شورايعالي مديريت و برنامه‌ريزي اقتصادي كشور
مصوبه شوراي‌عالي مديريت و برنامه‌ريزي اقتصادي در خصوص احداث تصفيه‌خانه خين عرب و التيمور در مشهد (27/12/86) 

مصوبه شوراي‌عالي مديريت و برنامه‌ريزي اقتصادي در خصوص احداث تصفيه‌خانه خين عرب و التيمور در مشهد

مصوبه شماره 190974 مورخ 24/11/86 را به شرح زير به وزارت نيرو ابلاغ شده است:

شوراي‌عالي مديريت و برنامه‌ريزي اقتصادي در جلسه مورخ 16/11/1386، درخواست شماره 100/20/34344 مورخ 7/5/1386، وزارت نيرو، موضوع احداث مدول اول تصفيه‌خانه خين عرب و مدول دوم تصفيه‌خانه التيمور را در شهر مشهد با استفاده از تسهيلات مالي بانک توسعه اسلامي، به استناد جزء يک بند "ج" ماده 13 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و ماده 3 قانون "حداکثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرايي کشور در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات" مورد بحث و تبادل‌نظر قرار داد و ضمن تأييد توجيه فني و اقتصادي اجراي طرح ياد شده با انجام آن مشروط به رعايت موارد زير موافقت کرد: 1- حداکثر معادل ارزي 724 ميليارد و 87 ميليون و 980 هزار ريال تسهيلات به صورت خالص و هزينه‌هاي تبعي معادل 409 ميليارد و 672 ميليون و 340 هزار ريال از محل تسهيلات جزء 4 تبصره 2 قانون بودجه سال 1385 کل کشور موضوع جزء يک بند "ج" تبصره 2 قانون بودجه سال 1386 کل کشور اختصاص يابد. 2- تأييديه سازمان حفاظت محيط زيست گرفته شود. 3- تسهيلات دريافتي براساس جدول يک و با تأييد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران بازپرداخت شود. 4 – اعتبار اين مصوبه به مدت دو سال از زمان صدور است. 5- قانون "حداکثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرايي کشور در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات" در اجراي طرح رعايت شود و تمهيدهايي انديشيده شود که تبديل ارز به ريال در داخل به حداقل برسد. 6 – وزارت نيرو مکلف است، گزارش پيشرفت کار را در مقاطع شش ماهه به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري ارايه کند.

×توجه: جدول پيوست مصوبه فوق جهت ارائه به اعضاء متقاضي در آرشيو اين موسسه موجود مي‌باشد.


 
1386/12/27 دوشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما