مصوبات مجلس شوراي اسلامي
قانون تفسير شمول ماده(36) قانون تأمين اجتماعي به‌بيمه‌شدگان و رعايت آن توسط سازمان تأمين اجتماعي (16/01/91) 

 قانون تفسير شمول ماده(36) قانون تأمين اجتماعي به‌بيمه‌شدگان و رعايت آن توسط سازمان تأمين اجتماعي
 

 

شماره:77929                                                                                                                                                                           27/12/1390

 مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

با توجه به انقضاي مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدني و در اجراي مفاد تبصره ماده «1» قانون مذكور، يك نسخه تصوير «قانون تفسير شمول ماده (36) قانون تأمين اجتماعي به بيمه‌شدگان و رعايت آن توسط سازمان تأمين اجتماعي» براي درج در روزنامه رسمي ارسال مي‌گردد.

                                                                                                                                         (رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني)

شماره: 74963/625                                                                                                    13/12/1390

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون تفسير شمول ماده (36) قانون تأمين اجتماعي به بيمه‌شدگان و رعايت آن توسط سازمان تأمين اجتماعي كه با عنوان طرح يك فوريتي استفساريه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ 18/11/1390 و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.موضوع استفساريه: آيا مطابق ماده (36) قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354 پرداخت هر ميزان حق بيمه يا حتي عدم پرداخت آن توسط كارفرما به معناي برخورداري بيمه‌شده از تمامي خدمات مورد تعهد و مسؤوليت سازمان تأمين اجتماعي مي‌باشد؟ نظر مجلس: بلي، به معناي برخورداري بيمه‌شده از تمامي خدمات مورد تعهد و مسؤوليت سازمان تأمين اجتماعي است. تفسير فوق در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ هجدهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 3/12/1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني         (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 28/12/90(

 
1391/1/16 چهارشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما