مصوبات مجلس شوراي اسلامي
قانون اصلاح بند (111) قانون بودجه سال 1390 كل كشور (16/01/91) 

قانون اصلاح بند (111) قانون بودجه سال 1390 كل كشور
 

 

شماره: 77925                                                                                                                                                                          27/12/1390

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

با توجه به انقضاي مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدني و در اجراي مفاد تبصره ماده «1» قانون مذكور، يك نسخه تصوير «قانون اصلاح بند (111) قانون بودجه سال 1390 كل كشور» براي درج در روزنامه رسمي ارسال مي‌گردد.                                                      (رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني)

شماره: 74956/599                                                                                                    13/12/1390

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون اصلاح بند (111) قانون بودجه سال 1390 كل كشور كه با عنوان طرح يك فوريتي به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز يك‌شنبه مورخ 16/11/1390 و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد. ماده واحده ـ در بند (111) قانون بودجه سال 1390 كل كشور كلمه «دولت» به عبارت «وزارت آموزش و پرورش» تغيير مي‌يابد و دو تبصره به شرح زير به آن اضافه مي‌گردد. تبصره1ـ قانون متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب 8/3/1369 مشمولين اين بند را كه خدمت زير پرچم خود را نگذرانده‌اند شامل مي‌شود. از مزاياي مربوط به خدمت زير پرچم مندرج در ماده (2) قانون مذكور پس از موافقت فرماندهي كل قوا استفاده مي‌شود. تبصره2ـ وزارت آموزش و پرورش بايد به نحوي اقدام نمايد كه تا پايان اسفند ماه 1390 مراحل استخدامي مشمولين اين بند به اتمام برسد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يك‌شنبه مورخ شانزدهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 3/12/1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني          (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 28/12/90(

 
1391/1/16 چهارشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما