وزارت كار و امور اجتمايي
آئين‌نامه نحوه تشكيل و فعاليت دفاتر مشاوره فني طبقه‌بندي مشاغل كارگري (28/09/89) 

آئين‌نامه نحوه تشكيل و فعاليت دفاتر مشاوره فني طبقه‌بندي مشاغل كارگري

مقدمه براي اولين بار در قانون كار مصوب 1337 به اجراي طبقه‌بندي مشاغل كارگري اشاره شده بود كه به علت عدم پيش‌بيني مكانيسم اجرايي مؤثر، منجر به اجراي طبقه‌بندي مشاغل در مورد مشمولين قانون كار نگرديد از اينرو نسبت به تدوين و تصويب قانون جامعتري جدا از قانون كار تحت عنوان ماده واحده راجع به اجراي طبقه‌بندي مشاغل شامل يك ماده و 5 تبصره اقدام گرديد كه تصويب قانون مذكور راه را براي اجراي طبقه‌بندي مشاغل باز نمود در تبصره يك قانون ماده واحده مصوب 7/12/1352 پيش‌بيني گرديد كه تهيه طرحهاي طبقه‌بندي مشاغل بايستي توسط دفاتر مشاوره فني طبقه‌بندي صورت گرفته و چگونگي نظارت بر كار آنان توسط شوراي عالي كار تعيين گردد. شوراي عالي كار البته مصوباتي درخصوص نحوه فعاليت اين دفاتر تهيه نموده بود لكن با تجديدنظر در مصوبات قبلي در تاريخ يكم مهرماه سال 1369 آئين‌نامه جامعتري را كه توسط اداره كل نظارت بر نظام‌هاي جبران خدمت (اداره كل مزد و بهره‌وري) تهيه شده بود، تصويب نمود كه اين آئين‌نامه اكنون مورداجرا مي‌باشد. بدليل رويكردهاي جديد وزارت كار و امور اجتماعي و تجربيات حاصل از اجراي آئين‌نامه مذكور و نيز لزوم اعمال تبصره2 ماده49 قانون كار نسبت به اصلاح آئين‌نامه اقدام گرديد. آئين‌نامه پيشنهادي با در نظر گرفتن تبصره2 ماده49 قانون كار مبني بر لزوم تائيد صلاحيت افراد و مؤسسات توسط وزارت كار و امور اجتماعي در موقع صدور مجوز فعاليت در زمينه طبقه‌بندي مشاغل و نيز با توجه به تبصره يك ماده واحده فوق‌الذكر (اعتبار قانوني ماده واحده طبق نظر دفتر حقوقي به شماره نامه 56755 مورخ 18/4/1373 و مشاور حقوقي وزارت متبوع به شماره نامه 56816 مورخ 8/6/1388 و با توجه به رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص دادنامه شماره 252259 مورخ 17/4/1386 به قوت خود باقي مي‌ماند). مبني بر لزوم نظارت بر فعاليت دفاتر مشاوره فني پس از اخذ مجوز و فعاليت آنان بنحوي تنظيم شده است كه تأمين‌كننده هر دو قانون بوده و نظارت كامل بر فعاليت‌هاي دفاتر از نظر تشكيل و نحوه فعاليت آنان باشد و نيز نحوه نظارت بر فعاليت آنان پس از تأسيس و تصويب آئين‌نامه پيشنهادي توسط شوراي عالي كار انجام خواهدگرديد. در اجراي تبصره2 ماده 49 قانون كار و تبصره يك قانون ماده واحده اجراي طبقه‌بندي مشاغل مبني بر لزوم تعيين صلاحيت افراد و مؤسسات جهت فعاليت در زمينه طبقه‌بندي مشاغل به صورت تأسيس دفاتر مشاوره فني و نيز نظارت بر كار آنان به موجب مفاد اين آئين‌نامه خواهدبود. تعاريف: كارشناس يا كارشناسان: منظور فرد يا افرادي هستند كه صلاحيت فني و تخصصي آنها طبق ضوابط اين آئين‌نامه بعنوان كارشناس طرح طبقه‌بندي مشاغل تائيد گرديده است. موسسات: منظور از موسسات در آئين‌نامه واحدهايي مي‌باشند كه طبق ماده3 اين آئين‌نامه مشخص گرديده و مي‌تواند نسبت به اخذ مجوز و تاسيس دفاتر مشاوره فني طبقه‌بندي مشاغل اقدام نمايند. دفتر يا دفاتر: منظور دفاتر مشاوره فني طبقه‌بندي مشاغل كارگري موضوع اين آئين‌نامه مي‌باشند. اداره كل: منظور اداره كل نظارت بر نظام‌هاي جبران خدمت مي‌باشد. واحدهاي تابعه: منظور سازمان‌ها يا ادارات كل كار و امور اجتماعي استان‌ها مي‌باشند. مجوز: منظور از مجوز پروانه كاري است كه براي مؤسسات و يا كارشناسان طبقه‌بندي مشاغل جهت تأسيس دفتر يا دفاتر در زمينه طبقه‌بندي مشاغل در مدت زمان معين صادر مي‌گردد. كارآموز: منظور از كارآموز در اين آئين‌نامه فردي است كه در آزمون كتبي و مصاحبه براي اخذ مجوز كارشناسي طبقه‌بندي مشاغل موفقيت حاصل نموده است و از طرف اداره كل براي انجام كار عملي به يكي از دفاتر مشاوره فني براي همكاري در تهيه طرح طبقه‌بندي معرفي شده است. فصل اول ـ كليات ماده1ـ افراد يا موسسات مي‌توانند با اخذ مجوز طبق ضوابط اين آئين‌نامه نسبت به تأسيس و تشكيل دفاتر مشاوره فني جهت تهيه طرح‌هاي طبقه‌بندي مشاغل براي كارگاه‌هاي مشمول قانون كار اقدام نمايند. ماده2ـ صدور مجوز تاسيس و تشكيل دفاتر براي افراد حقيقي مستلزم آن است كه صلاحيت فني وتخصصي آنان براي انجام امور طراحي طبقه‌بندي مشاغل براساس مفاد اين آئين‌نامه به عنوان كارشناس طبقه‌بندي مشاغل مورد تائيد قرار گيرد و در مورد موسسات صدور مجوز تاسيس دفتر مستلزم معرفي كارشناس يا كارشناسان طبقه‌بندي مشاغل خواهدبود. ماده3ـ منظور از موسسات موضوع ماده يك، موسسات زير كه اختصاراً در اين آئين‌نامه موسسات مجاز ناميده مي‌شـوند، مي‌باشد كه اين موسسات مي‌توانـند با تاسيس دفتر امور طراحي طبقه‌بندي مشاغل كارگاه‌ها را انجام دهند. الف ـ موسسات خصوصي كه بر طبق قانون تجارت به ثبت رسيده و انجام امور طراحي طبقه‌بندي مشاغل جزو وظايف اصلي آنان باشد. ب ـ دفاتر مهندسين مشاور مديريت مورد تائيد سازمان مديريت و برنامه. ج ـ موسسات دولتي يا وابسته به دولت، موسسات عمومي (شهرداري‌ها ـ سازمان تامين اجتماعي و....)، نهادها و..... كه در قانون تاسيس آن‌ها انجام امور طبقه‌بندي مشاغل كارگاه‌ها پيش‌بيني شده باشد. تبصره1ـ كارشناساني كه بخواهند با موسسات موضوع اين ماده در امر طراحي طبقه‌بندي مشاغل همكاري نمايند مجوز آنان مادام كه با موسسات مذكور همكاري داشته باشند اخذ و ضبط گرديده و همزمان با فعاليت در اين موسسات، مستقلاً مجاز به فعاليت نخواهندبود. تبصره2ـ تشكلات كارگري و كارفرمايي (كانون عالي كارفرمايي، كانون عالي شوراي اسلامي كار و مجمع عالي نمايندگان كارگران كشور) نيز مي‌توانند با رعايت ضوابط اين آئين‌نامه نسبت به اخذ مجوز دفتر مشاوره فني اقدام نمايند. ماده4ـ به منظور نظارت بر حُسن اجراي اين آئين‌نامه و انجام وظايفي كه در اين آئين‌نامه مقررشده هياتي متشكل از افراد زير در وزارت كار و امور اجتماعي تشكيل مي‌شود: ـ معاونت روابط كار وزارت كار و امور اجتماعي ـ مديركل نظارت بر نظام‌هاي جبران خدمت وزارت كار و اموراجتماعي ـ مديركل تنظيم و نظارت بر روابط كار وزارت كار و امور اجتماعي ـ مديركل دفتر حقوقي وزارت كار و امور اجتماعي ـ يك نفر نماينده كارگر با انتخاب و معرفي از طرف شوراي عالي كار ـ يك نفر نماينده كارفرما با انتخاب و معرفي از طرف شوراي عالي كار ـ يك نفر نماينده دولت با انتخاب و معرفي از طرف شوراي عالي كار ـ يك نـفر كارشناس مجرب طبقـه‌بندي مشاغل وزارت كار بنـا به پيـشنهاد مديركل نظارت بر نظام‌هاي جبران خدمت و تائيد معاونت روابط كار به عنوان عضو و دبير هيات هيئت نسبت به موارد زير اقدام و اتخاذ تصميم مي‌نمايد: الف: بررسي و تائيد صلاحيت و يا رد صلاحيت داوطلبان كارشناسي موضوع ماده2. ب: رسيدگي به نحوه عملكرد و تخلفات كارشناسان و دفاتر از مقررات اين آئين‌نامه با توجه به آراي هيئت‌هاي استاني موضوع ماده19. ج: بررسي پيشنهادات واصله از اداره كل راجع به تغيير در مفاد آئين‌نامه و در صورت تائيد هيئت پيشنهاد به شوراي عالي كار. د: تصميم‌گيري درخصوص برگزاري آزمون و صدور گواهينامه توسط اداره كل براي متقاضيان دفاتر مشاوره فني. هـ : تصويب دستورالعمل ارزيابي عملكرد و نحوه فعاليت دفاتر مشاوره فني تدوين‌شده توسط اداره كل. و: تصميم‌گيري درخصوص تعيين اولويت شركت‌كنندگان از نظر قبولي در آزمون براي تاسيس دفتر در استان‌هاي كشور با توجه به نياز هر استان. فصل دوم ـ در تشكيل و فعاليت دفاتر مشاوره فني ماده5 ـ دفاتر موضوع اين آئين‌نامه بايستي داراي مكان مشخصي كه اقامتگاه قانوني آنان محسوب مي‌شود، بوده و نيز امكاناتي نظير خط تلفن ثابت و دورنگار داشته باشند. تبصره ـ هرگونه تغيير و تحول در مكان دفاتر مشاوره فني بايستي ظرف مدت15 روز به اطلاع واحدهاي تابعه استاني و اداره كل برسد. (فرم شماره1) ماده6 ـ مسئوليت قانوني دفاتر با افراد و موسساتي است كه مجوز به نام آنان صادر مي‌شود و در صورتيكه صاحبان مجوز دو يا چند نفر باشند متضامناً مسئول خواهندبود. تبصره ـ مجوز دفتر مشاوره فني قابل انتقال به غير نيست. ماده7ـ دفاتر مي‌توانند از خدمات ساير كارشناسان كه صلاحيت آنان به تائيد رسيده است با جلب همكاري آنان در تهيه و طراحي طبقه‌بندي مشاغل و با اخذ نظر از واحدهاي تابعه استاني و موافقت اداره كل استفاده نمايند. اين قبيل كارشناسان مادام كه با دفاتر مشاوره فني ديگري همكاري دارند خود مجاز به تنظيم قرارداد تهيه طرح نبوده لاكن مي‌بايست مسئوليت تهيه طرح را در چارچوب سهميه خود برعهده داشته و نام آنان بعنوان كارشناس مجري طرح بايستي در قراردادهاي تهيه طرح قيد گردد و همكاري لازم را با دفتر ذيربط بعمل آورند. استفاده از سهميه تعداد مشاغل اين كارشناسان با رعايت ماده 12 اين آئين‌نامه صورت خواهدگرفت. تبصره1ـ دفاتر مشاوره فني موظف مي‌باشند كه مشخصات كارشناساني كه با آنان همكاري مي‌نمايند در فرمي كه از سوي اداره كل تنظيم مي‌گردد قيد و به واحدهاي تابعه ذيربط اعلام نمايند. (فرم شماره2) تبصره2ـ هرگونه تغيير در تعداد كارشناسان شاغل دردفاتر مشاوره فني بايد به اطلاع اداره كل يا واحدهاي استاني برسد.(فرم شماره2) ماده8 ـ كليه دفاتر موضوع ماده1 و نيز موسسات مجاز موضوع ماده3 بايستي در چارچوب نظام طبقه‌بندي مشاغل مصوب وزارت كار و اموراجتماعي و آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مربوط اقدام و با اداره كل و واحدهاي تابعه استاني در كليه زمينه‌هاي مرتبط با طبقه‌بندي مشاغل همكاري نمايند. ماده9ـ كليه دفاتر و موسسات موضوع ماده1 و 3 مكلفند به منظور توجيه و آشنايي اعضاي كميته طبقه‌بندي مشاغل كارگاه مربوط ترتيب آموزش‌هاي لازم را براساس مواد و معيارها و برنامه‌هاي آموزشي تهيه‌شده توسط اداره كل و همچنين مدرسين مورد تائيد اداره كل مذكور به صورت حضوري فراهم آورند. ماده10ـ مجوز هر يك از دفاتر كه 3 سال متوالي هيچگونه فعاليتي در زمينه طبقه‌بندي مشاغل و يا فعاليت‌هاي جنبي نظير تهيه اصلاحيه و متمم و نظاير آن نداشته باشند با نظر اداره كل و واحدهاي تابعه استاني لغو خواهدگرديد و صدور مجوز براي فعاليت مجدد دفتر موكول به طرح درخواست از سوي فرد ذيربط و بررسي آن در هيات موضوع ماده4 و نظر هيات خواهدبود. در صورت لزوم با توجه به گزارش واحدهاي تابعه استاني و نظر اداره كل مي‌توان صدور مجوز براي فعاليت مجدد را موكول به طي دوره كارآموزي مجدد نمود. ماده11ـ تعرفه قيمت‌‌ها بابت حق‌الزحمه تهيه طرح طبقه‌بندي مشاغل شامل: تدوين شناسنامه‌هاي شغلي، ارزيابي مشاغل، تهيه جدول مزد و تطبيق وضع كاركنان با طرح براساس تعداد كاركنان كارگاه و تعرفه قيمت‌ها بابت تهيه اصلاحيه و متمم طرح‌هاي طبقه‌بندي مشاغل شامل: تدوين شناسنامه‌هاي شغلي، ارزيابي مشاغل و تطبيق كاركنان براساس تعداد مشاغل اصلاحي مي‌باشد. جدول مربوط به تعرفه قيمت‌هاي موضوع اين ماده براي سال 1389 ضميمه اين آئين‌نامه مي‌باشد. تبصره ـ نرخ‌هاي مندرج در جدول پيوست با در نظر گرفتن ميزان تورم و شرايط اقتصادي كارگاه‌ها حداكثر هر 3 سال يكبار با پيشنهاد اداره كل و تائيد هيئت موضوع ماده4 اين آئين‌نامه و تصويب شوراي عالي كار تعديل و اصلاح خواهدگرديد. ماده12ـ تعداد مشاغل مجاز براي ارزيابي به ازاي هر كارشناس شاغل در دفاتر در طي يكسال 500 شغل مي‌باشد. تبصره1ـ افزايش سهميه هر يك از دفاتر بيش از سهميه تعيين‌شده با توجه به عملكرد دفاتر و ارزيابي بعمل آمده با موافقت اداره كل بلامانع مي‌باشد. تبصره2ـ سهميه مجاز مشاغل موردارزيابي براي دفاتر به ازاي پذيرش هركارآموز موضوع مواد 10، 15 و 17 اين آئين‌نامه تا 20درصد (20%) تعداد مشاغل مجاز مقرر در اين ماده با نظر اداره كل قابل افزايش است. ماده13ـ قرارداد طراحي طبقه‌بندي مشاغل طبق نمونه تيپ اداره كل تنظيم خواهدشد قرارداد توسط مديريت و مسئول يا مسئولين دفاتر يا مؤسسات مجاز (حسب مورد) تعهد و امضاء مي‌شود ليكن بايد نام كارشناس يا كارشناساني كه مجري عمليات قرارداد هستند در آن قيد گردد و قرارداد قبل از شروع عمليات جهت تطبيق با ضوابط به تائيد اداره كل برسد. فصل سوم ـ در تائيد صلاحيت فني و تخصصي كارشناسان ماده14ـ تائيد صلاحيت فني و تخصصي كارشناسان طبقه‌بندي مشاغل موضوع ماده1 با داشتن شرايط زير و پذيرفته شدن در آزمون مقرر، توسط هيئت موضوع ماده4 اين آئين‌نامه صورت مي‌گيرد. 1ـ تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران و تدين به يكي از اديان رسمي كشور. 2ـ نداشتن سابقه كيفري موثر به تائيد مراجع ذيصلاح. 3ـ التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. 4ـ عدم وابستگي به احزاب و گروه‌هاي سياسي غيرقانوني. 5 ـ داشتن حُسن شهرت. 6 ـ عدم اعتياد به مواد مخدر. 7ـ برخورداري از سلامت رواني و جسماني به ترتيبي كه مانع از كار طراحي طبقه‌بندي مشاغل نشود. 8 ـ دارابودن كارت پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت دائم. 9ـ حداقل سن سي سال تمام. 10ـ داشتن حداقل مدرك تحصيلي فوق ليسانس يا بالاتر با 4 سال ـ ليسانس با 6 سال و فوق‌ديپلم با 8 سال و ديپلم با 10 سال سابقه تجربي موثر در زمينه طبقه‌بندي مشاغل كارگري با تائيد اداره كل. تبصره1ـ آزمون كتبي در موارد زير انجام مي‌شود: ـ قوانين و مقررات مربوط به كار و تامين اجتماعي ـ آمار مقدماتي ـ اصول طبقه‌بندي مشاغل و استانداردهاي مربوط و نظام ارزيابي مشاغل مصوب وزارت كار و امور اجتماعي تبصره2ـ افرادي كه قبل از تصويب اين آئين‌نامه به موجب ضوابط قبلي بعنوان كارشناس (طراح طبقه‌بندي) مورد تائيد قرار گرفته‌اند مادام كه مجوز آنان لغو نگرديده باشد با رعايت ساير ضوابط اين آئين‌نامه بعنوان كارشناس شناخته مي‌شوند. ماده15ـ افرادي كه واجد شرايط لازم بوده و به ترتيب مقرر براساس اين آئين‌نامه انتخاب مي‌شوند بايد به صورت مشاركت در تهيه حداقل يك طرح، در يكي از دفاتر كارآموزي نمايند. اين قبيل افراد به عنوان « داوطلب كارشناسي» طبقه‌بندي مشاغل شناخته مي‌شوند در صورتيكه پس از تصويب طرح، عملكرد آنان از سوي هيئت موضوع ماده4 مورد تائيد قرار گيرد نسبت به صدور گواهي تائيد صلاحيت فني و تخصصي كارشناس طبقه‌بندي از سوي اداره كل اقدام خواهدگرديد. (فرم شماره3) تبصره1ـ افرادي كه قبلاً در تهيه و تصويب حداقل دو طرح طبقه‌بندي مشاغل مشاركت فعال داشته‌اند و اين موضوع مورد تائيد اداره كل قرار گيرد مي‌توانند با تصويب هيئت موضوع ماده4 اين آئين‌نامه از طي دوره كارآموزي مقرر در اين ماده معاف شوند. تبصره2ـ براي كارشناساني كه گواهي تائيد صلاحيت فني و تخصصي آنان طبق اين آئين‌نامه صادر شده است (فرم شماره4) در صورتيكه درخواست تاسيس دفتر مشاوره فني نمايند، (فرم شماره5) و همچنين در بخش دولتي يا خصوصي و موسسات وابسته به دولت، موسسات عمومي غيردولتي، نهادها و نظاير آن اشتغال تمام‌وقت نداشته باشند پروانه تاسيس دفتر مشاوره فني (فرم‌هاي شماره6 و 7) براي آنان صادر خواهدگرديد. تبصره3ـ در صورتيكه از تاريخ صدور گواهي تاييد صلاحيت فني و تخصصي ظرف مدت 3 سال از سوي كارشناسان مربوط (مشمولين تبصره2) نسبت به درخواست و اخذ پروانه دفتر مشاوره فني اقدام نشود مشمول ماده 10 اين آئين‌نامه واقع خواهدگرديد. تبصره4ـ هيچ كارشناسي نمي‌تواند جز از طريق تاسيس دفتر مشاوره فني و يا فعاليت در يكي از دفاتر تاسيس‌شده (طبق ماده7 اين آئين‌نامه) در زمينه تهيه طرح‌هاي طبقه‌بندي مشاغل فعاليت نمايد. ماده16ـ اداره كل و واحدهاي تابعه از همكاري تشكل كارفرمايي قانوني ذيربط (انجمن صنفي كارفرمايي و يا كانون مربوط) در امور مربوط به تشكيل و نظارت بر فعاليت دفاتر با رعايت مقررات قانوني و از طريق تنظيم تفاهم‌نامه بهره‌مند خواهندگرديد. ماده17ـ كليه دفاتر موظفند به نسبت تعداد كارشناسان خود براساس سهميه‌هاي كه براي آنان از سوي اداره كل تعيين مي‌شود كارآموزي داوطلبان كارشناسي موضوع ماده15 را عهده‌دار گردند. عملكرد اين افراد پس از طي دوره كارآموزي، مجدداً توسط اداره كل و واحدهاي تابعه استاني موردارزيابي قرار خواهدگرفت و هرگاه دفتر مشاوره فني در مورد عملكرد كارآموز مسامحه نموده باشد براساس موضوع مواد 19 و 20 اين آئين‌نامه با دفتر ذيربط رفتار خواهدشد. ماده18ـ مديران كل و معاونان اداره كل با حداقل 5 سال سابقه خدمت در پست‌هاي سازماني و همچنين روساي ادارات، كارشناسان، كاردانان و كمك كارشناسان اداره كل و واحدهاي تابعه استاني با داشتن حداقل ده سال سابقه كار عملي در امر طبقه‌بندي مشاغل (كه احكام كارگزيني آنان براي مدت مذكور و در يك يا مجموعه‌اي از پست‌هاي سازماني: طبقه‌بندي مشاغل، مزد و بهره‌وري باشد) و پس از فراغيت از خدمت، متقاضي صدور مجوز كارشناسي طبقه‌بندي و تأسيس دفتر مشاوره فني طبقه‌بندي باشند از شركت در آزمون و مصاحبه معاف بوده و مجوز آنان با داشتن شرايط فوق حسب تائيد هيئت موضوع ماده4 صادر مي‌گردد. تبصره1ـ مديران كل واحدهاي تابعه استاني و معاونان روابط كار اين واحدها در صورت داشتن حداقل 10 سال سابقه خدمت در پستهاي سازماني مربوط و تائيد صلاحيت آنان از نظر تسلط بر ضوابط طبقه‌بندي مشاغل به تشخيص هيئت ماده4 مي‌توانند مشمول معافيت فوق واقع گردند. تبصره2ـ با نظر هيئت ماده 4 و با در نظر گرفتن شرايط شغلي و عملكرد متقاضيان مشمول اين ماده و تبصره1 مي‌توان در صورت لزوم نسبت به تعيين دوره كارآموزي براي آنان اقدام نمود. تبصره3ـ كاركنان واحدهاي تابعه استاني واجد شرايط اين ماده چنانچه حاضر به فعاليت در استان مربوط شوند سابقه كار عملي از 10سال به 7 سال كاهش مي‌يابد. فصل چهارم ـ رسيدگي به تخلفات و عملكرد دفاتر مشاوره فني و كارشناسان ماده19ـ در صورت اعلام گزارش مبني بر وقوع تخلف از سوي هر يك از مسئولان دفاتر مشاوره فني و يا كارشناسان شاغل در دفاتر توسط بازرسان و كارشناسان اداره كل و واحدهاي تابعه استاني، مديران كارگاه‌ها، كميته‌هاي طبقه‌بندي، شوراهاي اسلامي و ديگر افراد ذيربط و احراز احتمال تخلف موضوع ابتدا در هيئت استاني و سپس در هيئت موضوع ماده4 مورد رسيدگي واقع مي‌گردد. تبصره1ـ هيئت استاني متشكل از مديركل كار و امور اجتماعي (رئيس هيئت)، معاون روابط كار يا رئيس روابط كار، رئيس بازرسي كار، رئيس حراست و كارشناس طبقه‌بندي مشاغل استان (دبير هيئت) و كارشناس حقوقي استان بدون داشتن حق راي تشكيل و تصميمات آن در اجراي مواد20 و 21 اين دستورالعمل با اكثريت آرا خواهدبود. در غياب مديركل كار و امور اجتماعي با موافقت او معاون روابط كار رياست هيئت را عهده‌دار خواهدبود. تبصره2ـ در صورت اعتراض مسئولان و كارشناسان دفاتر نسبت به رأي صادره از سوي هيئت استاني مي‌توانند مدارك و مستندات خود را به اداره كل جهت طرح در هيئت موضوع ماده4 ارائه نمايند. تبصره3ـ تصميمات هيئت استاني در مورد تعليق فعاليت دفتر صرفاً در محدوده حوزه استان مربوط نافذ خواهدبود. ماده20ـ اهم موارد قابل رسيدگي به قرار زير است: الف : دادن گزارش خلاف واقع يا اطلاعات نادرست مرتبط با تهيه طرح به هر يك از مراجع ذيصلاح. ب : واگذاري تمام يا قسمتي از تعهدات قرارداد طراحي طبقه‌بندي به ساير اشخاص بدون هماهنگي با اداره كل و واحدهاي تابعه استاني. ج : سهل‌انگاري در توجيه اعضاي كميته طبقه‌بندي مشاغل يا القاي اطلاعات نادرست به آنان. د: تخطي از نظام ارزيابي مشاغل وزارت كار و اموراجتماعي، ضوابط، دستورالعمل‌ها و آئين‌نامه‌هاي مربوط. هـ : سهل‌انگاري و مسامحه در تهيه مراحل طرح به نحوي كه موجب اختلال و مشكلات در محيط كارگاه شود. و: عدم همكاري در زمينه مسائل مرتبط با اداره كل، واحدهاي تابعه استاني و شهرستاني در صورت اقتضاء . ز: هرگونه اقدام در زمينه مرتبط با طبقه‌بندي مشاغل يا سيستم‌هاي مزدي و نظاير آنها بدون هماهنگي با وزارت كار و امور اجتماعي بطوري كه طبق تشخيص وزارتخانه مذكور داراي آثار سوء و تبعات منفي باشد. ح: عدم همكاري موثر با كارشناسان بررسي‌كننده طرح يا اعضاي كميته طبقه‌بندي مشاغل كارگاه. ط: هرگونه سوء استفاده از مجوز كارشناسي يا دفتر. ك: عدم همكاري در مورد پذيرش كارآموزان موضوع مواد 15 و 17 يا مسامحه در مورد آنان. گ: انجام هرگونه عملي كه مغاير با شئون شغلي كارشناسي يا دفتر مشاوره فني باشد. ل: عدم حضور به موقع در كارگاه به منظور توجيه و پاسخگويي به اعتراضات پرسنل در هنگام اجراي طرح و پس از صدور احكام كارگران در مهلت‌هاي تعيين‌شده در قرارداد. م: عدم ارائه طرح كامل در فرجه زماني از تاريخ عقد قرارداد بدون دلايل توجيهي. ماده21ـ چگونگي ارزيابي عملكرد دفاتر و كارشناسان موضوع اين آئين‌نامه براساس دستورالعملي خواهدبود كه توسط اداره كل تهيه و به تائيد هيئت موضوع ماده4 مي‌رسد و هر سال اشخاص مذكور براساس آن مورد ارزيابي قرار خواهندگرفت. چنانچه براساس معيارهاي مقرر در دستورالعمل نمرات مكتسبه كمتر از ميزان مقرر باشد برابر مفاد دستورالعمل با آنان برخوردار خواهدشد. ماده22ـ تصميماتي كه در اجراي مواد 19 و 20 در مورد متخلفين اتخاذ خواهدشد به قرار زير است: الف: تذكر كتبي با درج در پيشينه خدمتي توسط هيئت استاني. ب: تعليق مجوز كارشناسي و دفتر براي مدت 6 ماه تا يك سال ضمن تعيين تكليف قراردادهاي در دست اجرا توسط هيئت استاني. ج: تعليق مجوز فعاليت كارشناس و دفتر بيش از يك سال و حداكثر تا دو سال توسط هيئت موضوع ماده4 با تعيين تكليف قراردادهاي در دست اجرا. د: لغو مجوز كارشناس و دفتر براي هميشه توسط هيئت موضوع ماده4. تبصره ـ مدت تعليق مجوز موضوع بندهاي (ب و ج) جزء مدت مقرر در ماده10 محسوب مي‌گردد. ماده23ـ اين آئين‌نامه در 4 فصل 23 ماده و 22 تبصره در تاريخ 17/5/1389 به‌تصويب شوراي عالي كار رسيد و از تاريخ مذكور جايگزين آئين‌نامه مصوب مورخ1/7/1369 شوراي عالي كار خواهد بود.

وزير كار و امور اجتماعي ـ عبدالرضا شيخ‌الاسلامي  (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 23/9/89)

 

 
1389/9/28 يكشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما