شورايعالي مديريت و برنامه‌ريزي اقتصادي كشور
مصوبه شورايعالي مديريت و برنامه‌ريزي اقتصادي در خصوص تعيين قيمت عرضه گاز مايع LPG براي سوخت خودروها در داخل کشور (22/12/86) 

مصوبه شورايعالي مديريت و برنامه‌ريزي اقتصادي در خصوص تعيين قيمت عرضه گاز مايع LPG براي سوخت خودروها در داخل کشور

معاون اول رئيس جمهور مصوبه شماره 163350 مورخ 21/11/86 را به شرح زير به وزارت نفت اعلام نموده است:

شورايعالي مديريت برنامه‌ريزي اقتصادي در جلسه مورخ 10/9/86، درخواست شماره 15682-3/12 مورخ 18/6/86 آن وزارت، در خصوص تعيين قيمت عرضه گاز مايع LPG براي سوخت خودروها در داخل کشور را به استناد تبصره (1) ماده (8) آيين‌نامه اجرايي تبصره (13) قانون بودجه سال 1386 مور بحث و تبادل‌نظر قرار داد و تصميم‌هايي به شرح زير اتخاذ نمود: 1- وزارت نفت مکلف است پس از اعلام و اطلاع‌رساني کافي، از ابتداي دي ماه سالجاري در مراکز سوخت‌گيري، گاز مايع LPG را صرفاً به خودروهاي عمومي (تاکسي‌هاي داراري امکانات استفاده از گاز مايع LPG)، عرضه نموده و براي خودروهاي مذکور کارت سوخت مايع LPG صادر کند. 2 – از تاريخ ابلاغ اين مصوبه نصب تجهيزات استفاده از گاز مايع LPG براي کليه خودروها ممنوع مي‌باشد. 3 – وزارت نفت مکلف است سهميه بنزين تاکسي‌هايي که داراي امکانات استفاده از سوخت گاز مايع LPG مي‌باشند را براساس برنامه زمان‌بندي شده تا پايان سالجاري کاهش دهد.


 
1386/12/22 چهارشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما