شورايعالي مديريت و برنامه‌ريزي اقتصادي كشور
مصوبه شورايعالي مديريت و برنامه‌ريزي اقتصادي در خصوص لامپ‌هاي کم مصرف جايگزين لامپ‌هاي پرمصرف (26/12/86) 

مصوبه شورايعالي مديريت و برنامه‌ريزي اقتصادي در خصوص لامپ‌هاي کم مصرف جايگزين لامپ‌هاي پرمصرف

qمعاون اول رئيس‌جمهور مصوبه شماره 190966 مورخ 24/11/86 را به شرح زير به وزارت نيرو ابلاغ نموده است:

شوراي عالي مديريت و برنامه‌ريزي اقتصادي در جلسه مورخ 1/11/1386، درخواست شماره 100/30/70148 مورخ 10/9/1386 وزارت نيرو، موضوع اعطاي يارانه (کمک بلاعوض) به لامپ‌هاي کمک مصرف را به استناد تبصره 11 قانون بودجه سال 1386 مورد بحث و بررسي قرار داد و تصميم‌هايي به شرح زير گرفت: 1- به منظور صرفه‌جويي در مصرف انرژي برق در سال 1386، مبلغ 40 ميليارد ريال اعتبار منظور شده در قانون بودجه سالجاري و همچنين مبلغ 31ميليارد و 500 ميليون ريال از محل بودجه شرکت توانير در مجموع 71 ميليارد و 500 ميليون ريال لامپ کم مصرف به صورت يارانه‌اي در قالب بسته‌ حمايتي توسط وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و با هماهنگي وزارت نيرو تا سقف مبلغ يارانه ياد شده بين کارکنان دولت توزيع شود. 2 – وزارت نيرو با هماهنگي وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن و بازرگاني و همکاري معاونت اقتصادي برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري ظرف حداکثر يک ماه، طرح جايگزيني تمام لامپ‌هاي پر مصرف را در کشور با لامپ‌هاي کم مصرف در همه مراحل توليد، واردات، توزيع و مصرف با استفاده از نيروهاي بسيج تهيه و به اين شورا ارايه کند، به نحوي که تا پايان خرداد 1387 اجراي طرح ياد شده به پايان برسد./


 
1386/12/26 يكشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما