مصوبات مجلس شوراي اسلامي
قانون تفسير مفاد جزء (ب) بند (46) قانون بودجه سال 1390 كـل كشـور (18/11/90) 

 قانون تفسير مفاد جزء (ب) بند (46) قانون بودجه سال 1390 كـل كشـور

 

شماره: 70219                                                                                                         12/11/1390

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

با توجه به انقضاي مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدني و در اجراي مفاد تبصره ماده «1» قانون مذكور، يك نـسخه تصوير «قانون تفـسير مفاد جزء (ب) بـند (46) قانون بودجه سال 1390 كل كشـور» براي درج در روزنامه رسمي ارسال مي‌گردد.                                   (رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني)

شماره: 67299/639                                                                                                    27/10/1390

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون تفسير مفاد جزء (ب) بند (46) قانون بودجه سال 1390 كل كشور كه با عنوان طرح دوفوريتي استفساريه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 21/10/1390 و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.                       (رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني)

موضوع استفساريه ـ آيا مفاد جزء (ب) بند (46) قانون بودجه سال1390 كل كشور در مورد افزايش قيمت حاملهاي انرژي و ساير كالاها و خدمات موضوع قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در سال 1390 بدين معناست كه در سال جاري دولت نمي‌تواند در ماههاي باقيمانده سال 1390 بيش از بيست درصد (20%) قيمت هر يك از موارد مذكور را افزايش دهد؟ پاسخ مجلس: بلي، مجوز مذكور در اين بند متناسب با ماههاي باقيمانده سال مي‌باشد و دولت نمي‌تواند تمام يا سهم افزايش ماههاي گذشته را در ماههاي باقيمانده سال تجميع نمايد و قيمت فروش واحد هر كدام از موارد يادشده، مي‌تواند حداكثر بيست درصد (20%) نسبت به قيمت سال 1389 همان مورد افزايش يابد.تفسير فوق در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و يكم دي ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ21/10/1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني         (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 17/11/90)

 
1390/11/18 سه‌شنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما