مصوبات مجلس شوراي اسلامي
قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در اتحاديه جهاني بهره‌برداران هسته‌اي (27/12/90) 

قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در اتحاديه جهاني بهره‌برداران هسته‌اي
 

 

شماره: 74709/194                                                                                                      9/12/1390

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

عطف به نامه شماره 74316/39719 مورخ 13/5/1387 در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري ‌اسلامي ‌ايران قانون عضويت ‌دولت ‌جمهوري ‌اسلامي ‌ايران در اتحاديه جهاني بهره‌برداران هسته‌اي كه با عنوان لايحه به مجلس ‌شوراي ‌اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب درجلسه علني روز يكشنبه مورخ 9/11/1390 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

                                                                                                                                         (رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني)

شماره: 242914                                                                                                         18/12/1390

نهاد رياست جمهوري ـ سازمان انرژي اتمي

«قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در اتحاديه جهاني بهره‌برداران هسته‌اي» كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ نهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 26/11/1390 به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 74709/194 مورخ 9/12/1390 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.                                                                                            

                                                                                              (رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد)

ماده واحده ـ به دولت اجازه داده مي‌شود در «اتحاديه جهاني بهره‌برداران هسته‌اي» به‌شرح اساسنامه پيوست عضويت يابد و نسبت به پرداخت حق‌ عضويت مربوط، اقدام نمايد. تبصره ـ اعمال بند(5) اين اساسنامه در خصوص جمهوري ‌اسلامي ‌ايران با رعايت اصل هفتاد و هفتم(77) قانون اساسي جمهوري ‌اسلامي ايران است.

بسم الله الرحمن الرحيم

اساسنامه اتحاديه جهاني بهره‌‌برداران هسته‌اي 1 فوريه 1989 (12/11/1367)

1ـ مقدمه برخورداري تمام مردم دنيا از مزاياي انرژي هسته اي منوط به ارتقاء عملکرد ايمني هسته اي به بالاترين سطح مي باشد. در اين راستا مسؤوليت تأمين ايمني انرژي هسته اي بر عهده سازمانهايي است که بهره‌برداران نيروگاههاي هسته اي به شمار مي‌آيند. به بيان ديگر هر بهره‌بردار به تنهايي مسؤوليت تضمين ايمني هسته اي را برعهده دارد. بهره‌برداران مسؤوليت جمعي فراهم نمودن زمينه همکاري مشترک، بهبود عملکرد و ارتقاء ايمني نيروگاههاي فعال هسته اي را نيز بر عهده دارند. يک روش مؤثر در بهبود سطح ايمني و افزايش قابليتهاي انرژي هسته اي، تبادل اطلاعات متقابل درخصوص بهره‌برداري از نيروگاههاي ‌هسته‌اي بين ‌بهره‌برداران مي‌باشد. يکي از مسؤوليتهاي جمعي مديران ارشد هسته اي اطمينان از تبادل تجارب به‌شکلي مؤثر در تمامي سـطوح مديريتي است. بديـن شکل بهره‌بـرداران از تجارب يکـديگر استفاده مي‌کنند و يکديگر را در رسيدن به سطح استاندارد مطلوب ياري مي‌رسانند. به منظور تأمين اهداف فوق، بهره‌برداران نيروگاههاي اتمي از سراسر دنيا تصميم به تشکيل اين اتحاديه جهاني گرفتند. اين اساسنامه به منظور تعيين اهداف و ساختار اتحاديه جهاني بهره‌برداران هسته اي که از اين پس اتحاديه ناميده مي‌شود و براساس دلايل فوق‌الذکر بنا شده، ارائه گرديده است. 2ـ اهداف هدف اتحاديه ارتقاء سطح ايمني و بهره‌برداري مطمئن از نيروگاههاي هسته‌اي به واسطه تبادل اطلاعات و تشويق ارتباطات، تطبيق و تقليد بين اعضاء مي‌باشد. در راستاي دستيابي به اين اهداف، اتحاديه مي‌کوشد: ـ تبادل اطلاعات در زمينه بهره‌برداري و تجارب مطلوب به دست آمده را به‌صورت دوجانبه يا چندجانبه در ميان اعضاء ارتقاء بخشد. ـ به گردآوري و نگهداري داده‌هاي مربوط به بهره‌برداري از نيروگاههاي هسته‌اي پرداخته و امکان دسترسي اعضاء اتحاديه را به اين اطلاعات فراهم آورد. ـ در زمينه اطلاع‌رساني به موقع درخصوص اطلاعات به دست آمده از حوادث واقع‌شده، فعال باشد. ـ به تجزيه و تحليل حوادث رخ داده در نيروگاههاي هسته اي سرتاسر جهان بپردازد و در ضمن شناسايي عوامل حوادث، نتايج به دست آمده را منتشر نمايد. ـ روشها و استانداردها را از طريق برگزاري کارگاههاي آموزشي، سمينارها و بازديدهاي فني ميان اعضاء به اشتراک گذارد. ـ زمينه حمايتهاي فني و ساختاري ميان اعضاء را شناسايي نمايد. ـ برقراري ارتباط نزديک با ديگر سازمانهاي بين‌المللي مانند آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و همکاري در جهت ارتقاء ايمني و کارکرد مطمئن نيروگاههاي هسته اي 3ـ اعضاء با توجه به اين‌که ايمني هر نيروگاه هسته اي تأثير مهمي در موجوديت و پذيرش ديگر نيروگاههاي هسته اي در سرتاسر جهان دارد تمامي اعضاء اتحاديه بايد اهداف اين اساسنامه را پيگيري و اجراء نمايند. تمامي اعضاء بايد مسؤوليت بهره‌برداري نيروگاههاي تحت پوشش را برعهده بگيرند و در عين حال تجارب بهره‌برداري خود را در اختيار ديگر بهره‌برداران قرار دهند و به آنها کمک نمايند. براي روان‌سازي جريان اطلاعات وارده به اتحاديه، هرعضو بايد اطلاعات دريافتي را حفظ کرده و تنها زماني به نشر اطلاعات در خارج از چهارچوب اتحاديه بپردازد که مجوز انتشار را از عضو اتحاديه که خبر، مربوط به آن مي باشد، کسب کرده باشد. 4ـ سازماندهي اتحاديه 1ـ ساختار ساختار اتحاديه از يک مجمع عمومي، هيأت مديره اصلي، مرکز هماهنگي و مراکز منطقه‌اي تشکيل شده است که در ادامه به تشريح آنها پرداخته مي‌شود. 2ـ عضويت هر بهره‌بردار نيروگاه هسته اي مي‌تواند به اتحاديه بپيوندد به شرط آن که اهداف اتحاديه را پشتيباني و حمايت نمايد و به آن پايبند باشد. ثبت‌نام در اتحاديه مي‌تواند به‌طرق زير باشد: ـ به عنوان يک بهره‌بردار مستقل يا ـ از طريق مشارکت يک سازمان بهره‌بردار، به نمايندگي از گروه بهره‌برداران به‌عنوان يک عضو اتحاديه يک بهره‌بردار يا سازمان بهره‌بردار نمي‌تواند عضوي از اتحاديه باشد مگر اين‌که در يک مرکز منطقه‌اي فعاليت نمايد. هر بهره‌بردار يا سازمان بهره‌دار در پيوستن به هر مرکز منطقه‌اي يا مراکز مطلوب مورد نياز خود مختار است. عضويت در يک مرکز منطقه‌اي امتيازات زير را به هر عضو مي‌دهد: ـ به اطلاعات بهره‌برداري از نيروگاههاي هسته اي ديگر اعضاء دسترسي داشته باشد. ـ در ارتباط مستقيم با هر عضو ديگر اتحاديه باشد. فعاليتهاي بين منطقه‌اي مهم و برجسته با توافق طرفين مورد نظر به طور مجزا اجراء مي‌شود. اعضاء هر مرکز منطقه‌اي خود تصميم مي‌گيرند که چگونه مرکز خود را سازماندهي و اداره نمايند. رهنمودهـاي ارائه شده در اين اساسنـامه در مورد سازمانـدهي مرکز منطقه‌اي تنها جهت کسب اطمينان از سازگاري روشهاي کاري مراکز منطقه‌اي و مراکز هماهنگ‌کننده مي‌باشد. 5 ـ مجمع عمومي هر عضو اتحاديه مي‌تواند نماينده يا ناظري رسمي در مجمع عمومي داشته باشد. مجمع عمومي وظيفه تصويب تغييرات پيشنهادي در اساسنامه اتحاديه و بررسي نقطه نظرات هيأت مديره را برعهده دارد. مجمع عمومي يک نشست عمومي سالانه دارد. ديگر نشستها تحت عنوان نشستهاي عمومي فوق العاده تشکيل مي‌شوند. مجمع عمومي هر دو سال يک‌بار رئيسي براي اتحاديه انتخاب مي‌نمايد که طي اين دو سال در نشستهاي عمومي سالانه وظايف خود را به انجام مي‌رساند. رياست سمتي افتخاري است که از سوي هيأت‌مديره به فردي که در راستاي اهداف اتحاديه تلاش مي‌کند، تخصيص مي‌يابد. رئيس، مسؤوليت سازماندهي نشست دو سالانه را بر عهده دارد. در اين نشست دو سالانه، هيأت‌مديره فعاليتها و پيشرفتها را براي اعضاء اتحاديه تشريح مي‌نمايد. اتفاق نظر در تمامي موضوعات، اصل وجودي اتحاديه است. به هرحال اگر رأي قطعي ضروري باشد، مراتب طبق مفاد اساسنامه اتحاديه صورت مي‌پذيرد. 6 ـ هيأت‌مديره هيأت‌مديره اتحاديه کليه فعاليتهاي اتحاديه را مديريت کرده و مرکب از هشت يا نه عضو داراي رأي به شرح زير مي باشد: ـ رئيس هيأت‌مديره هر مرکز منطقه‌اي ـ يک عضو منتخب از سوي هيأت‌مديره در هر مرکز منطقه‌اي ـ رئيسي که از سوي اعضاء هيأت انتخاب مي‌شود مي‌تواند خارج از اعضاء هيأت انتخاب شده و يا يک عضو ملحق شده به اعضاء هيأت باشد. رئيس براي مدت دو سال انتخاب شده و تنها براي چهار سال پياپي مي‌تواند انجام وظيفه نمايد، مگر آنکه هيأت‌مديره تصميم ديگري اتخاذ نمايد. مدير مرکز هماهنگي و مديران مراکز چهارگانه از اعضاء بدون حق رأي هيأت‌مديره هستند. تصميمات هيأت با تصويب اکثريت پذيرفته مي‌شود. در صورت تساوي، رئيس حق رأي نهائي را داراست. هيأت‌مديره در صوت لزوم مي‌تواند کميته‌هاي مشورتي را تشکيل دهد. 7ـ مرکز هماهنگي 1ـ سازماندهي مرکز هماهنگي بايد تحت نظر هيأت‌مديره اتحاديه عمل نمايد. 2ـ عملکرد مسؤوليت اوليه مرکز هماهنگي، کمک به مراکز منطقه‌اي جهت ايجاد هماهنگي در کليات امور و برقراري ارتباط مناسب جهت اجراي اهداف اتحاديه مي‌باشد. اهداف مرکز هماهنگي در اين راستا عبارتند از: ـ هماهنگي اهداف و رهنمودهاي اتحاديه در مراکز منطقه‌اي ـ استفاده از اساسنامه‌ها، روشهاي کاري و ساختارهاي سازماني همسان در ميان مراکز منطقه‌اي ـ اطمينان از هماهنگي سامانه(سيستم)‌هاي پردازش داده‌ها و ارتباطات دراتحاديه ـ حمايت و پشتيباني در زمينه رفع موانع و محدوديتهاي زباني، جغرافيايي و ديگر مرزها در زمان اجراي مسؤوليتها و اهداف اتحاديه ـ پرهيز از دوباره‌کاري در ميان مراکز منطقه‌اي مرکز هماهنگي همچنين وظايف زير را بر عهده دارد: ـ مساعدت و همکاري با مراکز منطقه‌اي در داير ساختن سازمانها ـ مساعدت و همکاري با مجمع عمومي و هيأت‌مديره در انجام وظايف ـ تشکيل نشستهاي مجمع عمومي و نشستهاي هيأت مديره ـ تهيه گزارش سالانه درخصوص کارهاي انجام گرفته اتحاديه ـ تداوم همکاري نزديک با سازمانهاي بين‌المللي همچون آژانس ‌بين‌المللي انرژي اتمي، به منظور ارتقاء سطح ايمني و کارکرد مطمئن نيروگاههاي هسته اي 3ـ کارکنان کارکنان اين مرکز متشکل از يک مدير به‌علاوه حداقل يک نماينده از هر مرکز منطقه‌اي مي‌باشند. کارکنان دائم ديگري نيز استخدام مي‌شوند و تعداد کل کارکنان توسط هيأت مديره تعيين مي‌شود. مدير را هيأت‌مديره انتخاب مي‌نمايد. انتصاب براي مدت دو سال مي‌باشد و درصورت لزوم تمديد مي‌شود. 4ـ بودجه مرکز هماهنگي از سوي مراکز منطقه‌اي و به طور تساوي تأمين بودجه مي‌شود. هرگونه استثنائي در اين خصوص و تأمين بودجه براي هرگونه سرمايه‌گذاري خاص با تصميمات هيأت‌مديره انجام مي‌شود. 8 ـ مراکز منطقه‌اي 1ـ سازماندهي هر مرکز منطقه‌اي تحت مديريت هيأت‌مديره انجام وظيفه مي‌نمايد. اين هيأت، مديري را براي مرکز انتخاب مي‌نمايد که به عنوان يک عضو بدون حق رأي در هيأت‌مديره فعاليت مي‌نمايد. 2ـ عملکرد در راستاي پيشبرد اهداف اتحاديه، هر مرکز منطقه‌اي در ارتباط نزديک با مرکز هماهنگي و ديگر مراکز منطقه‌اي قرار دارد. مرکز منطقه‌اي همچنين به منظور برقراري ارتباط مـؤثر در ميان اعضاء منطقه فعاليت مي‌نمايد. هر مرکز منطقه‌اي فعاليتهاي زير را انجام مي‌دهد. البته تنها به موارد زير محدود نمي‌شود. بخشي از فعاليتهاي هر مرکز منطقه‌اي به قرار زير مي‌باشد. با در نظر داشتن اين مطلب که لزوماً محدود به اين موارد نخواهد بود. ـ گردآوري، تحليل و تجزيه داده‌ها مرتبط با بهره‌برداري ايمن ـ انتشار اطلاعات مربوط به تجارب بهره‌برداري در ميان اعضاء مرکز منطقه‌اي و مرکز هماهنگي ـ مديريت ساير روشهاي انتقال اطلاعات نظير: بازديد به منظور تبادل اطلاعات فني در ميان اعضاء مراکز منطقه‌اي کارگاهها تماس با ساير اعضاء در ديگر مراکز منطقه‌اي 3ـ کارکنان کارکنان هر مرکز منطقه‌اي تحت مديريت مدير آن مرکز منطقه‌اي قرار دارند و سياستها و بودجه هر مرکز به تصويب هيأت مديره آن مرکز منطقه‌اي مي‌رسد. 4ـ بودجه تأمين بودجه هرمرکز منطقه‌اي به طور کامل به عهده اعضاء آن مي‌باشد. 9ـ تأسيس اتحاديه نشست افتتاحيه، اتحاديه را تأسيس و اولين رئيس و همچنين اولين رئيس هيأت‌مديره اتحاديه را انتخاب مي نمايد. اولين مدير مراکز هماهنگي در اين نشست افتتاحيه تعيين مي‌شود و تا يک‌سال پس از تشکيل اتحاديه در اين پست ابقاء مي‌شود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره منضم به متن اساسنامه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ نهم بهمن‌ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 26/11/1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني                                                           (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 22/12/90)

 

 
1390/12/27 شنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما