مصوبات مجلس شوراي اسلامي
قانون اصلاح ماده (87) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت (21/01/91) 

 قانون اصلاح ماده (87) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت
 

 

شماره: 76771/548                                                                                                   22/12/1390

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري ‌اسلامي ‌ايران قانون اصلاح ماده (87) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت كه با عنوان طرح اصلاح ماده (48) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ 18/11/1390 و تأييد شوراي محترم نگهبان، ‌به پيوست ابلاغ مي‌گردد. 

(رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني)

شماره: 4450                                                                                                            16/1/1391

وزارت راه و شهرسازي ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي

«قانون اصلاح ماده (87) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت» كه در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ هجدهم بهمن‌ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 8/12/1390 به تائيد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 76771/548 مورخ 22/12/1390 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.                             (رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد)

ماده واحده ـ ماده(87) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب 28/12/1373 و اصلاحيه آن مصوب 27/11/1380 به‌شرح ذيل اصلاح و از تاريخ 1/1/1391 اجراء مي‌گردد:ماده87 ـ به شركت مادر تخصصي فرودگاههاي كشور اجازه داده مي‌شود مبلغ پنجاه هزار(50.000) ريال به قيمت بليط هر مسافر در هر پرواز داخلي و مبلغ دويست و پنجاه هزار(250.000) ريال به قيمت بليط هر مسافر كه با هواپيما عازم خارج از كشور است بيافزايد و از طريق درج در بليط يا قرارداد حسب مورد دريافت نمايد. منابع حاصله به‌عنوان درآمد شركت تلقي و به‌حساب شركت، افتتاح شده توسط خزانه‌داري كل كشور نزد بانك مركزي جمهوري‌ اسلامي‌ ايران واريز مي‌گردد تا در چهارچوب بودجه مصوب سالانه براي اجراي برنامه‌هاي نگهداري، بهسازي و تجهيز فرودگاههاي كشور با اولويت مناطق محروم و استفاده از آخرين تجهيزات نوين فرودگاهي براي ارائه خدمات به مسافرين در حد استانداردهاي بين‌المللي هزينه نمايد. تبصره1ـ به دولت اجازه داده مي‌شود از ابتداء فروردين ماه سال 1392 به بعد هرساله نرخهاي موضوع اين ماده را بر مبناء پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و تصويب هيأت وزيران تعديل نمايد. تبصره2ـ شركتهاي هواپيمايي مكلفند مبالغ موضوع اين ماده را بلافاصله پس از هر پرواز به حساب مذكور در اين ماده واريز و تسويه حساب نمايند. عدم پرداخت به موقع مبالغ موصوف در حكم تصرف غيرقانوني محسوب مي‌شود. مطالبات شركت فرودگاههاي كشور در حكم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجراء است و طبق مقررات مربوط به اجراي مفاد اسناد رسمي قابل وصول مي‌باشد. در صورت ابطال بليط، مبالغ دريافتي موضوع اين ماده عيناً به مسافر مسترد مي‌گردد. تبصره3ـ از زمان لازم‌الاجراءشدن اين قانون ماده (48) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17/12/1387 لغو مي‌گردد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ هجدهم بهمن‌ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 8/12/1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني         (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 19/1/91)

 
1391/1/21 دوشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما