيه گردد. ماده28ـ افراد شـاغل در تصـفيه‌خانه بايد مـتناسب با نوع كار به طور منظم تحت آزمايش‌هاي پزشكي قرار گيرند. ماده29ـ كليه بخشهاي تصفيه‌خانه بايد داراي نور متناسب با محيط كار باشد. ماده30ـ در مخازن و فضاي بسته استفاده از سيستم روشنايي بيش از 24 ولت ممنوع است. ماده31 ـ استفاده از چراغ قوه داراي بدنه فلزي در تصفيه‌خانه ممنوع است. ماده32ـ وسايل اعلام و اطفاي حريق متناسب با نوع كار بايد در قسمتهاي مختلف تصفيه‌خانه پيش‌بيني و نصب گردد. ماده33ـ كليه قسمتهاي تصفيه‌خانه بايد قابل شستشو باشد. ماده34ـ رانندگي با سرعت بيش از سي كيلومتر در ساعت در محوطه تصفيه‌خانه ممنوع است. ماده35ـ شنا كردن در مخازن، حوضچه‌ها، كانالها و درياچه‌هاي تصفيه‌خانه ممنوع بوده و بايد علائم ممنوعيت شنا در اطراف آنها نصب گردد. ماده36ـ كاشت درخت در محدوده مخازن، حوضچه‌ها، آدم‌روها و كانالها به‌منظور جلوگيري از صدمه ريشه درختان به پايه‌ها و ديواره‌ها ممنوع است. ماده37ـ تصفيه‌خانه بايد مجهز به وسايل ارتباطي مناسب و آماده به كار براي مواقع اضطراري باشد. ماده38ـ كليه واردكنندگان، توليد‌كنندگان، فروشندگان، عرضه‌كنندگان، تعميركاران و بهره‌برداران دستگاه‌ها و تجهيزات مشمول اين آئين‌نامه مكلف به رعايت قوانين و مقرات ايمني و حفاظتي مي‌باشند. ماده39ـ مسئوليت رعايت مقررات اين آئين‌نامه برعهده كارفرماي كارگاه بوده و در صورت وقوع هرگونه حادثه به دليل عدم توجه كارفرما به الزامات قانوني، مكلف به‌جبران خسارات مي‌باشد. فصل سوم: ضد عفوني ماده40ـ نصب دستگاه خنثي‌سازي در تصفيه‌خانه‌هايي كه از گاز كلر براي ضدعفوني استفاده مي‌كنند الزامي است. ماده41ـ حمل و نقل سيلندرهاي گاز بايد توسط وسايل مكانيكي مناسب و به‌صورت ايمن انجام شده و انداختن و غلطاندن سيلندرها ممنوع است. ماده42ـ قراردادن سيلندر گاز ضد عفوني در داخل حوض يا مخزن آب و ريختن آب بر روي قسمتي از آن چكه مي‌كند ممنوع است. ماده43ـ سيلندرها و مخازن گاز ضدعفوني بايد از نظر وزن، ضخامت ديواره، خوردگي، حفره، فرورفتگي، بريدگي و خراش همواره بر اساس استانداردهاي ملي مورد بازديد قرار گرفته و در صورت غيراستاندارد بودن، از چرخه مصرف خارج و معدوم شود. ماده44ـ قرار گرفتن سيلندرهاي گاز كلر در نزديكي اتر، آمونياك بدون آب، هيدروكربن‌ها مانند گازهاي سوخت و نفت، گريس معمولي و گازوئيل يا هر ماده قابل اشتعال ديگر و نيز ساير گازهاي تحت فشار ممنوع باشد. ماده45ـ سيلندرهاي گاز ضدعفوني بايد داراي كلاهك محافظ شير بوده بطوريكه همواره در حين جابجا كردن و نگهداري در جاي خود بسته باشد. ماده46ـ سيلندرها و مخازن گاز ضدعفوني بايد مطابق قوانين و مقررات موجود داراي لوح مشخصات بوده و تحت بازرسي و آزمون‌هاي ادواري قرار گرفته و نتايج آن در پرونده مربوطه ثبت و نگهداري گردد.  ماده47ـ سيلندر محتوي گاز ضد عفوني نبايد در مجاورت شعله آتش، گرما و سرماي شديد، بخار، رطوبت زياد و نور خورشيد باشد. ماده48ـ محل استفاده و نگهداري سيلندرهاي گاز ضدعفوني در تصفيه‌خانه نبايد در جهت وزش باد غالب باشد. ماده49ـ به منظور خنثي‌سازي گاز كلر در زمان نشت از سيلندر وجود حوضچه محتوي آب آهـك اشباع در نزديكترين محل نگهـداري و استـفاده از آن الزامي است. ماده50 ـ بازديد، نظافت، سرويس و در مدار قراردادن سيلندرهاي گاز ضدعفوني بايد توسط بيش از يك نفر انجام گيرد. ماده51 ـ محوطه تزريق گاز و محل نگهداري سيلندرها بايد از يكديگر جدا باشد. ماده52 ـ محوطه تزريق و محل نگهداري سيلندرهاي گاز بايد از ساختمانهاي ديگر جدا و فاصله ايمن داشته‌باشد. ماده53 ـ وجود كيت ايمني در تصفيه‌خانه‌هايي كه از گاز كلر استفاده مي‌شود الزامي است. ماده54 ـ دستگاه توليد گاز ازن بايد در فضاي ايمن و مجزا از ساختمان‌هاي ديگر بوده و داراي تهويه مناسب باشد. ماده 55 ـ دستگاه توليد گاز ازن و محل تزريق آن به جريان آب يا فاضلاب بايد از لحاظ تشعشعات و نشت كاملاً ايمن باشد. ماده56 ـ در محل‌هايي كه از اشعه براي ضدعفوني آب يا فاضلاب استفاده مي‌شود بايد علائم هشداري و وسايل اعلام ميزان اشعه نصب گردد. ماده57 ـ در محل‌هايي كه گاز ضد عفوني‌كننده استفاده و نگهداري مي‌گردد و يا در فرآيند كار، گاز قابل انفجار توليد مي‌شود بايد از تاسيسات الكتريكي و تجهيزات ضد‌جرقه استفاده نمود. ماده58 ـ نصب وسايل اعلام نشت گاز مجهز به چراغ و علائم هشداردهنده صوتي در محوطه تزريق و نگهداري سيلندرهاي گاز الزامي است. ماده59 ـ كليدهاي قطع جريان برق، گاز و سيستم تهويه بايد علاوه بر داخل در بيرون از محل تزريق گاز و نگهداري كپسولها نيز نصب گردد. ماده60 ـ درب محوطه تزريق گاز بايد به بيرون بازشده و دستگيره آن از نوع اضطراري باشد. ماده61 ـ محوطه تخليه، بارگيري، اتصال، جداسازي، جابجايي مخازن، دستگاههاي مولد، تبخيركننده‌ها، تجهيزات و تاسيسات گاز كلر بايد حداقل 25 متر از محوطه عمومي و افراد متفرقه فاصله داشته باشد. ماده62 ـ براي خارج نمودن سيستم ضد عفوني از فرايند كار بايد اقدامات ايمني لازم جهت جلوگيري از نشت گاز و اشعه صورت گيرد. ماده63 ـ نصب هواكش مكنده مقاوم به خوردگي و متناسب با محل نگهداري و محوطه تزريق گاز كلر در ارتفاع 20 سانتيمتري از كف و هواكش‌دمنده در نزديكي سقف الزامي است. فصل چهارم: نمونه‌برداري و آزمايشگاه ماده64 ـ مشخـصات مواد مورد اسـتفاده در آزمايش‌ها بايد روي ظـروف آنها عنوان گردد. ماده65 ـ مواد شيميايي بايد از محل مورد استفاده جدا و تحت شرايط ايمن نگهداري شود. ماده66 ـ مواد خطرناك و سمي بايد در محفظه‌هاي قفل‌دار، داراي علائم هشداردهنده و دور از دسترس افراد متفرقه نگهداري شود. ماده67 ـ مواد شيميايي مايع و خطرناك بايد به طوري چيده شوند كه امكان سقوط آنها وجود نداشته‌باشد. ماده 68 ـ استفاده از ظروف شيشه‌اي ترك‌دار و شكسته در آزمايشگاه ممنوع بوده و بايد اين ظروف سريعاً از آزمايشگاه خارج و معدوم شود. ماده 69 ـ استفاده از دهان براي مكش مايعات از ظروف آزمايشگاهي ممنوع بوده و بايد از وسايل مناسب اين كار استفاده شود. ماده 70ـ آماده‌سازي و اختلاط موادي كه توليد بخار و گاز مضر مي‌نمايد بايد زير هود و با تهويه مناسب انجام گيرد. ماده 71ـ در پايان هر شيفت كار بايد محيط آزمايشگاه تميز گرديده و مواد زائد و پسماندها با توجه به برگه اطلاعات ايمني مواد بصورت مناسب دفع شود. ماده72ـ سطوح كار، كف و ديوار اتاق‌هايي كه در آنها مواد شيميايي مصرف مي‌شود بايد مقاوم و قابل شستشو بوده و داراي كفشور متصل به مجاري فاضلاب باشد. ماده73ـ خوردن و آشاميدن هنگام كار با مواد شيميايي، كار در آزمايشگاه و نمونه‌برداري آب و فاضلاب ممنوع است. ماده74ـ استعمال دخانيات در آزمايشگاه، محل اختلاط و آماده‌سازي مواد شيميايي و محل توليد و مصرف گاز ممنوع است. ماده75ـ نمونه‌برداري در قسمت‌هاي مختلف تصفيه‌خانه بايد بوسيله شيرهاي نمونه‌برداري و يا روش مطمئن ديگري انجام گيرد. ماده76ـ ريختن مواد زائد شيميايي بر روي هم و به مجاري فاضلاب قبل از خنثي‌سازي ممنوع است. ماده77ـ سيلندر گاز مورد استفاده در دستگاه‌هاي آناليز شيميايي بايد از باب نشتي و شرايط محيطي كنترل شده و بطور مناسب مهار گردد. فصل پنجم: واحدهاي تصفيه ماده78ـ در تصفيه‌خانه‌ها براي توقف، انحراف جريان بصورت موقت، انجام تعميرات اضطراري و يا بازديد بايد تمهيدات و پيش‌بيني‌هاي لازم اتخاذ گردد. ماده79ـ در هنگام كار در مخازن، لوله‌ها و كانال‌هاي سربسته بايد جريان ورودي قطع گرديده و يا از طريق مسير كنار گذر منتقل شود. ماده80 ـ هنگام كار با دستگاه واترجت حضور افراد در منطقه عملكرد دستگاه ممنوع است. ماده81 ـ مخازن، كانالها، آدم‌روها، حوضچه‌ها و ساير تاسيسات تصفيه‌خانه بايد از استحكام لازم برخوردار باشد. ماده82 ـ در صورت نياز به سوزاندن رسوبات داخل مخازن، اين عمل بايد با استفاده از وسايل متناسب با كار و بصورت ايمن انجام گيرد. ماده83 ـ محل نگهداري پودر كربن (ذغال فعال) بايد جهت جلوگيري از وقوع انفجار ايمن گردد. ماده84 ـ تصفيه‌خانه‌هايي كه در فضاي باز قرار ندارند بايد داراي راههاي خروج اضطراري و سيستم تهويه موثر باشد. ماده 85 ـ پس از قطع عملكرد دستگاه‌هاي داراي سيستم انتقال‌دهنده نيرو و مواد توسط كليد توقف اضطراري، شروع بكار مجدد آن بايستي به وسيله كليد راه‌انداز اصلي و به صورت دستي انجام گيرد. ماده86 ـ در هر شيفت كاري در تصفيه‌خانه تعداد بهره‌برداران بايد حداقل 2 نفر باشد. ماده87 ـ چناچه سوزاندن گازهاي حاصل از فرآيند تصفيه‌خانه اجتناب‌ناپذير باشد مكان سوزاندن آن در روي زمين بايد حداقل 5/7 متر از ساختمان تصفيه‌خانه، تاسيسات و ابنيه ديگر فاصله داشته‌باشد. ماده88 ـ استفاده از شعله براي آب‌كردن يخ اطراف و زير درپوش مجاري فاضلاب و دريچه فـضاهاي بسته كه احتمال انتـشار گازهاي قابل اشتعال و انفجار وجود دارد، ممنوع است. ماده89 ـ در محيطي كه گاز يا مايعات قابل اشتعال و انفجار وجود دارد استفاده از شعله و هر وسيله‌اي كه به هر نحوي توليد جرقه كند ممنوع است. ماده90ـ ورورد به فضاي بسته بايد تنها توسط افراد صلاحيت‌دار و با استفاده از وسايل ايمن و حسگرهاي گاز فردي صورت پذيرد. ماده91ـ قبل از ورود و در حين كار در فضاي بسته، بايد با تجهيزات مناسب، ميزان گازها و بخارات سمي و مضر، اندازه‌گيري شده و در صورت مجاز بودن مبادرت به‌انجام و ادامه كار گردد. ماده92ـ ورود به فضاي بسته قبل از تهويه موثر ممنوع است. ماده93ـ مخازن و فضاهاي بسته بايد براي جلوگيري از تجمع گاز و بخارات داراي مجاري خروج و سيستم تهويه مناسب باشد. ماده94ـ در هنگام جوشكاري يا كار گرم كه احتمال انتشار گازهاي قابل انفجار و اشتعال از دريچه‌ها و مجاري فاضلاب به محيط كار وجود دارد، بايد دريچه‌ها و مجاري مربوطه را پوشاند. ماده95ـ در صورت نياز به انجام تعميرات، سرويس، بازديد و روسوب‌زدايي در مخازن، حوضچه‌ها و كانال‌ها در زير آب يا فاضلاب بايد اين كار توسط افراد ماهر داراي گواهينامه غواصي و با استفاده از تجهيزات غواصي مناسب انجام گيرد. ماده96ـ تعبيه وسايل هوادهي براي مكانهايي نظير آدم‌روها، چاهك‌ها، گودالها و تلمـبه‌خانه‌هاي خشك و مستـغرق كه كمبود اكسـيژن وجود دارد در هـنگام كار الزامي است. ماده 97ـ در مكانهايي كه گاز توليد مي‌شود وجود وسايل ايمن جهت مهار شعله به همراه شيرهاي قطع اتوماتيك لازم و ضروري است. ماده98ـ درب مخازن توليد و ذخيره مواد شيميايي بايد به گونه‌اي باشد كه امكان سقوط افراد در آنها وجود نداشته و يا داراي دريچه‌هاي قفل‌دار باشد. ماده99ـ دريچه ورودي مخازن و فضاهاي بسته بايد قفل‌دار بوده و در غير از زمان تعمير، بازديد، سرويس و نظافت بسته باشد. ماده100ـ دريچه مخازن و فضاهاي بسته بايد به گونه‌اي مهار گردد كه در هنگام كار مانع افتادن و برگشتن آن شود. ماده 101ـ اطراف و يا روي كانال‌ها، مخازن روباز، حوضچه‌ها، آدم‌روها و دريچه‌ها بايد حفاظ و يا پوشش مناسب نصب گردد. ماده 102 ـ اطراف دستگاه فيلتر پرس بايد داراي حفاظ مناسب باشد. ماده103ـ نصب نردبان يا دستگيره دائمي در ديواره داخلي حوضچه‌ها و مخازن الزامي است. ماده 104ـ سيستم و شيرهاي اطمينان مخازن تحت فشار بايد به نحوي تعبيه گردد كه خطر برخورد افراد با آنها وجود نداشته باشد. ماده 105ـ در هنگام كار در مخازن، كانال‌ها و فضاهاي بسته بايد يك نفر با وسايل ارتباطي مناسب و آماده بكار در بيرون از اين اماكن براي هماهنگي و نظارت حضور مستمر داشته باشد. ماده 106ـ استفاده از جليقه نجات براي افرادي كه در اطراف و روي كانالها، مخازن، حوضچه‌ها، آدم‌روها و دريچه‌ها كار مي‌كنند الزامي است. ماده107ـ وسيله نجات مناسب و مطمئن بايد در كنار كانال‌ها، مخازن، حوضچه‌ها، آدم‌روها و دريچه‌ها وجود داشته باشد. ماده108ـ وسايل و دستگاههاي تنفس مصنوعي قابل حمل بايد همواره در دسترس موجود باشد. ماده109ـ دستگاه تشخيص كمبود اكسيژن بايد به چراغ و آلارم هشداردهنده مجهز بوده و در محل مربوطه تعبيه گردد. ماده110ـ مواد زائد شيميايي بايستي با توجه به برگه اطلاعات ايمني مواد در ظروف مناسب و ايمن ريخته شده و سپس بطريق مناسب دفع شود. ماده111ـ مواد شيميايي مورد استفاده در تصفيه‌خانه بايد داراي برگه اطلاعات ايمني مواد بوده و در اختيار قسمتهاي ذيربط قرار گرفته و تمهيدات لازم براي مقابله با خطرات آنها صورت پذيرد. ماده112ـ براي انجـام كار، بايد جايگاه كار ايمن در كليه قسمتهاي تصفيه‌خانه تعبيه گردد. اين آئين‌نامه مشتمل بر 112 ماده به استناد مواد 85 و 91 قانون كار جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 13/2/1389 شورايعالي حفاظت فني تهيه و در تاريخ 29/3/1389 به تصويب وزير كار و امور اجتماعي رسيده‌است.
 (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 1/7/89)

 
1389/7/4 يكشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما