شورايعالي مديريت و برنامه‌ريزي اقتصادي كشور
اصلاح دستورالعمل صدور ضماتنامه شركت در مناقصه‌هاي بين‌المللي (13/11/86) 
اصلاح دستورالعمل صدور ضماتنامه شركت در مناقصه‌هاي بين‌المللي

qتصويبنامه شماره 170152 مورخ 22/10/86 به شرح زير به وزارت بازرگاني، صندوق ضمانت صادرات ايران، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور ابلاغ شده است:

شورايعالي مديريت و برنامه‌ريزي اقتصادي كشور در جلسه مورخ 10/9/1386، درخواست شماره 10525/420 مورخ 28/8/1386 صندوق ضمانت صادرات ايران در خصوص اصلاح دستورالعمل اجرايي صدور ضمانتنامه براي شركتهاي ايراني برنده در مناقصه‌هاي بين‌المللي (داخل كشور) را مورد بررسي قرار داد و پس از بحث و تبادل نظر درباره موضوع، مقرر كرد كميته‌اي متشكل از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، وزارت امور اقتصادي و دارايي، صندوق‌ ضمانت صادرات ايران و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهوري موضوع را مورد بررسي مجدد قرار دهند و نتيجه را براي تصميم‌گيري نهايي به شوراي عالي مديريت و برنامه‌ريزي اقتصادي كشور ارايه كنند./

 
1386/11/13 شنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما