شورايعالي مديريت و برنامه‌ريزي اقتصادي كشور
مصوبه شورايعالي مديريت و برنامه‌ريزي اقتصادي در خصوص چگونگي گشايش اعتبار اسنادي به نفع پيمانکاران و سازندگان داخلي (22/12/86) 

مصوبه شورايعالي مديريت و برنامه‌ريزي اقتصادي در خصوص چگونگي گشايش اعتبار اسنادي به نفع پيمانکاران و سازندگان داخلي

معاون اول رئيس جمهور مصوبه شماره 193581 مورخ 29/11/86 را به شرح زير به بانک مرکزي، وزارت صنايع و معادن و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور اعلام نموده است:

شورايعالي مديريت برنامه‌ريزي اقتصادي در جلسه مورخ 19/8/1386، پيشنهاد کار گروه تخصصي هيأت امناي حساب ذخيره ارزي در خصوص چگونگي گشايش اعتبار اسنادي به نفع پيمانکاران و سازندگان داخلي و ارائه‌کنندگان خدمات را مورد بررسي قرار داد و پس از بحث و تبادل‌نظر به استناد جزء (1) بند "هـ" تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 کل کشور موضوع رعايت قانون "حداکثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرايي کشور در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات" مقرر نمود پس از بررسي قراردادهاي تجاري مربوط به هر يک از طرحها، توسط وزارتخانه تخصصي ذيربط و تعيين ميزان و درصد ساخت داخل تجهيزات و ماشين‌آلات مورد نياز، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران نسبت به گشايش اعتبار اسنادي به نفع سازندگان و پيمانکاران داخلي و ارائه‌کنندگان خدمات متقاضي استفاده از تسهيلات حساب ذخيره ارزي، به ميزان و درصد اعلام شده توسط دستگاه تخصصي ذيربط، مشروط به تبديل نشدن ارز به ريال اقدام لازم را به عمل آورد.


 
1386/12/22 چهارشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما