شورايعالي مديريت و برنامه‌ريزي اقتصادي كشور
مصوبه شوراي‌عالي مديريت و برنامه‌ريزي اقتصادي در خصوص مخالفت با اعطاي متمم تسهيلات ارزي از محل حساب ذخيره ارزي جهت توليد سيمان خاکستري توسط شرکت سيمان آبيک (26/12/86) 

مصوبه شوراي‌عالي مديريت و برنامه‌ريزي اقتصادي در خصوص مخالفت با اعطاي متمم تسهيلات ارزي از محل حساب ذخيره ارزي جهت توليد سيمان خاکستري توسط شرکت سيمان آبيک

معاون اول رئيس‌جمهور مصوبه شماره 193596 مورخ 29/11/86 را به شرح زير به وزارت صنايع و معادن، بانک مرکزي ايران و بانک صادرات اعلام نموده است:

شوراي‌عالي مديريت و برنامه‌ريزي اقتصادي در جلسه مورخ 19/8/86، درخواست شماره 533/1573/51-90 مورخ 23/3/86 بانک صادرات موضوع اعطاي متمم تسهيلات ارزي از محل حساب ذخيره ارزي جهت توليد سيمان خاکستري توسط شرکت سيمان آبيک را مورد بررسي قرار داد و پس از بحث و تبادل نظر پيرامون موضوع با درخواست مذکور مخالفت شد.


 
1386/12/26 يكشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما