مصوبات مجلس شوراي اسلامي
قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مجمع كشورهاي صادركننده گاز (27/12/90) 

 قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مجمع كشورهاي صادركننده گاز
 

 

شماره: 74699/167                                                                                                     9/12/1390

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

عطف به نامه‌ شماره 76615/39719 مورخ 15/5/1387 در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري ‌اسلامي ‌ايران قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مجمع كشورهاي صادركننده گاز كه با عنوان لايحه به مجلس ‌شوراي اسلامي تقديم گرديده بود با تصويب در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 9/11/1390 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

                                                                                                                                                        (رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني)

شماره: 242911                                                                                                         18/12/1390

نهاد رياست جمهوري ـ وزارت نفت

«قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مجمع كشورهاي صادركننده گاز» كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ نهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 26/11/1390 به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 74699/167 مورخ 9/12/1390 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.                                                                                              (رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد)

ماده واحده ـ به دولت اجازه داده مي‌شود «در مجمع كشورهاي صادركننده گاز» به شرح موافقتنامه و اساسنامه پيوست عضويت يابد و نسبت به پرداخت حق عضويت مربوط اقدام نمايد. تبصره ـ اعمال بند (10) ماده (13) اين اساسنامه در خصوص ‌جمهوري‌ اسلامي ‌ايران با رعايت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون ‌اساسي جمهوري ‌اسلامي ‌ايران است.

بسم‌الله‌الرحمن الرحيم

موافقتنامه در خصوص عملكرد مجمع كشورهاي صادركننده گاز

 دولت الجزاير، دولت بوليوي، دولت مصر، دولت گينة استوايي، دولت جمهوري اسلامي ايران، دولت ليبي، دولت نيجريه، دولت قطر، دولت فدراسيون روسيه، دولت ترينيداد و توباگو، و دولت جمهوري بوليواري ونزوئلا (كه از اين پس طرفين خوانده شود)، به شرح زير توافق نمودند:  ماده 1ـ طرفين تصميم گرفتند ساختار مجمع كشورهاي صادركنندة گاز (كه از اين پس «مجمع» خوانده مي‌شود) را طبق اساسنامة پيوست تغيير دهند.  مجمع داراي شخصيت حقوقي بين‌المللي خواهد بود. مجمع داراي صلاحيت حقوقي ضروري براي اجراي وظايف و نيل به اهداف خود خواهد بود. اساسنامة مجمع به وسيله اين موافقتنامه تصويب مي‌شود و پيوست اين موافقتنامه خواهد شد و بخش لاينفك آن خواهد بود. ماده2ـ قطر، كشور ميزبان مجمع است. كشور ميزبان و مجمع، موافقتنامة مقر را منعقد خواهند نمود. ماده3ـ  1ـ اين موافقتنامه منوط به پذيرش، تصويب يا تنفيذ اعضاء، طبق قوانين مربوط آنها است.  2ـ اين موافقتنامه از تاريخ امضاء، براي الحاق كشورهاي برونئي دارالسلام، اندونزي، مالزي، نروژ، تركمنستان و امارات متحدة عربي به مجمع، مفتوح است. 3ـ اين موافقتنامه پس از لازم الاجراء شدن، براي پيوستن كشورهايي كه نام آنها در بند(2) اين ماده قيد نشده است، طبق اساسنامه مجمع مفتوح مي‌باشد.  4ـ اسناد پذيرش، تصويب، تنفيذ يا الحاق نزد دولت فدراسيون روسيه كه تا زمان انتقال وظايف مربوط، به دبيركل مجمع، به عنوان امين اسناد موافقتنامه عمل خواهد كرد، سپرده خواهد شد. ماده4ـ  1ـ اين موافقتنامه سي روز پس از سپردن پنج سند پذيرش، تصويب يا تنفيذ طرفين لازم الاجراء خواهد شد. 2ـ اين موافقتنامه در مورد كشورهايي كه طبق بند(2) ماده(4) به اين موافقتنامه مي‌پيوندند، طبق بند (1) اين ماده در تاريخي كه مؤخرتر باشد، لازم‌الاجراء خواهد شد. 3ـ اين موافقتنامه در مورد كشورهايي كه طبق بند (3) ماده (4) به اين موافقتنامه مي‌پيوندند، سي روز پس از سپردن اسناد الحاق آنها، لازم الاجراء خواهد شد. ماده5 ـ هر يك از طرفين مي‌تواند با ارائه اطلاعيه كتبي طبق ماده (7) اساسنامة مجمع، از عضويت در اين موافقتنامه انصراف دهد. علي‌رغم بند فوق، چنانچه هيچ‌گونه خروج از عضويتي صورت نگيرد، اين موافقتنامه در مورد كليه حقوق و تعهدات ايجاد شده قبل از تاريخ نافذ شدن انصراف از عضويت مزبور اعمال خواهد شد. ماده6 ـ اختلافاتي كه ممكن است در خصوص تفسير و كاربرد مفاد اين موافقتنامه بين طرفين بروز كند از طريق مذاكرة مستقيم بين طرفين حل و فصل خواهد شد.  ماده7ـ اين موافقتنامه، توسط امين اسناد، نزد دبيرخانه سازمان ملل متحد طبق ماده (102) منشور ملل متحد، ثبت خواهد شد. اين موافقتنامه در يازده نسخه اصلي به زبان انگليسي در تاريخ 23 دسامبر 2008 ميلادي (2/10/1387هجري‌شمسي) تنظيم شد و يك نسخه در اختيار هر طرف قرار مي‌گيرد. از طرف دولت الجزاير از طرف دولت بوليوي  از طرف دولت مصر از طرف دولت گينة استوايي از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران از طرف دولت ليبي از طرف دولت نيجريه از طرف دولت قطر  از طرف دولت فدراسيون روسيه  از طرف دولت ترينيداد و توباگو از طرف دولت جمهوري بوليواري ونزوئلا

اساسنامة مجمع كشورهاي صادركننده گاز

مجمع و اهداف آن ماده1ـ مجمع كشورهاي صادركنندة گاز (كه از اين پس مجمع خوانده مي‌شود) سازماني دولتي بين‌المللي است كه چهارچوب تبادل تجربيات و اطلاعات ميان كشورهاي عضو را براي نيل به اهداف مندرج در زير فراهم مي‌نمايد. ماده 2ـ مجمع كشورهاي صادركنندة گاز در ابتداء با اعلام دولتهاي الجزاير، برونئي دارلسلام، اندونزي، جمهوري اسلامي ايران، مالزي، نيجريه، عمان، قطر، فدراسيون روسيه، تركمنستان و نروژ (ناظر) در تاريخ 19ـ20 مه 2001 (29 و 30/2/1380) در تهران ـ ايران به عنوان مجمع تأسيس گرديد. ماده 3ـ  الف ـ هدف مجمع، حمايت از حقوق حاكميت كشورهاي عضو در خصوص منابع گاز طبيعي ‌آنها و توانايي آنها در جهت طراحي و مديريت مستقل برنامه‌هاي توسعه‌اي، بهره‌برداري و حفاظت پايدار، مؤثر و منطبق با مسائل زيست‌محيطي منابع گاز طبيعي خود به نفع ملتهايشان خواهد بود. در صورت موافقت كلية كشورهاي عضو مجمع، با رعايت اقدامات مندرج در ماده (36) اين اساسنامه، اهداف مجمع قابل گسترش و افزايش خواهد بود. ب ـ اين اهداف، از طريق تبادل تجربه، ديدگاه، اطلاعات و هماهنگي از جمله درخصوص موضوعات زير ترغيب خواهند شد: 1ـ روندهاي جهاني اكتشاف و توليد گاز 2ـ توازن عرضه و تقاضاي كنوني و قابل پيش‌بيني گاز 3ـ فنا‌وري‌هاي جهاني اكتشاف، توليد و حمل و نقل گاز 4ـ ساختار و توسعه بازارهاي (منطقه‌اي و جهاني) گاز 5 ـ نقل و انتقال گاز: از طريق خط لوله و حاملهاي گاز طبيعي مايع شده 6 ـ رابطه ميان گاز با فرآورده‌هاي نفتي، زغال سنگ و ديگر منابع انرژي 7ـ فنا‌وري‌ها و روشهاي مديريت پايدار زيست محيطي با توجه به محدوديتهاي زيست محيطي، مقررات ملي و موافقتنامه‌هاي چندجانبة زيست محيطي و تأثير آنها بر حجم و پايداري مصرف گاز؛ و 8 ـ فنون و روشهاي حداكثرسازي نقش منابع گاز طبيعي، در كلية مراحل زنجيرة ارزشي آنها، در مسير ارتقاء اقتصادهاي پايدار و توسعة منابع انساني در كشورهاي عضو ماده4ـ محل استقرار مقر مجمع، بر اساس تصميم اجلاس وزارتي مشخص خواهد شد. ماده5 ـ زبان انگليسي، زبان رسمي مجمع خواهد بود. عضويت ماده6 ـ الف ـ هر كشور صادركنندة گازي كه همسو با اهداف و علائق مجمع باشد مي‌تواند، با تصويب اساسنامه طـبق قطعنامة مـصوب اكثريت سه‌چهـارم اعضاء اجلاس وزارتي، به عضويت مجمع درآيد. ب ـ هر كشور صادركنندة گاز مي‌تواند با تسليم درخواستي به دبيرخانه، موقعيت ناظر در مجمع (عضو ناظر) را كسب نمايد. قطعنامة ذي‌ربط بايد به تصويب اكثريت سه‌چهارم اعضاء اجلاس وزارتي برسد. اعضاء ناظر مي‌توانند در بخشهاي عمومي اجلاسهاي وزارتي و در مباحث آنها شركت نمايند. عضو ناظر، حق رأي نخواهد داشت. اجلاس وزارتي مي‌تواند از اعضاء ناظر براي حضور در اجلاس فوق‌العادة وزارتي، جلسات هيأت اجرائي يا جلسات گروههاي كارشناسي دعوت نمايد و اعضاء ناظر مي‌توانند بدون حق رأي در بحثها شركت نمايند. ماده7ـ هر عضو مي‌تواند از عضويت در مجمع با تسليم اطلاعيه كتبي به اجلاس وزارتي، مبني بر تمايل خود به انجام اين كار خارج شود. اطلاعيه مزبور از آغاز سال تقويمي بعدي پس از تاريخ دريافت آن توسط اجلاس وزارتي و به شرط اين كه عضو مربوط كلية تعهدات مالي ناشي از عضويت خود را انجام دهد، نافذ خواهد شد. اركان ماده8 ـ مجمع داراي سه ركن خواهد بود: 1ـ اجلاس وزارتي 2ـ هيأت اجرائي؛ و 3ـ دبيرخانه 1ـ اجلاس وزارتي ماده 9ـ الف ـ اجلاس وزارتي، عالي‌ترين ركن مجمع خواهد بود. ب ـ اجلاس وزارتي از هيأتهاي نمايندگي اعضاء تشكيل خواهد شد. هر هيأت مي‌تواند شامل يك يا چند نماينده باشد، منوط به اينكه يك نفر، رياست هيأت را عهده‌دار گردد. پ ـ هر عضو بايد در كليه اجلاسهاي وزارتي حضور داشته باشد، در هر حال نصاب حضور سه‌چهارم تمامي اعضاء براي تشكيل اجلاس وزارتي ضروري است. ت ـ هر عضو داراي يك حق رأي است. كليه تصميمهاي اجلاس وزارتي بايد به‌صورت قطعنامه اتخاذ گردد. كليّة قطعنامه‌هاي هراجلاس وزارتي به جز موضوعات آيين‌نامه‌اي مستلزم اتفاق آراء تمامي اعضاء خواهد بود. تصميم‌هاي مرتبط با موضوعات آيين‌نامه‌اي بر مبناء رأي اكثريت نسبي اعضاء اتخاذ خواهد شد. قطعنامه‌هاي اجلاس وزارتي از زمان تصويب نافذ خواهد شد. كليه قطعنامه‌هاي اجلاس وزارتي بايد ظرف سي روز پس از تصويب آنها منتشر شود. ماده10ـ اجلاس وزارتي سالي يك‌بار برگزار خواهد شد. در هر حال بنا به درخواست يك عضو يا دبيركل پس از مشورت با رئيس اجلاس وزارتي به شرط تصويب اكثريت نسبي اعضاء، اجلاس فوق‌العادة وزارتي مي‌تواند برگزار شود. در صورت نبود اجماع نظر در خصوص تاريخ و محل برگزاري اجلاس وزارتي فوق‌العاده، دبير كل مي‌تواند پس از رايزني با رئيس اجلاس وزارتي، موارد مزبور را مشخص نمايد. چنانچه اجلاس وزارتي فوق‌العاده‌اي در يكي از كشورهاي عضو برگزار شود، رياست اجلاس به عهده كشور ميزبان عضو خواهد بود. ماده11ـ اجلاس وزارتي معمولاً در مقر مجمع برگزار خواهد شد، ولي در صورت صلاحديد مي‌تواند در هر يك از كشورهاي عضو و يا جاي ديگر برگزار شود. ماده12ـ اجلاس وزارتي در اولين جلسه خود، رئيس اجلاس وزارتي را از ميان نمايندگان اعضاء به ترتيب حروف الفباء و رئيس علي‌البدل اجلاس وزارتي را به ترتيب عكس حروف الفباء اعضاء براي هر سال تقويمي انتخاب خواهد كرد. رئيس علي‌البدل اجلاس وزارتي، در غياب رئيس اجلاس يا در صورتي كه وي قادر به اجراي مسؤوليتهاي خود نباشد، وظايف وي را ايفاء خواهد كرد. دبير كل، دبير اجلاس وزارتي خواهد بود. كليه اعضاء اصلي بايد قبل از هر عضو جديد، به ترتيب عهده‌دار رياست مجمع شوند.  ماده13ـ اجلاس وزارتي موارد زير را انجام خواهد داد: 1ـ انتصاب دبيركل 2ـ تدوين خط‌مشي كلي مجمع و تعيين روشها و راههاي مناسب براي اجراي آن 3ـ تصميم‌گيري درمورد درخواستهاي عضويت درمجمع 4ـ تأييد انتصاب اعضاء هيأت اجرائي 5 ـ الزام هيأت اجرائي به تهيه گزارشهايي پيرامون موضوعات مورد علاقه مجمع و ارائه توصيه‌هايي در اين زمينه 6 ـ بررسي و تصميم‌گيري در خصوص گزارشها و توصيه‌هاي ارائه شده به‌وسيله هيأت اجرائي پيرامون امور مجمع 7ـ بررسي و تصميم‌گيري در خصوص بودجه مجمع كه توسط هيأت اجرائي ارائه شده است. 8 ـ بررسي و تصميم‌گيري در خصوص صورتحساب مالي و گزارش حسابرسي، كه به‌وسيله هيأت اجرائي ارائه شده است. 9ـ انتصاب حسابرس دبيرخانه براي مدت يك‌سال براساس پيشنهاد هيأت اجرائي 10ـ تصويب اصلاحيه‌هاي اين اساسنامه؛ و 11ـ انتصاب رئيس و رئيس علي‌البدل هيأت اجرائي ماده14ـ كليه موضوعاتي كه به‌طور صريح به ديگر اركان مجمع محول نشده است، در حيطة صلاحيت اجلاس وزارتي خواهد بود. 2ـ هيأت اجرائي ماده15ـ  الف ـ هيأت اجرائي از اعضاء تعيين شده توسط هر عضو (يك نفر از هر عضو) با تأييد اجلاس وزارتي، تشكيل خواهد شد.  ب ـ نمايندة هر عـضو بايد در كلّيه جـلسات هيأت اجرائي حضور داشته باشد؛ در هرحال نصاب حضور دو سوم اعضاء براي تشكيل هر جلسه ضروري است. پ ـ چنانچه، به هردليلي، از حضور يكي از اعضاء در جلسات هيأت اجرائي ممانعت گردد، عضو مربوط بايد عضو جانشيني را موقتاً تعيين نمايد. در آن دسته از جلسات هيأت اجرائي كه اين عضو جانشين شركت مي‌كند، عضو مزبور جز در مورد شرايط احراز رياست هيأت اجرائي، همطراز ساير اعضاء هيأت اجرائي است. ت ـ هر عضو هيأت اجرائي داراي يك حق رأي است. براي نافذ شدن تصميمهاي هيأت اجرائي، آراء اكثريت نسبي اعضاء حاضر ضروري است. ث ـ دورة تصدي هر عضو هيأت اجرائي دو سال خواهد بود. اين مدت طبق مفاد همين ماده (15) قابل تمديد خواهد بود. ماده 16ـ الف) هيأت اجرائي حداقل دوبار در سال، در فواصل زماني مناسب كه توسط رئيس هيأت اجرائي پس از مشورت با دبيركل، تعيين خواهد شد، تشكيل جلسه خواهد داد.  ب) اجلاس فوق‌العاده هيأت اجرائي بنا به درخواست رئيس هيأت اجرائي، دبيركل يا دوسوم اعضاء هيأت اجرائي، مي‌تواند تشكيل شود. ماده17ـ جلسات هيأت اجرائي معمولاً در مقر مجمع برگزار خواهد‌شد، در هرحال در صورت صلاحديد مي‌تواند در هر يك از كشورهاي عضو يا جاي ديگر برگزار شود. ماده18ـ هيأت اجرائي موارد زير را انجام خواهد داد: 1ـ مديريت امور مجمع و اجراي تصميمهاي اجلاس وزارتي 2ـ بررسي و تصميم‌گيري در خصوص گزارشهاي دبيركل 3ـ تسليم گزارش و ارائه پيشنهادهايي به اجلاس وزارتي در خصوص امور مجمع 4ـ تصويب برنامه كار دبيرخانه و تدوين بودجه هر سال تقويمي مجمع و ارائه آن به اجلاس وزارتي 5 ـ پيشنهاد انتصاب حسابرس دبيرخانه به اجلاس وزارتي براي مدت يك‌سال 6 ـ بررسي صورتحساب مالي دبيرخانه وگزارش حسابرس و تسليم آنها براي تصويب در اجلاس وزارتي 7ـ تعيين ساختار و ستاد اداري دبيرخانه و تأييد انتصاب رؤساي هر واحد، پس از معرفي نامزدها از جانب اعضاء و با توجه به توصيه‌هاي دبيركل 8 ـ تهيه دستور جلسه اجلاس وزارتي 9ـ ارزيابي صلاحيتهاي نامزدهاي معرفي شده براي احراز سمت دبيركلي و تسليم پيشنهادهاي لازم به اجلاس وزارتي جهت تصميم‌گيري آن 10ـ تعريف موضوعات آيين‌نامه‌اي ماده19ـ هيأت اجرائي، رئيس و رئيس علي‌البدل هيأت اجرائي را براي انتصاب به اجلاس وزارتي معرفي خواهند نمود. رئيس علي‌البدل هيأت اجرائي در غياب رئيس هيأت، يا هر گاه وي قادر بر انجام مسؤوليتهاي خود نباشد، كليه وظايف وي را ايفاء خواهد كرد و از ميان اعضاء هيأت اجرائي براي مدت يك‌سال و برمبناء انتخاب چرخشي انتخاب خواهد شد. رئيس هيأت اجرائي طبق اصل چرخش عكس حروف الفباء و نايب رئيس به ترتيب حروف الفبا منصوب خواهند شد.  ماده20ـ رئيس هيأت اجرائي موارد زير را انجام خواهد داد: 1ـ برگزاري جلسات هيأت اجرائي و نظارت بر آنها 2ـ حضور در دبيرخانه براي تدارك مقدمات هر يك از جلسات هيأت اجرائي 3ـ حضور از طرف هيأت اجرائي در اجلاس عادي و فوق‌العادة وزارتي ماده21ـ چنانچه اكثريت دوسوم اعضاء هيأت اجرائي تصميم بگيرند كه ادامه عضويت يكي اعـضاء، مغاير منافع مجمع است، رئيس هـيأت اجرائي تصـميم ياد شده را در اسرع وقت به عضوي كه عضو مزبور هيأت اجرائي را معرفي نموده است، اعلام خواهد كرد. به محـض اعلام مزبور، عضو ذي‌ربط بايد جانشيني را براي عضو مزبور هيأت اجرائي قبل از جـلسة بعدي هيأت اجرائي معرفي نمايد. معرفي عضو جديد بايد به آگاهي اجلاس وزارتي برسد.  ماده22ـ چنانچه ادامه اجراي وظايف يكي از اعضاء هيأت اجرائي در هيأت اجرائي به هر دليلي، ممكن نباشد، عضو مربوط بايد جانشين وي را تعيين كند. معرفي جانشين عضو هيأت اجرائي بايد براي تأييد به آگاهي اجلاس وزارتي برسد. عضو جانشين بايد از تاريخ انتصاب تا پايان دورة خدمت عضو قبلي، وظايف وي را عهده‌دار شود.  3ـ دبيرخانه ماده23ـ دبيرخانه، وظايف اجرائي مجمع را طبق مفاد اين اساسنامه تحت نظارت هيأت اجرائي انجام خواهد داد. ماده24ـ دبيرخانه از دبيركل و تعداد كاركناني كه براي اجراي وظايف آن ضروري است تشكيل مي‌شود.  ماده25ـ الف) دبيركل، نماينده مجاز قانوني مجمع خواهد بود.  ب) دبيركل، رئيس دبيرخانه خواهد بود و در آن سمت ادارة امور مجمع را طبق دستورهاي هيأت اجرائي و اين اساسنامه برعهده خواهد داشت.  پ) دبيركل در برابر هيأت اجرائي و اجلاس وزارتي مسؤول و پاسخگو خواهد بود.  ماده26ـ الف) اجلاس وزارتي، دبيركل را به اتفاق آراء براي مدت دو سال انتخاب خواهد كرد كه دوره تصدي وي يك‌بار براي همان مدت قابل تمديد است. انتصاب موردنظر پس از معرفي نامزدهايي از سوي اعضاء و پس از بررسي مقايسه‌اي صلاحيت نامزدها صورت خواهد گرفت. چنانچه در هر صورت در خصوص انتصاب دبيركل اتفاق آراء حاصل نشود، در اين صورت دبيركل برمبناء چرخش حروف الفبا، بدون لطمه زدن به صلاحيت مورد نياز و فقط براي مدت دوسال منصوب خواهد شد.  ب) حداقل شرايط شخصي براي احراز سمت دبيركلي مجمع به شرح زير است: 1) داشتن چهل و پنج سال سن 2) داشتن مدرك تحصيلي از يكي از دانشگاههاي معتبر در رشته‌هاي حقوق، اقتصاد، علوم، مهندسي يا مديريت بازرگاني 3) داشتن پانزده سال تجربه با حداقل ده سال در سمتهايي كه به طور مستقيم با صنعت گاز و پنج سال در سطوح بالاي اجرائي يا مديريتي در ارتباط هستند. تجربه در مناسبات دولتي ـ شركتي و جنبه‌هاي بين‌المللي صنعت گاز مطلوب خواهد بود. پ) دبيركل بايد تبعة يكي از كشورهاي عضو باشد. ت) دبيركل بايد در شهري اقامت نمايد كه مقر دبيرخانه در آنجا قرار گرفته است. دبيركل در خصوص كليه فعاليتهاي دبيرخانه، در برابر هيأت اجرائي پاسخگو و مسؤول خواهد بود. فعاليت واحدهاي مختلف دبيرخانه بايد از طرف و طبق دستورها و رهنمودهاي وي انجام شود.  ث) دبيركل بايد در كليه جلسات هيأت اجرائي شركت نمايد. چنانچه دبيركل نتواند در هر يك از جلسات هيأت اجرائي شركت كند، بايد مقامي را كه مسؤول ادارة امور دبيرخانه است به عنوان نماينده به جلسات هيأت اجرائي اعزام نمايد. ماده27ـ دبيركل، موارد زير را انجام خواهد داد: 1ـ حصول اطمينان از رعايت بودجه و برنامه كار مجمع 2ـ ساماندهي و اداره امور و كار مجمع 3ـ حصول اطمينان از اجراي صحيح فعاليتها و وظايف محوله به دبيرخانه 4ـ تهيه گزارشهايي براي ارائه به جلسات هيأت اجرائي در خصوص مطالبي كه بررسي و تصميم‌گيري در مورد آن را طلب مي‌كند. 5 ـ قراردادن هيأت اجرائي در جريان كلية فعاليتهاي دبيرخانه، مطالعات دردست انجام، و پيشرفت روند اجرائي قطعنامه‌هاي اجلاس وزارتي 6 ـ حصول اطمينان از انجام وظايف محوله به دبيرخانه توسط اجلاس وزارتي و يا هيأت اجرائي ماده28ـ الف) رؤساي اداره ها و يا بخشها توسط دبيركل، با معرفي از جانب اعضاء و تأييد هيأت اجرائي منصوب خواهند شد.  ب) ديگر مقامهاي دبيرخانه توسط دبيركل، با معرفي كشورهاي عضو يا از طريق جذب مستقيم طبق مقررات استخدامي، منصوب خواهند شد. در اين‌گونه انتصابها، دبيركل، كارآيي و اثربخشي دبيرخانه را مدنظر قرار خواهد داد.  ماده29ـ كاركنان دبيرخانه را كارمندان بين‌المللي با ماهيتي كاملاً بين‌المللي تشكيل خواهند داد. آنان در انجام وظايف خود، در پي كسب دستور از هيچ دولت يا مقام خارج از مجمع نخواهند بود و دستوري را نيز نخواهند پذيرفت. آنها از انجام هرگونه عملي كه بر موقعيت آنها به عنوان كارمندان بين‌المللي تأثير گذارد، اجتناب خواهند ورزيد و كليه وظايف خود را با توجه به منافع مجمع انجام خواهند داد.  ماده30ـ دبيركل، وظايف و مسؤوليتهاي خود را به كمك ساختارهاي كافي و مؤثر لازم و مورد تأييد هيأت اجرائي و در جهت پيشبرد اهداف و وظائف مجمع، به انجام خواهد رساند.  ماده31ـ دبيركل از مشاورين مورد نياز و مورد تأييد هيأت اجرائي در خصوص موضوعات خاص يا انجام مطالعات تخصصي بهره خواهد گرفت منوط به اين‌‌كه انجام اين‌گونه وظايف توسط دبيرخانه امكان‌پذير نباشد.  الف ـ دبيركل مي‌تواند از متخصصين يا كارشناسان موردنياز مجمع، بدون توجه به ملّيت آنها، براي مدت مورد تأييد هيأت اجرائي استفاده به عمل آورد، مشروط به‌اين‌كه در بودجة مجمع پيش‌بيني‌هاي لازم به عمل آمده باشد.  ب ـ دبيركل مي‌تواند در هر زمان براي انجام كارهاي مطالعاتي در خصوص موضوعات مورد علاقه اعضاء، گروههاي كاري كارشناسي تشكيل دهد. دبيركل در چهارچوب منابع مالي بودجه، مي‌تواند از مشاورين، و گروههاي كاري و كارشناسي متشكل از نمايندگان اعضاء مجمع براي بررسي موضوعات ويژه يا انجام مطالعات كارشناسي استفاده كند، منوط به اين‌كه انجام آنها در توان دبيرخانه نباشد. اجلاس مشورتي و گروههاي ويژه ماده 32ـ  الف ـ اجلاس مشورتي از رؤساي هيأتهاي اعضاء يا نمايندگان آنها تشكيل خواهد شد. ب ـ چنانچه اجلاس وزارتي تشكيل نشده باشد، اجلاس مشورتي مي‌تواند در هر زمان و بنا به درخواست رئيس اجلاس وزارتي تشكيل شود.  پ ـ دستور جلسة هر اجلاس مشورتي، در صورتي كه توسط اجلاس وزارتي قبلي مشخص نشده باشد، مي‌تواند توسط رئيس اجلاس وزارتي تهيه شود.  ت ـ اجلاس مشورتي مي‌تواند تصميمها و پيشنهادهايي را مطرح نمايد كه در اجلاس وزارتي بعدي تصويب شود، مگر آن‌كه اجلاس وزارتي قبلي به‌گونه ديگري اجازه داده باشد.  ماده33ـ الف ـ اجلاس وزارتي مي‌تواند در صورتي كه شرايط ايجاب كند، گروههاي ويژه را براي حل و فصل مسائل خاص حائز اهميت، تشكيل دهد. اين گروههاي ويژه طبق مقرراتي كه به اين منظور تدوين خواهد شد، عمل خواهند نمود. ب ـ گروههاي ويژه بايد هم از نظر عملكرد و هم از نظر مالي در چهارچوب عمومي دبيرخانه فعاليت كنند.  پ ـ گروههاي ويژه در همه حال بايد طبق اهداف مجمع كه در اين اساسنامه و قطعنامه‌هاي اجلاس وزارتي بيان شده است، اقدام نمايند. مقررات مالي ماده34ـ الف ـ بودجه مجمع براي هر سال تقويمي تدوين خواهد شد. سال بودجه‌اي مجمع از اول ژانويه (يازده دي ماه) هر سال آغاز و در سي و يكم دسامبر (دهم دي‌ماه) همان سال خاتمه خواهد يافت. ب ـ اجلاس وزارتي، در صورت پذيرش عضو ناظر مجمع بايد از عضو ناظر مزبور بخواهد كه حق عضويت ثابت سالانه‌اي را به عنوان كمك مالي خود به مجمع بپردازد.  پ ـ حق‌السـهم‌هاي بودجه، پس از در نظر گرفتن حق عضويتهاي اعضاء ناظر، به صورت مساوي براي تمامي اعضاء منظور خواهد شد. ماده 35ـ الف ـ هر عضو بايد تمام هزينه‌هاي مربوط به اعزام هيأتها يا نمايندگان خود را به اجلاس وزارتي، اجلاس مشورتي و گروههاي كاري تأمين نمايد.  ب ـ هزينه سفر اعضاء هيأت اجرائي براي شركت در جلسات هيأت اجرائي توسط مجمع تأمين خواهد گرديد. ساير مقررات ماده36ـ هرگونه اصلاحيه اين اساسنامه مي‌تواند توسط هر عضو پيشنهاد شود. اين‌گونه پيشنهادهاي اصلاحي توسط هيأت اجرائي بررسي مي‌شود و چنانچه تصميم بگيرد مي‌تواند تصويب آن را به اجلاس وزارتي پيشنهاد كند.  ماده37ـ اين اساسـنامه، در 37 ماده در تاريخ 23 دسامبر 2008 ميلادي (3/10/1387 هجري شمسي) در مسكو به تصويب رسيد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و هفت ماده و اساسنامه پيوست درجلسه علني روز يكشنبه مورخ نهم بهمن‌ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 26/11/1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني                                               

                                                                      (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 22/12/90)

 

 
1390/12/27 شنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما