شورايعالي مديريت و برنامه‌ريزي اقتصادي كشور
مصوبه شورايعالي مديريت و برنامه‌ريزي اقتصادي در خصوص واردات يک ميليون تن کود فسفاته و پتاسه (26/12/86) 

مصوبه شورايعالي مديريت و برنامه‌ريزي اقتصادي در خصوص واردات يک ميليون تن کود فسفاته و پتاسه

qمعاون اول رئيس‌جمهور مصوبه شماره 191069 مورخ 24/11/86 را به وزارت جهاد کشاورزي به شرح زير اعلام نموده است:

شوراي‌عالي مديريت و برنامه‌ريزي اقتصادي در جلسه مورخ 6/11/1386، بنا به پيشنهاد شماره 31888/20 مورخ 5/9/1386 وزارت جهاد کشاورزي در خصوص واردات يک ميليون تن کود فسفاته و پتاسه مقرر کرد: 1- وزارت جهاد کشاورزي (شرکت خدمات حمايتي کشاورزي) مجاز است از محل سهميه کود شيميايي سال 1387 نسبت به واردات يکصد هزار تن کود دي کربنات فسفات، ششصد هزار تن کود سوپر فسفات تريپل و سيصد هزار تن سولفات پتاسيم اقدام نمايد، منوط به اينکه تا حد توليد داخل نسبت به تأمين نياز کودهاي مذکور از داخل اقدام نمايد و مازاد نياز کودهاي مذکور را از خارج تأمين کند. 2 – منابع حاصل براي تأمين يک ميليون تن کود مذکور بر مبناي ده (10) درصد قيمت خريد با استفاده از علي‌الحساب تسهيلات سال آينده شرکت خدمات حمايتي کشاورزي و مابقي نود درصد از محل منابع در اختيار بانک مرکزي و پس از تصويب هيأت وزيران تأمين خواهد شد.


 
1386/12/26 يكشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما