مصوبات مجلس شوراي اسلامي
قانون عدم لزوم بيمه مجدد اجباري شاغلين فصلي و ساكنين شهرهاي با جمعيت كمتر از بيست هزار نفر بيمه صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير (30/01/91) 

قانون عدم لزوم بيمه مجدد اجباري شاغلين فصلي و ساكنين شهرهاي با جمعيت كمتر از بيست هزار نفر بيمه صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير
 

 

شماره: 839/341                                                                                                         19/1/1391

 جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد- رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

 در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون عدم لزوم بيمه مجدد اجباري شاغلين فصلي و ساكنين شهرهاي با جمعيت كمتر از بيست هزار نفر كه نزد صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير بيمه مي‌باشند كه با عنوان طرح يك فوريتي به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز دوشنبه مورخ 15/12/1390 و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.                                           (رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني)

شماره: 6148                                                                                                              27/1/1391

 وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي

«قانون عدم لزوم بيمه مجدد اجباري شاغلين فصلي و ساكنين شهرهاي با جمعيت كمتر از بيست هزار نفر كه نزد صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير بيمه مي‌باشند» كه در جلسه علني روز دوشنبه مورخ پانزدهم اسفند ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 24/12/1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 839/341 مورخ 19/1/1391 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.                                      (رئيس‌جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد)

ماده واحده ـ بيمه اجباري مجدد شاغلين فصلي و ساكنين شهرهاي با جمعيت كمتر از بيست هزار نفر كه از مزاياي درمان روستايي و عشايري استفاده مي‌نمايند و نزد صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير بيمه مي‌باشند، نزد سازمان تأمين اجتماعي لازم نيست. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز دوشنبه مورخ پانزدهم اسفند ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 24/12/1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني      (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 29/1/1391)

 
1391/1/30 چهارشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما