شورايعالي مديريت و برنامه‌ريزي اقتصادي كشور
مصوبه شوراي‌عالي مديريت و برنامه‌ريزي اقتصادي در مورد موافقت با خريد شناور مستعمل توسط شرکت دريا کوش (27/12/86) 

مصوبه شوراي‌عالي مديريت و برنامه‌ريزي اقتصادي در مورد موافقت با خريد شناور مستعمل توسط شرکت دريا کوش

q   معاون اول رئيس‌جمهور مصوبه شماره 189613 مورخ 21/11/86 را به شرح زير اعلام نموده است:

کمسيون سرمايه‌گذاري شوراي‌عالي مديريت و برنامه‌ريزي اقتصادي در جلسه شماره يک مورخ 13/11/86، پيشنهاد شماره 9955/1269 مورخ 12/3/86 بانک ملي ايران، در خصوص پذيرش طرح خريد شناور مستعمل توسط شرکت دريا کوش را به استناد آيين‌نامه اجرايي ماده 1 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و مطابق با بند 15 شرح وظايف و اختيارات کميسيون سرمايه‌گذاري موضوع مصوبه شماره 148394 مورخ 13/9/86 مورد بحث و بررسي قرار داده و تصويب نمود: "با توجه به نظر کار گروه تشکيل شده در معاونت هماهنگي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، با درخواست مذکور موافقت شد".


1386/12/27 دوشنبه
....
مصوبه شوراي‌عالي مديريت و برنامه‌ريزي اقتصادي در خصوص موافقت با تجهيز و احداث کارخانه توليد سنگ آهن کنسانتره جلا‌ل‌آباد توسط شرکت تيهه و توليد مواد معدني ايران، با استفاده از تسهيلات مالي خارجي (27/12/86) 

مصوبه شوراي‌عالي مديريت و برنامه‌ريزي اقتصادي در خصوص موافقت با تجهيز و احداث کارخانه توليد سنگ آهن کنسانتره جلا‌ل‌آباد توسط شرکت تيهه و توليد مواد معدني ايران، با استفاده از تسهيلات مالي خارجي

مصوبه شماره 190958 مورخ 24/11/86 به شرح زير به وزارت صنايع و معادن اعلام شده است:

شوراي‌عالي مديريت و برنامه‌ريزي اقتصادي در جلسه مورخ 22/10/1386، بنا به درخواست شماره 132436-60 مورخ 4/9/1385 وزارت صنايع و معادن، مبني بر استفاده از تسهيلات مالي خارجي براي تجهيز و احداث کارخانه توليد سنگ آهن کنسانتره جلال آباد کرمان توسط شرکت تهيه و توليد مواد معدني ايران موافقت کرد و مقرر شد وزارت صنايع و معادن نسبت به بررسي مناقصه برگزار شده در خصوص قيمت، صلاحيت‌هاي پيمانکار و غيره اقدام کند و در کميسيون ذي‌ربط مطرح و در صورت تأييد کميسيون مذکور، اجرايي شود.


1386/12/27 دوشنبه
....
مصوبه شوراي‌عالي مديريت و برنامه‌ريزي اقتصادي در خصوص احداث تصفيه‌خانه خين عرب و التيمور در مشهد (27/12/86) 

مصوبه شوراي‌عالي مديريت و برنامه‌ريزي اقتصادي در خصوص احداث تصفيه‌خانه خين عرب و التيمور در مشهد

مصوبه شماره 190974 مورخ 24/11/86 را به شرح زير به وزارت نيرو ابلاغ شده است:

شوراي‌عالي مديريت و برنامه‌ريزي اقتصادي در جلسه مورخ 16/11/1386، درخواست شماره 100/20/34344 مورخ 7/5/1386، وزارت نيرو، موضوع احداث مدول اول تصفيه‌خانه خين عرب و مدول دوم تصفيه‌خانه التيمور را در شهر مشهد با استفاده از تسهيلات مالي بانک توسعه اسلامي، به استناد جزء يک بند "ج" ماده 13 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و ماده 3 قانون "حداکثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرايي کشور در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات" مورد بحث و تبادل‌نظر قرار داد و ضمن تأييد توجيه فني و اقتصادي اجراي طرح ياد شده با انجام آن مشروط به رعايت موارد زير موافقت کرد: 1- حداکثر معادل ارزي 724 ميليارد و 87 ميليون و 980 هزار ريال تسهيلات به صورت خالص و هزينه‌هاي تبعي معادل 409 ميليارد و 672 ميليون و 340 هزار ريال از محل تسهيلات جزء 4 تبصره 2 قانون بودجه سال 1385 کل کشور موضوع جزء يک بند "ج" تبصره 2 قانون بودجه سال 1386 کل کشور اختصاص يابد. 2- تأييديه سازمان حفاظت محيط زيست گرفته شود. 3- تسهيلات دريافتي براساس جدول يک و با تأييد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران بازپرداخت شود. 4 – اعتبار اين مصوبه به مدت دو سال از زمان صدور است. 5- قانون "حداکثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرايي کشور در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات" در اجراي طرح رعايت شود و تمهيدهايي انديشيده شود که تبديل ارز به ريال در داخل به حداقل برسد. 6 – وزارت نيرو مکلف است، گزارش پيشرفت کار را در مقاطع شش ماهه به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري ارايه کند.

×توجه: جدول پيوست مصوبه فوق جهت ارائه به اعضاء متقاضي در آرشيو اين موسسه موجود مي‌باشد.


1386/12/27 دوشنبه
....
مصوبه شوراي‌عالي مديريت و برنامه‌ريزي اقتصادي در خصوص موافقت با سرمايه‌گذاري شرکت سهامي راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران از محل منابع داخلي جهت انجام پروژه‌ مطالعات و تهيه طرح راهبردي سايت و ايستگاه راه‌آهن تهران (27/12/86) 

مصوبه شوراي‌عالي مديريت و برنامه‌ريزي اقتصادي در خصوص موافقت با سرمايه‌گذاري شرکت سهامي راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران از محل منابع داخلي جهت انجام پروژه‌ مطالعات و تهيه طرح راهبردي سايت و ايستگاه راه‌آهن تهران

مصوبه شماره 182626 مورخ 10/11/86 به شرح زير به وزارت راه و ترابري ابلاغ شده است:

شوراي‌عالي مديريت و برنامه‌ريزي اقتصادي در جلسه مورخ 3/9/86، درخواست شماره 23195/11 مورخ 23/12/83 آن وزارت، در خصوص سرمايه‌گذاري شرکت سهامي راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران از محل منابع داخلي، جهت انجام پروژه مطالعات و تهيه طرح راهبردي سايت و ايستگاه راه‌آهن تهران را مورد بحث و بررسي قرار داد و به استناد ماده 87 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت با سرمايه‌گذاري مذکور به مبلغ دوازده ميليارد و هفتصد ميليون (12700000000) ريال موافقت کرد. همچنين به استناد ماده (3) قانون "حداکثر استفاده از توان فني مهندسي توليدي و صنعتي و اجرايي کشور در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات" با ارجاع مطالعه و تهيه طرح راهبردي فوق‌الذکر به مشارکت ايراني – خارجي با سهم ارزش کار طرف ايراني به ميزان حداقل پنجاه و يک درصد (51%) موافقت شد.

1386/12/27 دوشنبه
....
مصوبه شوراي‌عالي مديريت و برنامه‌ريزي اقتصادي در خصوص موافقت با اعطاي وام ارزي از محل تسهيلات حساب ذخيره ارزي به شرکت مه‌ريس ابهر (27/12/86) 

مصوبه شوراي‌عالي مديريت و برنامه‌ريزي اقتصادي در خصوص موافقت با اعطاي وام ارزي از محل تسهيلات حساب ذخيره ارزي به شرکت مه‌ريس ابهر

مصوبه شماره 189635 مورخ 21/11/86 به شرح زير به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور، وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانک مرکزي ايران و بانک ملي ابلاغ شده است:

شوراي‌عالي مديريت و برنامه‌ريزي اقتصادي در جلسه شماره يک مورخ 13/11/86 درخواست شماره 11426.7 مورخ 24/4/86 بانک ملي در خصوص استفاده از تسهيلات حساب ذخيره ارزي جهت اعطاي وام ارزي به شرکت مه‌ريس ابهر را به استناد بندهاي الف، ج و د ماده 11 آيين‌نامه اجرايي ماده 1 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و مطابق با بندهاي 15، 17 و 18 شرح وظايف و اختيارات کميسيون سرمايه‌گذاري موضوع مصوبه شماره 148394 مورخ 13/9/1386 مورد بحث و بررسي قرار داده و به شرح زير تصويب نمود: با اختصاص حداکثر مبلغ 20560251 يورو به علاوه مبلغ 11164583 فرانک سوئيس مشروط بر اينکه نسبت حقوق صاحبان سهام به مجموع دارايي‌هاي شرکت از حداقل 30 درصد در هر مقطع زماني کمتر نباشد، موافقت شد.


1386/12/27 دوشنبه
....
مصوبه شوراي‌عالي مديريت و برنامه‌ريزي اقتصادي در خصوص مخالفت با اعطاي متمم تسهيلات ارزي از محل حساب ذخيره ارزي جهت توليد سيمان خاکستري توسط شرکت سيمان آبيک (26/12/86) 

مصوبه شوراي‌عالي مديريت و برنامه‌ريزي اقتصادي در خصوص مخالفت با اعطاي متمم تسهيلات ارزي از محل حساب ذخيره ارزي جهت توليد سيمان خاکستري توسط شرکت سيمان آبيک

معاون اول رئيس‌جمهور مصوبه شماره 193596 مورخ 29/11/86 را به شرح زير به وزارت صنايع و معادن، بانک مرکزي ايران و بانک صادرات اعلام نموده است:

شوراي‌عالي مديريت و برنامه‌ريزي اقتصادي در جلسه مورخ 19/8/86، درخواست شماره 533/1573/51-90 مورخ 23/3/86 بانک صادرات موضوع اعطاي متمم تسهيلات ارزي از محل حساب ذخيره ارزي جهت توليد سيمان خاکستري توسط شرکت سيمان آبيک را مورد بررسي قرار داد و پس از بحث و تبادل نظر پيرامون موضوع با درخواست مذکور مخالفت شد.


1386/12/26 يكشنبه
....
مصوبه شورايعالي مديريت و برنامه‌ريزي اقتصادي در خصوص واردات يک ميليون تن کود فسفاته و پتاسه (26/12/86) 

مصوبه شورايعالي مديريت و برنامه‌ريزي اقتصادي در خصوص واردات يک ميليون تن کود فسفاته و پتاسه

qمعاون اول رئيس‌جمهور مصوبه شماره 191069 مورخ 24/11/86 را به وزارت جهاد کشاورزي به شرح زير اعلام نموده است:

شوراي‌عالي مديريت و برنامه‌ريزي اقتصادي در جلسه مورخ 6/11/1386، بنا به پيشنهاد شماره 31888/20 مورخ 5/9/1386 وزارت جهاد کشاورزي در خصوص واردات يک ميليون تن کود فسفاته و پتاسه مقرر کرد: 1- وزارت جهاد کشاورزي (شرکت خدمات حمايتي کشاورزي) مجاز است از محل سهميه کود شيميايي سال 1387 نسبت به واردات يکصد هزار تن کود دي کربنات فسفات، ششصد هزار تن کود سوپر فسفات تريپل و سيصد هزار تن سولفات پتاسيم اقدام نمايد، منوط به اينکه تا حد توليد داخل نسبت به تأمين نياز کودهاي مذکور از داخل اقدام نمايد و مازاد نياز کودهاي مذکور را از خارج تأمين کند. 2 – منابع حاصل براي تأمين يک ميليون تن کود مذکور بر مبناي ده (10) درصد قيمت خريد با استفاده از علي‌الحساب تسهيلات سال آينده شرکت خدمات حمايتي کشاورزي و مابقي نود درصد از محل منابع در اختيار بانک مرکزي و پس از تصويب هيأت وزيران تأمين خواهد شد.


1386/12/26 يكشنبه
....
مصوبه شورايعالي مديريت و برنامه‌ريزي اقتصادي در خصوص لامپ‌هاي کم مصرف جايگزين لامپ‌هاي پرمصرف (26/12/86) 

مصوبه شورايعالي مديريت و برنامه‌ريزي اقتصادي در خصوص لامپ‌هاي کم مصرف جايگزين لامپ‌هاي پرمصرف

qمعاون اول رئيس‌جمهور مصوبه شماره 190966 مورخ 24/11/86 را به شرح زير به وزارت نيرو ابلاغ نموده است:

شوراي عالي مديريت و برنامه‌ريزي اقتصادي در جلسه مورخ 1/11/1386، درخواست شماره 100/30/70148 مورخ 10/9/1386 وزارت نيرو، موضوع اعطاي يارانه (کمک بلاعوض) به لامپ‌هاي کمک مصرف را به استناد تبصره 11 قانون بودجه سال 1386 مورد بحث و بررسي قرار داد و تصميم‌هايي به شرح زير گرفت: 1- به منظور صرفه‌جويي در مصرف انرژي برق در سال 1386، مبلغ 40 ميليارد ريال اعتبار منظور شده در قانون بودجه سالجاري و همچنين مبلغ 31ميليارد و 500 ميليون ريال از محل بودجه شرکت توانير در مجموع 71 ميليارد و 500 ميليون ريال لامپ کم مصرف به صورت يارانه‌اي در قالب بسته‌ حمايتي توسط وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و با هماهنگي وزارت نيرو تا سقف مبلغ يارانه ياد شده بين کارکنان دولت توزيع شود. 2 – وزارت نيرو با هماهنگي وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن و بازرگاني و همکاري معاونت اقتصادي برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري ظرف حداکثر يک ماه، طرح جايگزيني تمام لامپ‌هاي پر مصرف را در کشور با لامپ‌هاي کم مصرف در همه مراحل توليد، واردات، توزيع و مصرف با استفاده از نيروهاي بسيج تهيه و به اين شورا ارايه کند، به نحوي که تا پايان خرداد 1387 اجراي طرح ياد شده به پايان برسد./


1386/12/26 يكشنبه
....
مصوبه شوراي‌عالي مديريت و برنامه‌ريزي اقتصادي در خصوص موافقت با اعطاي تسهيلات ارزي از محل منابع حساب ذخيره ارزي به شرکت ايران تاير (26/12/86) 

مصوبه شوراي‌عالي مديريت و برنامه‌ريزي اقتصادي در خصوص موافقت با اعطاي تسهيلات ارزي از محل منابع حساب ذخيره ارزي به شرکت ايران تاير

معاون اول رئيس‌جمهور مصوبه شماره 189632 مورخ 21/11/86 را به وزارت معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور، وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانک مرکزي ايران و بانک ملي را به شرح زير اعلام نموده است:

کميسيون سرمايه‌گذاري شوراي‌عالي مديريت و برنامه‌ريزي اقتصادي در جلسه شماره يک مورخ 13/11/86، پيشنهاد شماره 9955/2807 مورخ 24/6/86 بانک ملي ايران، در خصوص اعطاي تسهيلات ارزي از محل منابع حساب ذخيره ارزي جهت شرکت ايران تاير را به استناد آيين‌نامه ماده 1 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و مطابق با بند 15 شرح وظايف و اختيارات کميسيون سرمايه‌گذاري، موضوع مصوبه شماره 148394 مورخ 13/9/86، مورد بحث و بررسي قرار داد و با استفاده شرکت ايران تاير از تسهيلات حساب ذخيره ارزي موافقت نمود.


1386/12/26 يكشنبه
....
مصوبه شورايعالي مديريت و برنامه‌ريزي اقتصادي در خصوص چگونگي گشايش اعتبار اسنادي به نفع پيمانکاران و سازندگان داخلي (22/12/86) 

مصوبه شورايعالي مديريت و برنامه‌ريزي اقتصادي در خصوص چگونگي گشايش اعتبار اسنادي به نفع پيمانکاران و سازندگان داخلي

معاون اول رئيس جمهور مصوبه شماره 193581 مورخ 29/11/86 را به شرح زير به بانک مرکزي، وزارت صنايع و معادن و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور اعلام نموده است:

شورايعالي مديريت برنامه‌ريزي اقتصادي در جلسه مورخ 19/8/1386، پيشنهاد کار گروه تخصصي هيأت امناي حساب ذخيره ارزي در خصوص چگونگي گشايش اعتبار اسنادي به نفع پيمانکاران و سازندگان داخلي و ارائه‌کنندگان خدمات را مورد بررسي قرار داد و پس از بحث و تبادل‌نظر به استناد جزء (1) بند "هـ" تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 کل کشور موضوع رعايت قانون "حداکثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرايي کشور در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات" مقرر نمود پس از بررسي قراردادهاي تجاري مربوط به هر يک از طرحها، توسط وزارتخانه تخصصي ذيربط و تعيين ميزان و درصد ساخت داخل تجهيزات و ماشين‌آلات مورد نياز، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران نسبت به گشايش اعتبار اسنادي به نفع سازندگان و پيمانکاران داخلي و ارائه‌کنندگان خدمات متقاضي استفاده از تسهيلات حساب ذخيره ارزي، به ميزان و درصد اعلام شده توسط دستگاه تخصصي ذيربط، مشروط به تبديل نشدن ارز به ريال اقدام لازم را به عمل آورد.


1386/12/22 چهارشنبه
....
مصوبه شورايعالي مديريت و برنامه‌ريزي اقتصادي در خصوص تعيين قيمت عرضه گاز مايع LPG براي سوخت خودروها در داخل کشور (22/12/86) 

مصوبه شورايعالي مديريت و برنامه‌ريزي اقتصادي در خصوص تعيين قيمت عرضه گاز مايع LPG براي سوخت خودروها در داخل کشور

معاون اول رئيس جمهور مصوبه شماره 163350 مورخ 21/11/86 را به شرح زير به وزارت نفت اعلام نموده است:

شورايعالي مديريت برنامه‌ريزي اقتصادي در جلسه مورخ 10/9/86، درخواست شماره 15682-3/12 مورخ 18/6/86 آن وزارت، در خصوص تعيين قيمت عرضه گاز مايع LPG براي سوخت خودروها در داخل کشور را به استناد تبصره (1) ماده (8) آيين‌نامه اجرايي تبصره (13) قانون بودجه سال 1386 مور بحث و تبادل‌نظر قرار داد و تصميم‌هايي به شرح زير اتخاذ نمود: 1- وزارت نفت مکلف است پس از اعلام و اطلاع‌رساني کافي، از ابتداي دي ماه سالجاري در مراکز سوخت‌گيري، گاز مايع LPG را صرفاً به خودروهاي عمومي (تاکسي‌هاي داراري امکانات استفاده از گاز مايع LPG)، عرضه نموده و براي خودروهاي مذکور کارت سوخت مايع LPG صادر کند. 2 – از تاريخ ابلاغ اين مصوبه نصب تجهيزات استفاده از گاز مايع LPG براي کليه خودروها ممنوع مي‌باشد. 3 – وزارت نفت مکلف است سهميه بنزين تاکسي‌هايي که داراي امکانات استفاده از سوخت گاز مايع LPG مي‌باشند را براساس برنامه زمان‌بندي شده تا پايان سالجاري کاهش دهد.


1386/12/22 چهارشنبه
....
مصوبه شورايعالي مديريت و برنامه‌ريزي اقتصادي در خصوص موافقت با خريد تجهيزات توسعه شبکه انتقال زيرساخت (22/12/86) 

مصوبه شورايعالي مديريت و برنامه‌ريزي اقتصادي در خصوص موافقت با خريد تجهيزات توسعه شبکه انتقال زيرساخت

معاون اول رئيس جمهور مصوبه شماره 190937 مورخ 24/11/86 را به شرح زير به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اعلام نموده است:

شورايعالي مديريت برنامه‌ريزي اقتصادي در جلسه مورخ 22/10/86، بنا به درخواست‌هاي شماره 49715/1 مورخ 21/12/1385 و شماره 35961/1 مورخ 22/10/1386 آن وزارتخانه، خريد تجهيزات توسعه شبکه انتقال زيرساخت با استفاده از تکنولوژي‌هاي روز نظير DWDM تا 32 کانال، NG-SDH با ظرفيت ده گيگا بابت و نيز نرم‌افزارهاي مديريت شبکه توسط شرکت ارتباطات زيرساخت به ارزش يکصد ميليون يورو را به استناد تبصره (1) ماده (3) قانون "حداکثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرايي کشور در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات" مورد بررسي قرار داد و پس از بحث و بررسي و تبادل‌نظر با مستثني شدن خريد مذکور از شمول مفاد تبصره (1) ماده (3) قانون موصوف، موافقت کرد.


1386/12/22 چهارشنبه
....
اصلاح دستورالعمل صدور ضماتنامه شركت در مناقصه‌هاي بين‌المللي (13/11/86) 
اصلاح دستورالعمل صدور ضماتنامه شركت در مناقصه‌هاي بين‌المللي

qتصويبنامه شماره 170152 مورخ 22/10/86 به شرح زير به وزارت بازرگاني، صندوق ضمانت صادرات ايران، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور ابلاغ شده است:

شورايعالي مديريت و برنامه‌ريزي اقتصادي كشور در جلسه مورخ 10/9/1386، درخواست شماره 10525/420 مورخ 28/8/1386 صندوق ضمانت صادرات ايران در خصوص اصلاح دستورالعمل اجرايي صدور ضمانتنامه براي شركتهاي ايراني برنده در مناقصه‌هاي بين‌المللي (داخل كشور) را مورد بررسي قرار داد و پس از بحث و تبادل نظر درباره موضوع، مقرر كرد كميته‌اي متشكل از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، وزارت امور اقتصادي و دارايي، صندوق‌ ضمانت صادرات ايران و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهوري موضوع را مورد بررسي مجدد قرار دهند و نتيجه را براي تصميم‌گيري نهايي به شوراي عالي مديريت و برنامه‌ريزي اقتصادي كشور ارايه كنند./

1386/11/13 شنبه
....


مجری سایت : شرکت سیگما