مصوبات مجلس شوراي اسلامي
قانون تفسير بند (4) ماده (68) قانون مديريت خدمات كشوري (22/12/90) 

 قانون تفسير بند (4) ماده (68) قانون مديريت خدمات كشوري
 

 

شماره: 74965/577                                                                                                   13/12/1390

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون تفسير بند (4) ماده (68) قانون مديريت خدمات كشوري كه با عنوان طرح يك فوريتي استفساريه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ 18/11/1390 و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.                     (رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني)

شماره: 24559                                                                                                       16/12/1390

معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور

«قانون تفسير بند (4) ماده (68) قانون مديريت خدمات كشوري» كه در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ هجدهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 3/12/1390 به تائيد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 74965/577 مورخ 13/12/1390 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.                        (رئيسجمهور ـ محمود احمدي‌نژاد)

موضوع استفساريه: آيا كارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظيفه‌بگير مشمول قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/7/1386 كه داراي همسر نبوده و يا همسر آنان معلول و يا ازكارافتاده كلي مي‌باشد و يا خود به تنهايي متكفل مخارج فرزندان هستند از مزاياي كمك هزينه عائله‌مندي و اولاد موضوع بند (4) ماده (68) قانون مذكور نيز برخوردار مي‌شوند يا خير؟ نظر مجلس: بلي، از مزاياي كمك هزينه عائله‌مندي و اولاد نيز برخوردار مي‌شوند. تفسير فوق در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ هجدهم بهمن‌ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 3/12/1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

(رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني)

شماره: 74964/556                                                                                                   13/12/1390

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

عطف به نامه شماره 72127/46521 مورخ 6/4/1390 در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون معاهده بين جمهوري اسلامي ايران و پادشاهي تايلند در مورد انتقال محكومين به حبس و همكاري در زمينه اجراي احكام كيفري كه با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 12/11/1390 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

 رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني      (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 20/12/90)

 

 
1390/12/22 دوشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما